Nationella forskningsinfrastrukturer 2021

De nationella forskningsinfrastrukturer som finansierades med RRF-medel valdes i en utlysning som öppnades våren 2021. Kriterierna omfattade projektens inverkan på hållbar utveckling, grön övergång och digitalisering. Läs mer i pressmeddelandet.

Nedan presenteras några exempel på finansierade forskningsinfrastrukturer. Se även listan med samtliga finansierade forskningsinfrastrukturer (pdf, på engelska)

  • INAR RI är en paraplyinfrastruktur som samordnar Finlands deltagande i fyra europeiska infrastrukturer för miljöforskning (ICOS, ACTRIS, eLTER och AnaEE). INAR RI omfattar 30 mätstationer, ett flertal laboratorier och mobila enheter samt två datainfrastrukturer. INAR RI för samman mångvetenskapliga och kontinuerliga miljömätningar. Det finansierade projektet svarar mot samhällets utmaningar vad gäller miljöns hållbarhet och klimatförändringen genom att fokusera på att förbättra den befintliga infrastrukturen för närmare bestämning av kolsänkor och därmed sammanhängande klimatpåverkan. I INAR RI medverkar Helsingfors universitet, CSC – IT-centret för vetenskap, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet, Uleåborgs universitet, Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet, Åbo universitet och ett omfattande nätverk av nationella och internationella samarbetspartner.
  • FOODNUTRI är en forskningsinfrastruktur som kommer att bidra till genomförandet av strategin för hållbar utveckling (M): ”År 2030 äter de finska konsumenterna hållbart och etiskt producerad inhemsk, smakfull, hälsosam och säker mat.” FOODNUTRI producerar innovativa lösningar genom mångsidigt utnyttjande av inhemska råvaror och ny teknik för bearbetning och förpackning samt producerar information om livsmedlens och råvarornas sammansättning, struktur och säkerhet, matens fysiologiska betydelse, konsumenternas attityder, matkonsumtion, tillgång till näringsämnen och hållbara matval. Forskningsinfrastrukturen betjänar forskare, näringslivet, myndigheter, professionella inom hälso- och sjukvården, jordbrukare och andra intressentgrupper. I FOODNUTRI medverkar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT ab, Institutet för hälsa och välfärd, Åbo universitet och ett omfattande nätverk av nationella och internationella samarbetspartner.
  • FiQCI: Den finländska forskningsinfrastrukturen för kvantberäkning (FiQCI) erbjuder en öppen kvantberäkningsmiljö som betjänar hela Finlands forsknings- och utvecklingsfält. Kvantdatorer gör det möjligt att lösa kalkylmässiga problem som är permanent oåtkomliga för klassiska datorer och kan därför avsevärt öka forskningens genomslagskraft. Kvantberäkningen förväntas omvälva ett stort antal vetenskapsgrenar. Många av vår tids största utmaningar, från exakt modellering av komplexa vädersystem till resursoptimering och utveckling av nya, mer hållbara material, skulle kunna bemötas med kvantdatorers beräkningskapacitet. Men för att uppnå denna kapacitet behöver kvantdatorerna skräddarsydda algoritmer och programvara. För att dessa ska kunna utvecklas med framgång krävs det att forskarna har tillgång till en tillräckligt mogen infrastruktur för kvantberäkning. I forskningsinfrastrukturens utveckling deltar Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet, CSC – IT-centret för vetenskap och andra nationella och internationella samarbetspartner.

Har du frågor eller synpunkter?