Vad grundar finansieringsbesluten sig på?

I enlighet med vår strategi betonar all akademifinansiering forskningens kvalitet, genomslag och vetenskaplig förnyelse. Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar i sin tur lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. De projekt som finansieras ska vara samhälleligt relevanta och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med samhället under hela finansieringsperioden.  

Beredningen av finansieringsbeslut följer dokumentet om grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut som godkänns årligen av vår styrelse. RSF har beslutat att följa Akademis kriterier för finansieringsbeslut, utom i den mån de skiljer sig från rådet för strategisk forsknings finansieringsprinciper

Ytterligare har våra förtroendeorgan sina egna kriterier och riktlinjer som styr deras beslut. Dessa innehåller bidragsformernas olika betoningar, som beaktas i beredningen av finansieringsbeslut. Dessa kriterier och riktlinjer publiceras på webben före utlysningar öppnar. 

Akademins förtroendeorgan fattar finansieringsbeslut på basis av internationella kollegiala bedömningsutlåtanden, ansökningarnas rangordning (förutom RSF:s beslut), Akademins forskningspolitiska mål samt förtroendeorganens egna riktlinjer. Oaktat panelernas rangordning av ansökningar, förtroendeorganens beslutanderätt gällande positiva eller negativa finansieringsbeslut förblir oförändrad. Finansieringsbeslutet innehåller beslutsmotiveringar. 

Forskningspolitiska mål

Några av våra forskningspolitiska mål som beaktas vid beslutsfattandet:

 • främja forskningens internationella karaktär
 • vetenskaplig förnyelse
 • främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning
 • beakta akademiprogrammens särskilda mål (vid finansieringsbeslut om akademiprogram)
 • främja den yngre forskargenerationens och kvinnornas forskarkarriärer
 • ansvarsfull vetenskap
  • god vetenskaplig praxis (t.ex. ändamålsenlig behandling av forskningsetiska frågor)
  • beakta immateriella rättigheter
  • främja jämställdhet och lika behandling
  • genomföra och främja öppen vetenskap
  • beakta principer för hållbar utveckling
  • beakta ansvarsfull utvärdering av forskare
 • forskningens genomslag i ett bredare sammanhang
  • främja forskningsrönens utnyttjande
  • främja forskning med anknytning till innovation
 • genomföra mera omfattande forskningshelheter
 • stödja spetsforskningsenheter.

När vi bereder och fattar finansieringsbeslut kan vi även beakta 

 • kunskap och erfarenhet med projektledning hos projektets ansvariga ledare 
 • hur den ansvariga projektledaren och forskargruppen har bevisat sin förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel 
 • nära anknytning till den finländska forskargemenskapen hos forskare som arbetar i projektet 
 • ifrågasättande av förtroendet för Akademins opartiskhet eller oberoende.  

Vi utgår från att det finansierade projektet gynnar finländsk forskning, det finländska samhället och internationellt samarbete. Hos ambitiösa forskningsprojekt som eftersträvar nya genombrott finns alltid en viss risk för att misslyckas. Risken förhindrar inte ett positivt beslut.  Vår avsikt är att vara medveten om dessa risker men att samtidigt erbjuda möjligheter till vetenskapliga genombrott och stärka forskningens och vetenskapens förmåga till förnyelse.

Har du frågor eller synpunkter?