Experter och bedömningspaneler

Bedömning i paneler

Finlands Akademis tjänstemän organiserar bedömningen och panelerna på basis av de ansökningar som inlämnats i utlysningen. Medan tjänstemän väljer det lämpligaste panelen för en ansökan, betraktar man ansökans innehåll, dess forskningsområde(n), andra ansökningar och expertis hos panelens medlemmar.  Ansökningarna placeras till panelerna så att varje ansökan får en expertbedömning som är så bra som möjligt med ansökningar som är jämlika.

För att säkra opartisk och sakkunnig bedömning, frågar vi experterna om deras eventuella jävighet under panelernas organisering och om deras expertis gällande ansökningar i panelen under vetenskaplig bedömning. Vi ber panelmedlemmarna att bli bekanta med alla ansökningar förutom de ansökningar som de kan inte bedöma på grund av deras jävighet. Om experten är jävig, kan hen inte delta i bedömningen av ansökan i fråga. Vi ber mist två experter att förbereda preliminära utlåtanden om varje ansökan före panelmötet. För att stöda experternas arbete och panelens expertis kan vi be även externa experter om preliminära utlåtanden. Panelmedlemmarna får läsa preliminära utlåtandena före panelmötet eller senast under mötet.

Panelmedlemmarna sammanträder för att diskutera de ansökningar som panelen fått. De fattar konsensusbeslut om ansökningarnas betyg.  Panelmedlemmarna förbereder ett gemensamt utlåtande för varje ansökan på basis av diskussionen och preliminära utlåtanden. Slutligen rangordnar experterna ansökningar med de högsta betyg. Ett undantag är bedömning för strategisk forskning.

Akademins tjänstemän deltar i arbete genom att hjälpa de externa experterna. Vid behov hjälper Akademins personal panelmedlemmarna med att skriva det slutliga bedömningsutlåtandet. Tjänstemän kontrollerar även att alla sökande behandlas jämlikt och i enlighet med samma kriterier. 

Vi ber ett samtycke av panelmedlemmarna före de börjar arbeta som experter. Vi även förklarar principer för bedömningsprocessen. Panelmedlemmarna förbinder sig till sekretess när de arbetar som experter. 

Listor på bedömare för olika bidragsformer finns på vår engelska webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?