När ansökan inte behandlas och bedöms

En ansökan behandlas inte om den sökande eller ansökan uppfyller inte de behörighetsvillkor eller andra centrala krav som ställts för den aktuella utlysningen eller om förutsättningar för behandling annars inte fylls. Fallet i fråga kan vara ansökan som lämnas in sent, forskningsplatsens förbindelse som saknas eller sökanden som har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren. Om Akademin låter bli att behandla en ansökan, beslutet fattas av överdirektör för forskning. 

Ett forskningsråd eller ett annat förtroendeorgan kan fatta beslut och låta bli att behandla och finansiera en ansökan på basis av forskningspolitiska orsaker eller om det är uppenbart av någon annan orsak att den sökande kan inte beviljas finansiering på basis av den inlämnade ansökan. 

Andra orsaker för att låta bli att behandla eller bedöma en ansökan är:

  • Ansökan är fortfarande bristfällig till väsentliga delar efter en begäran om komplettering.
  • Ansökan gäller ett ändamål för vilket Akademin inte beviljar finansiering.
  • Ansökan hör inte till den aktuella utlysningen.
  • En ansökan som lämnats in för en utlysning inom ett akademiprogram faller inte inom ramen för programmet.
  • En sökande har lämnat in flera ansökningar inom samma utlysningsomgång och inom någon av följande bidragsformer: bidrag för anställning som akademiforskare, bidrag för anställning som forskardoktor, akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som klinisk forskare. I detta fall bedömer vi endast den första ansökan (i den ordning de inkommit).
  • Den sökande har inte rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat projekt enligt givna anvisningar.
  • Medlemmar av Finlands Akademis styrelse, forskningsråd och rådet för strategisk forskning ansöker om akademifinansiering under deras mandatperioder.
  • Sökanden inom akademiprogram har deltagit i planeringen av det aktuella programmet på ett sätt som skulle ge dem konkurrensfördelar jämfört med övriga sökande. Det här gäller t.ex. medlemmar och permanenta experter av akademiprogrammens berednings- och ledningsgrupper.
  • En annan begränsning som nämnts i utlysningstexten.

Har du frågor eller synpunkter?