Jämställdhet och lika behandling

Finlands Akademis finansiering främjar jämställdhet och lika behandling inom ansvarsfull vetenskap. För att trygga ansvarsfull bedömning och ansvarsfullt beslutsfattande förbinder Akademin sig i sin plan för jämställdhet och lika behandling 2019–2020 att beskriva de medlen som ska stöda samordning av arbete och familj samt kvinnornas forskarkarriärer. 

Akademin ska bestämt öka det kvinnliga inslaget i bedömningspaneler och sträva efter en jämlik könsfördelning bland experter. 

Akademin förutsätter att akademifinansierat forskning befrämjar könslig jämställdhet och lika behandling. När vi bedömer och fattar beslut vid Akademin, beaktar vi om forskningen befrämjar jämställdhet och lika behandling i projektet eller i samhället allmänt taget. 

Konsekvenser ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv inom Akademins finansiering observeras med statistiker och rapporter.

Har du frågor eller synpunkter?