FI EN

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)

Det här programmet söker lösningar på hur vi kan avancera mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem. Med livsmedelssystem avses den helhet som de komplicerade kopplingarna mellan människor, organisationer, teknologier, miljö (jord, luft och vatten) och andra produktionsfaktorer (infrastrukturer, energi, gödslingsmedel och bekämpningsmedel osv.) samt naturens diversitet tillsammans bildar. Framtidens livsmedelssystem ska vara en del av lösningen på klimatförändringen, inte en del av problemet.

För att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås spelar livsmedelssystemet en avgörande roll. Jordbruket är överallt i världen en betydande källa till växthusgaser. Jordbruket har också betydande konsekvenser för vattenresurserna och vattendragens tillstånd. Viktiga delteman är förutom klimateffekterna också andra miljökonsekvenser samt frågan om hur olika förändringstrender och förändringsbehov påverkar producenterna, den regionala ekonomin och jordbrukspolitiken samt konsumenter, matkultur och konsumtionsvanor.

Livsmedelsekonomin och matpriserna har en stor inverkan på inkomstfördelning, hälsa och välstånd. Dessutom spelar jordbruket och jordbrukspolitiken en viktig regionalekonomisk roll. Matvanor och seder och bruk är en del av den kultur som konstituerar och stärker mänskliga samfund, från familj till nation. Konsumtionsvanorna formar välståndet och hälsan och påverkar också markanvändningen, utsläppen av växthusgaser och andra miljökonsekvenser. Förutom miljöaspekterna har livsmedelssystemet med andra ord en stor ekonomisk och social betydelse.

Ett hållbart, hälsosamt, tryggt och klimatneutralt livsmedelssystem förutsätter forskning i exempelvis utbudet av produktionsinsatser, jordbruket och detaljhandeln som delar av systemet, växelverkan och marknadsdynamik mellan olika aktörer samt reglering och samhällets styrningsmöjligheter. Andra frågor där mer forskning behövs är bland annat nya sätt att producera mat, förändringar i användning av jord och mark, näringsämnenas flöden och kretslopp samt sociala frågor i anslutning till livsmedelssystem, såsom förändringar i konsumtionsvanor, matbrist och låga inkomsters inverkan på hur hälsosamt näringsintaget är.

Fastän enskilda projekt inte kan forska i hela livsmedelssystemet är det viktigt att forskningen sker ur systemiskt perspektiv. Livsmedelssystemet är en dynamisk helhet som består av t.ex. investering, produktion, förpackning, handel, konsumenter och avfallshantering.

 

Projekt:

Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA)
Jari Liski, Meteorologiska institutet, konsortieledaren

Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE)
Anne-Maria Pajari, Helsingfors universitetet, konsortieledaren

Just transition: Tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD)
Minna Kaljonen, Finlands miljöcentral, konsortieledaren

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »