FI EN

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER)

Inom temat söks svar på hur och med vilka medel samhällsutvecklingen idag kan styras. Det allmännas roll förändras samtidigt som den tekniska utvecklingen är snabb. I förändrade lägen blir det nödvändigt att omvärdera det allmännas makt och ansvar liksom även möjligheterna till och de tillgängliga resurserna för styrning av utvecklingen så att den främjar långsiktiga samhällsmål, såsom hälsa och välfärd, jämlik och högklassig utbildning och kultur samt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Flernivåstyrning (multilevel governance) där makt utövas av offentliga, privata och tredje sektorns aktörer i en global kontext gör emellertid det allmännas gränser och ansvarsfördelningen otydligare. I centrum för temat står de förändringar som redan är märkbara på gränsytan och i växelverkan mellan den offentliga och den privata sektorn.

Förändrade handlingsmodeller ställer nya krav på styrningens medel och på hur avtal ingås. Därför behövs vetenskaplig kunskap om t.ex. formerna för konkurrensutsättning och samarbete, betydelsen av förebyggande arbete och om de möjligheter som olika slag av informationsstyrning och teknikanvändning skapar. Forskningsbaserad framsynskunskap behövs också om olika scenarier för det allmänna och dess roll och hur dessa scenarier påverkar dels människor och miljö, dels ekonomin, dess premisser och dess säkerhet.

Processer och avtal ska granskas ur offentliga aktörers, företags och andra aktörers synvinklar. Dessutom kan forskningen behandla sådana ändringar i internationella avtal vilkas effekter allt oftare påverkar ramarna för det nationella beslutsfattandet. Frågor som ska beaktas är bl.a. styrningens incitamentseffekter, utmaningarna och möjligheterna inom utvärderingsarbetet samt problem som orsakas av konkurrens och asymmetrisk information. I nuläget förefaller det sannolikt att ny teknik kommer att ha en exceptionellt viktig betydelse och att reformer i styrmetoder och verksamhetens organisation blir nödvändiga för att den nya tekniken ska kunna utnyttjas. Samhällsstyrningen och det förändrade förhållandet mellan det offentliga och det privata kan studeras ur exempelvis social, ekonomisk, medicinsk, juridisk, politisk och historisk synvinkel.

Många viktiga forskningsfrågor handlar om t.ex. offentlig upphandling, markanvändning, företagsstöd, konkurrens- och innovationspolitiken, energi- och klimatpolitiken samt den politik och reglering som berör enskilda sektorer såsom tele-, el-, apoteks- och läkemedelsmarknaden. Därtill är det viktigt att undersöka frågor kring samhällelig styrning och ansvar också inom tjänsteproduktionen, såsom tillväxt- och livskraftstjänster, social- och hälsovårdstjänster, äldreomsorgen och stöd till funktionsnedsatta, småbarnspedagogik och utbildning samt att analysera hur offentliga datasystem kan utnyttjas så att man samtidigt tryggar människornas likställdhet och integritetsskydd.

Projekt:

Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS)
Jyrki Nummenmaa, Tampere universitet, konsortieledaren

Smart land use policy for sustainable urbanization (SmartLand)
Seppo Junnila, Aalto universitet, konsortieledaren

Towards EcoWelfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI)
Liisa Häikiö, Tampere universitet, konsortieledaren

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »