FI EN

Tolv projekt till forskningsprogrammet AKVA

9.5.2012

Finlands Akademi har valt ut de projekt som ska ingå i forskningsprogrammet Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA). Akademin finansierar totalt tolv forskningsprojekt med en sammanlagd summa på 11 miljoner euro. Forskningsprogrammet AKVA tar en mycket mångvetenskaplig approach till forskningen kring vatten, vattenmiljöer och nyttjandet av vatten och kombinerar metoder från t.ex. miljö-, rätts- och kulturvetenskap.

Forskningsprogrammets första utlysningssteg i samband med Akademins septemberutlysning 2011 lockade totalt 65 preliminära ansökningar, av vilka 33 gick vidare till det andra steget. Tio av de tolv forskningsprojekt som beviljades finansiering är konsortier som består av flera forskargrupper. Forskningen inom ramen för programmet kommer att genomföras vid Helsingfors, Uleåborgs, Östra Finlands, Tammerfors och Åbo universitet samt Aalto-universitetet. Av forskningsinstituten medverkar Finlands miljöcentral, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Statens ekonomiska forskningscentral, Skogsforskningsinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd.

Exempel på AKVA-projekt:

Ilkka Miettinen från Institutet för hälsa och välfärd leder ett forskningsprojekt som har fokus på hållbart nyttjande av vatten och vattensäkerhet. Forskarna i projektet ska undersöka källor till mikrobiologiska och kemiska ämnen som är skadliga för vatten samt hur dessa ämnen beter sig och hamnar i vattendrag. Dessutom ska forskarna uppskatta de förorenande ämnens inverkan på hälsan och bekämpningsåtgärdernas ekonomiska effekter. Forskningens experimentella del fokuseras på kvalitetsvariationer i vattnet och det konstgjorda grundvattnet i Kumo älv. Forskarna ska mäta patogena mikrobers och skadliga kemikaliers (t.ex. läke- och sötningsmedel) halter i vattnet. Matematiska modeller ska användas för att analysera hur mikrober och skadliga ämnen överförs i vattendrag, hur deras förekomst i dricksvatten inverkar på hälsan samt vilka ekonomiska konsekvenser olika riskhanteringsalternativ har. Forskningen genomförs i ett konsortium av tre medverkande organisationer: Institutet för hälsa och välfärd, Finlands miljöcentral och Statens ekonomiska forskningscentral. 

Olika markanvändningsåtgärder såsom pumpning av grundvatten utgör hot mot grundvattnet eftersom de kan sänka grundvattennivån och minska tillgången på grundvatten. Björn Klöve från Uleåborgs universitet leder ett forskningsprojekt som ska ta fram mer kunskap om grundvattenekosystem och om hur man i framtiden borde styra grundvattentillgångar och markanvändningen. Ändringar i grundvattenflödets riktning kan påverka ekosystem som är beroende av grundvatten. Dessa ekosystem hyser en riklig biologisk mångfald, men man vet mycket lite om hur de egentligen fungerar. Det heltäckande vattenskyddet har inte i tillräcklig utsträckning tagit i beaktande grundvatten och grundvattenekosystem. I framtiden behövs således en bättre samordning av användningen av grundvatten och ekosystemens behov. Klöves projekt ska också forska kring olika ekosystem, såsom källor, bäckar och träsk i dödisgropar, som får en stor del av sitt vatten från grundvatten i åsformationer.

Inom programmet AKVA forskar man också kring vattnets kulturella betydelser. Arja Rosenholm från Tammerfors universitet leder ett projekt som undersöker vattnets betydelse för människan genom tiden och i olika platser. Projektet närmar sig frågan ur språkets, litteraturens, kulturens, historians, teknikens och miljövetenskapernas synvinkel. Det som satts under lupp är dels hur människor upplevt vatten i vardagen, dels hur vattnet har beskrivits i språket, litteraturen och kulturen. Målet är att kritiskt nyvärdera vattenrelaterade värden, betydelser, möjligheter och hot med en mångvetenskaplig approach. I projektet ses vatten som ett kulturellt rum som har nära koppling till historia, kultur, språk, teknologi och konst.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »