FI EN

Publikationsförteckning

Dessa anvisningar gäller den fullständiga publikationsförteckningen som lämnas in som ansökans bilaga. Punkt Viktigaste publikationer (Most relevant publications) i e-tjänsten (SARA) ber den sökande att fylla i högst 10 viktigaste publikationer för projektet, högst 20 för konsortieprojektet. Sök publikationer i publikationsdatatjänsten VIRTA.

En fullständig publikationsförteckning ska innehålla följande uppgifter:

 • den sökandes namn, datum för förteckningen
 • publicerade publikationer och publikationer som godkänts för publicering uppräknade enligt Undervisnings- och kulturministeriets klassificering.

A) Referentgranskade vetenskapliga artiklar

 • Artikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
 • Obs! Artikelavhandlingar uppges också under punkt G.

B) Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

 • Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C) Vetenskapliga böcker (monografier)

 • Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
 • Obs! Monografiavhandlingar uppges också under punkt G.

D) Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

 • Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E) Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning

 • Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi
 •  Obs. Inte insändare, korta kommentarinlägg eller publikationer på eget förlag

F) Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

 • Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G) Lärdomsprov

 • Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H) Patent och uppfinningsanmälningar

 • Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I) Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

 • Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Akademin begränsar inte förteckningens längd. I förteckningen ska tydligt markeras de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen.

Publikationsförteckningen är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i din publikationsförteckning. Manuskript som ännu inte godkänts för publicering ska inte ingå i förteckningen.

Publikationsförteckningen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_publ.

Senast ändrad 14.3.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »