FI EN

Öppen vetenskap

Finlands Akademi har förbundit sig vid öppen vetenskap för att främja och bidra till att genomföra vetenskaplig kvalitet, samhälleligt genomslag och ansvarsfull vetenskap. Målet är att alla publikationer, data, material, metadata och metoder som forskningen producerar och utnyttjar görs tillgängliga för fortsatt bruk. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av god vetenskaplig praxis och den rättsliga verksamhetsmiljön.

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med open access och göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat.

I vetenskapliga publikationer och forskningsdata som producerats med finansiering från Akademin eller med hjälp av akademifinansierade forskningsinfrastrukturer ska alltid nämnas att forskningen har utförts med finansiering från Finlands Akademi. Också finansieringsbeslutets nummer ska nämnas. Om material eller publikationer är elektroniska, ska uppgifter om akademifinansiering tillfogas i metadata.

Open access-publicering: publiceringsplanen är en del av forskningsplanen

I forskningsplanen den sökande bes att ingå en publiceringsplan som gjorts upp med beaktande av Akademins krav på open access-publicering. Kravet på tillgänglighet gäller särskilt artiklar med kollegial bedömning, men vi rekommenderar open access även för andra typer av publikationer.

Vetenskapliga publikationer kan göras tillgängliga genom grön, gyllene eller hybrid open access.

Avgifter för publicering med gyllene open access kan inkluderas i projektets forskningskostnader som finansieras av Akademin. Samma gäller för publicering med hybrid open access.

Grön open access innebär parallellpublicering, dvs. att man förutom att publicera sin forskningsartikel i en traditionell vetenskaplig tidskrift även publicerar artikeln i ett fritt tillgängligt elektroniskt arkiv eller en databas. Enligt internationella finansiärernas praxis tillåter Akademin en karenstid på vanligen högst sex månader för publikationer, förutom inom humaniora och samhällsvetenskaper, där karenstiden är högst tolv månader. Vi rekommenderar att forskare sparar den slutliga referentgranskade och redigerade versionen av sin artikel. Ifall publiceringsavtalet inte tillåter detta kan man spara en s.k. pre-print-version av artikeln, dvs. det insända manuskriptet som ännu inte referentgranskats.

Gyllene open access innebär att vetenskapliga artiklar publiceras i rena open access-tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. Då är det utgivaren som svarar för att göra artiklarna tillgängliga omedelbart. I vissa fall betyder det att tidskriften tar ut en publiceringsavgift. Avgiften kan inkluderas i projektets forskningskostnader.

Vi tillåter också publicering med hybrid open access. Författaren betalar då en publiceringsavgift för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. Tidskriften är i alla andra avseenden en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift. Eftersom hybridpublicering är kostsam och mottaglig för missbruk, betonar Akademin att den är bara en tillfällig lösning under en övergångsperiod innan en helt öppen publicering införs.

Akademin hör till cOAlition S, en internationell grupp av forskningsfinansiärer, vilken främjar vetenskaplig open access-publicering enligt Plan S-principer. Principer och praktik Plan S presenterar gäller inte finansieringsutlysningar som är öppna, utan deras införande förberedas för tillfället. 

Datahanteringsplanen beskriver hur du hanterar data och gör dem tillgängliga för fortsatt bruk

Finlands Akademi förutsätter att ansvariga ledare för akademifinansierade projekt sparar projektmaterialet i och gör det tillgängligt via nationella eller internationella arkiv eller lagringstjänster som är viktiga för sin egen forskningsorganisation eller vetenskapsgren. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. Den som publicerar ett forskningsprojekt och dess projektmaterial ska försäkra sig om att publiceringen inte bryter mot lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen eller upphovsrättslagen. Då materialet öppnas ska också licenserna vara i ordning.

Forskningsdata som tagits fram ska göras fritt tillgängliga så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter också att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur.

Om du inte kan göra forskningsmaterialet tillgängligt för fortsatt bruk, måste du ändå lagra materialets metadata i en nationell eller internationell söktjänst.

De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till värdorganisationens omkostnader, men de kan också på goda grunder godkännas som forskningskostnader som täcks med Akademins finansiering.

Exempel på aktörer som erbjuder datahanterings-, katalogiserings- och arkivtjänster:

De som söker finansiering från Finlands Akademi ska i sin ansökan också inkludera en datahanteringsplan för forskningsprojektet eller forskningsinfrastrukturprojektet. Datahanteringsplanen ska bifogas som en skild bilaga till ansökan. 

Senast ändrad 1.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »