FI EN

Konsortieansökan

Dessa anvisningar förklarar vad en konsortieansökan är, hur man gör och lämnar in den, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. I utlysningar av rådet för strategisk forskning (RSF) tillämpas skilda konsortieanvisningar (läs mer i RSF:s utlysningstexter). 

Samarbete mellan projekt eller inom ett konsortium? 

I Finlands Akademis utlysningar för samprojekt (som Akademin öppnar tillsammans med andra forskningsfinansiärer) gör forskare och forskargrupper projektsamarbete. Då kan parterna i samarbetet (dvs. projektledarna) söka finansiering för sina projekt med skilda, självständiga ansökningar som de lämnar in till de finländska eller utländska finansiärer som deltar i utlysningen. Samarbetet mellan projekten ska beskrivas i varje ansökans forskningsplan. 

Ett konsortium är en tidsbestämd sammanslutning av delprojekt. Konsortiet samarbetar systematiskt för att genomföra en gemensam forskningsplan. Genom att samarbeta som ett konsortium strävar projekten efter att producera mer mervärde än genom vanligt projektsamarbete. Mervärdet måste motiveras i ansökan. Varje delprojekt i ett konsortium ansöker om finansiering för att genomföra forskningsplanen som en del av konsortiets gemensamma ansökan. 

Du kan utgöra ett konsortium för utlysningar för akademiprojekt, akademiprogram och forskningsinfrastrukturer. I vissa utlysningar (t.ex. inom vissa akademiprogram) godkänns endast konsortieansökningar. Detta meddelas alltid i utlysningstexten. Man kan inte ansöka om personlig finansiering för forskaranställningar med en konsortieansökan. 

Ansvariga ledare för delprojekt i konsortier ska följa samma ansökningskriterier som andra sökande. En konsortieansökan bedöms som en helhet. 

Konsortieansökans delar

Konsortiet väljer den ansvariga konsortieledaren inom konsortiet. Konsortieledaren svarar för beredningen och inlämnandet av konsortieansökan samt för den vetenskapliga rapporteringen. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla sökande som har nämnts som ledare i delprojekt har färdigställt sina ansökningar i e-tjänsten. 

En konsortieansökan är en helhet som bildas i samband med konsortieledarens egen ansökan.Delprojektens ansökningar och bilagor sammanförs till konsortieledarens ansökan. 

Den ansökan som konsortieledaren lämnar in innehåller uppgifterna och bilagorna för konsortieledarens eget projekt samt konsortiets gemensamma forskningsplan, datahanteringsplan, abstrakt och offentliga beskrivning. Av konsortiets forskningsplan ska framgå de medverkande parternas kompetens och forskningsskyldigheter samt det mervärde som konsortiet förväntas tillföra. Konsortieledaren meddelar projektets titel, nyckelord och forskningsområden på konsortiets vägnar. Om det är fråga om en ansökan om akademiprojektsbidrag ska konsortieledaren även meddela det forskningsråd till vilket ansökan riktas. 

Samtliga konsortieparter ska ifylla en egen ansökan där de redogör för sitt delprojekts kostnadsberäkning och finansieringsplan samt alla övriga uppgifter som begärs på blanketten. Delprojektens samarbetsparter meddelas i konsortieledarens ansökan. Också uppgifterna om eventuella tillstånd från etiska kommittéer bifogas konsortieledarens ansökan. 

Konsortieansökans kostnadsberäkning och finansieringsplan ska vara så realistiska som möjligt. Den ska följa varje forskningsplats koefficienter för omkostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid. Av varje konsortiepart begärs också en förbindelse av forskningsplatsen (enligt Akademins praxis). 

En konsortieansökan bedöms som en helhet. Finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Om en ansökan anknyter till två eller flera forskningsråds områden begär Akademin vid behov utlåtanden även av experter inom andra forskningsområden än det primära forskningsrådets område. Då ett konsortium beviljas finansiering fattas ett skilt finansieringsbeslut för varje delprojekt i konsortiet. 

En sökande kan samtidigt lämna in en ansökan endast till en av följande bidragsformer: akademiprojektsbidrag (inkl. konsortieansökan som konsortieledare eller delprojektsledare), bidrag för anställning som akademiforskare eller bidrag för anställning som forskardoktor. Om den sökande ändå lämnar in flera ansökningar beaktar vi endast den första (i den ordning de inkommit). 

Gör så här i e-tjänsten 

Sammandrag av uppdrag som krävs av konsortieparter i e-tjänsten (SARA):

Konsortieledare 

Delprojektledare 

fyller i och kontrollerar sina personuppgifter och bifogar sin cv

fyller i och kontrollerar sina personuppgifter och bifogar sin cv

anger konsortieparterna 

 

i akademiprojektet meddelar det forskningsråd till vilket ansökan riktas 

 

fyller i den allmänna beskrivningen av sitt projekt (forskningsplatsens uppgifter, forskningsprojektets namn, forskningsområden, nyckelord)

fyller i den allmänna beskrivningen av sitt projekt (forskningsplatsens uppgifter)

beredar det gemensamma abstraktet 

 

beredar den gemensamma forskningsplanen 

 

fyller i viktigaste publikationer för konsortieprojektet (högst 20 för konsortia)

för sin del fyller i viktigaste publikationer för konsortieprojektet

för sin del fyller i mobilitetsplanen

för sin del fyller i mobilitetsplanen

för sin del meddelar eventuella förbindelser med program för infrastrukturer, spetsforskning eller flaggskepper

för sin del meddelar eventuella förbindelser med program för infrastrukturer, spetsforskning eller flaggskepper

meddelar projektets eventuella tillstånd från etiska kommittéer och svarar på etiska frågor för sin del

svarar på etiska frågor för sin del

beredar sin egna kostnadsberäkning och finansieringsplan 

beredar sin egna kostnadsberäkning och finansieringsplan 

begär en förbindelse av sin egen forskningsplats 

begär en förbindelse av sin egen forskningsplats 

för sin del redogör uppgifter som gäller den ansvariga ledarens lön

för sin del redogör uppgifter som gäller den ansvariga ledarens lön

skriver den gemensamma offentliga beskrivningen

 

bifogar sin egen publikationsförteckning

bifogar sin egen publikationsförteckning

bifogar den gemensamma datahanteringsplanen för konsortiet

 

bifogar etiska utlåtandena för konsortiet

 

för sin del bifogar inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut

för sin del bifogar inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut

bifogar en progressrapport på akademifinansiering som är inte rapporterade

bifogar en progressrapport på akademifinansiering som är inte rapporterade

 

Konsortieparterna kan ge en annan person fullmakt att läsa eller överföra rätten att redigera ansökan under fliken Fullmakt (Authorisation) (se e-tjänstens anvisningar). 

Konsortiets gemensamma ansökan påbörjas av konsortieledaren. Konsortieledaren loggar in på Akademins e-tjänst och väljer utlysningen i fråga (Ny ansökan) under fliken Aktuella utlysningar. Först väljs ansökans språk och därefter Konsortieledarens ansökan. Sedan anges konsortiets namn och förkortning. 

Under fliken Konsortieparter anger konsortieledaren de ansvariga ledarna för konsortiets andra delprojekt. Observera att konsortieledaren kan uppge ansökans konsortieparter först efter att parterna har registrerat sig i Akademins e-tjänst. Då konsortieledaren börjar skriva en delprojektledares namn på blanketten i e-tjänsten visar systemet en lista på personer med samma namn som redan har registrerat sig. Om delprojektledarens namn saknas från listan måste hen registrera sig. 

Efter att konsortieledaren har sparat konsortieparterna i e-tjänsten får de ett e-postmeddelande om att de har anslutits till konsortiet. Meddelandet innehåller en länk som delprojektledarna kan använda för att logga in på e-tjänsten för att ifylla sin egen ansökan och sina egna bilagor under Mina ansökningar > Oavslutade. 

Varje delprojektledare ska på ansökningsblanketten ange sitt eget delprojekts forskningskostnader samt kostnadskoefficienterna (indirekta kostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid) och momspraxisen för delprojektets egen forskningsplats. På blanketten ifylls även uppgifter om mobilitet, eventuell forskargrupp och alla övriga uppgifter som begärs på blanketten. Till ansökan bifogas alla de bilagor som begärs. Konsortieledaren får ett automatiskt meddelande via e-tjänsten när delprojektets ledare markerar sin ansökan som färdig (tag as complete). 

Konsortieledaren kan lägga till eller ta bort konsortieparter inom ansökningstiden. Ändringarna träder i kraft först efter att de sparats i systemet. 

Konsortiets gemensamma ansökan (konsortieledarens ansökan och delprojektens ansökningar) ska lämnas in inom utsatt tid. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan (Submit application) först efter att alla delprojekt har ifyllt sina ansökningar i e-tjänsten (och markerat dem som färdiga). 

Samtliga konsortieparter kan följa beredningen av konsortiets ansökan i e-tjänsten. Pdf-versionen av ansökan kompletteras allteftersom uppgifter inmatas. Ansökningstiden är bindande. Konsortiets gemensamma ansökan kan tas i behandling endast om ansökningshelheten har lämnats in inom utsatt tid. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter att ansökningstiden har gått ut. 

Läs anvisningar för konsortieansökan i e-tjänsten (SARA).

Beslut och rapportering 

När det gäller akademiprojekt inlämnas konsortieansökan till det forskningsråd till vars verksamhetsområde konsortieprojektet bäst anknyter. En konsortieansökan bedöms som en helhet och finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Finansieringen anvisas varje delprojektets forskningsplats. 

Man kan ansöka om en ändring i delprojektens finansieringsplaner medan konsortieprojektet pågår, och de kan ändras utan att göra ändringar i konsortiets totalfinansiering. Detta är möjligt i följande bidragsformer: program för spetsforskningsenheter, akademiprogram, finansiering för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forsknings finansieringsprogram. 

Efter att projektets finansieringsperiod har löpt ut ska konsortiets ansvariga ledare lämna in en vetenskaplig rapport på hela konsortiets vägnar. 

Senast ändrad 12.6.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »