FI EN

Forskningsplatsens förbindelse

Forskningsplatsen, dvs. den institution där forskningen utförs, ska åta sig att sköta om projektets administration och finansiering genom att ge en skild förbindelse i Akademins e-tjänst. Förbindelsen ges på följande sätt:

Den sökande sparar uppgifter om den person som ska ge forskningsplatsens förbindelse under fliken Finansiering i e-tjänsten. Begäran om forskningsplatsens förbindelse skickas som ett e-postmeddelande till den som ska ge förbindelsen efter att ansökningstiden har gått ut. Det är viktigt att personens e-postadress är rätt ifylld och att den är i aktiv användning.

Den som ska ge förbindelsen får sedan ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänstens inloggningssida. Efter att personen har loggat in ser hen sin begäran om förbindelse under fliken Mina förbindelser.

Efter att personen har läst igenom den elektroniska ansökan och dess bilagor och givit forskningsplatsens förbindelse till projektet (genom att kvittera meddelandet med begäran om förbindelse) får den sökande en bekräftelse per e-post.

Det finns tre olika alternativ för forskningsplatsens förbindelse:

1. Forskningsplatsens förbindelse i beslut som följer totalkostnadsmodellen

Om Finlands Akademi beviljar finansiering förbinder sig universitetet, forskningsinstitutet eller organisationen i fråga att använda finansieringen för det ändamål som den är avsedd för i enlighet med Akademins villkor och anvisningar. Forskningsplatsen förbinder sig för sin del att svara för projektets finansiering och administration samt åtar sig att svara för projektets basresurser. Dessa beror på den forskning som ska genomföras, men vanligen är det fråga om samma basresurser som institutionens övriga forskare har till sitt förfogande: arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster.

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Finansieringen förvaltas av forskarens forskningsplats. Forskningsplatsen förbinder sig att agera som mottagare av statsunderstödet eller finansieringen å den sökandes vägnar och åta sig alla de skyldigheter som därav följer. Forskningsplatsen får använda understödet endast för att i enlighet med Akademins villkor och anvisningar och forskningsplatsens regler och bestämmelser finansiera den forskning som genomförs av den ansvariga ledaren för det projekt som nämns i ansökan.

Akademins forskningsfinansiering är samfinansierad verksamhet där alltid minst två parter svarar för kostnaderna för det projekt som ska finansieras. Då finansiering söks från Akademin, förbinder sig ifrågavarande universitet, forskningsinstitut eller forskningsorganisation vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel. Finlands Akademis finansieringsandel är vanligen högst 70 procent av ett projekts uppskattade totalkostnader. I bidragsformen för stärkandet av universitetens forskningsprofiler och spetsprojektsfinansiering ”Framåt med forskning” är Akademins finansieringsandel 100 procent. Det krävs ingen egenfinansieringsandel av forskningsplatsen. Därtill är Akademins finansieringsandel 100 procent för finansiering som beviljas av rådet för strategisk forskning.

Forskningsplatsen förbinder sig att anställa den personal som avlönas med bidraget i enlighet med organisationens lönebestämmelser samt att rapportera om medelsanvändningen i enlighet med Akademins villkor och anvisningar. Forskningsplatsen förbinder sig också att tillämpa de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel och den koefficient för effektiv arbetstid som uppges i ansökan. Akademins finansiering kan användas för projektets momsutgifter endast om de kvarstår som slutliga kostnader för den sökandes forskningsplats.

Forskningsplatsen förbinder sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland”.  Den förbinder sig även att se till att man i forskningsprojektet följer lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter samt etiska bestämmelser och rekommendationer. Därtill förbinder sig forskningsplatsen att se till att projektet har alla nödvändiga tillstånd.

2. Lönefinansiering för akademiforskare och akademiprofessor

Om Finlands Akademi beviljar finansiering förbinder sig universitetet, forskningsinstitutet eller organisationen i fråga att använda finansieringen för det ändamål som den är avsedd för i enlighet med Akademins villkor och anvisningar. Forskningsplatsen förbinder sig för sin del att svara för projektets finansiering och administration samt åtar sig att svara för projektets basresurser. Dessa beror på den forskning som ska genomföras, men vanligen är det fråga om samma basresurser som institutionens övriga forskare har till sitt förfogande: arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster. Vid finansiering för avlöning tillämpas den s.k. tilläggskostnadsmodellen.

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Finansieringen förvaltas av forskarens forskningsplats. Forskningsplatsen förbinder sig att agera som mottagare av statsunderstödet å den sökandes vägnar och åta sig alla de skyldigheter som därav följer. Forskningsplatsen får använda understödet endast för att i enlighet med Akademins villkor och anvisningar och forskningsplatsens regler och bestämmelser finansiera den forskning som genomförs av den ansvariga ledaren för det projekt som nämns i ansökan.

Anställningarna som akademiprofessor och akademiforskare är avsedda endast för forskning på heltid och därmed sammanhörande verksamhet. Undervisningen och handledningen av lärdomsprov ges utan separat ersättning, motsvarande 5 procent av den årliga arbetstiden. Undervisningen eller andra uppgifter som inte har direkt koppling till forskarens egen forskning ska dock inte utgöra mer än 10 procent av den årliga arbetstiden.

Akademin bestämmer ett avlöningsbidrag som beviljas för anställningar som akademiprofessor och akademiforskare. Den finansiering som Akademin beviljar för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare bör användas av forskningsplatsen för att avlöna akademiprofessorn eller akademiforskaren i fråga och anställa hen minst för finansieringsperioden.

De som beviljats avlöningsbidrag ska skilt ansöka om forskningsbidrag i enlighet med totalkostnadsmodellen.

Forskningsplatsen förbinder sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland”.  Den förbinder sig även att se till att man i forskningsprojektet följer lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter samt etiska bestämmelser och rekommendationer. Därtill förbinder sig forskningsplatsen att se till att projektet har alla nödvändiga tillstånd.

3. Beslut som följer totalkostnadsmodellen

Om Finlands Akademi beviljar finansiering förbinder sig universitetet, forskningsinstitutet eller organisationen i fråga att använda finansieringen för det ändamål som den är avsedd för i enlighet med Akademins villkor och anvisningar. Forskningsplatsen förbinder sig för sin del att svara för projektets administration samt åtar sig att svara för projektets basresurser. Dessa beror på den forskning som ska genomföras, men vanligen är det fråga om samma basresurser som institutionens övriga forskare har till sitt förfogande: arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster.

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Finansieringen förvaltas av forskarens forskningsplats. Forskningsplatsen förbinder sig att agera som mottagare av statsunderstödet å den sökandes vägnar och åta sig alla de skyldigheter som därav följer. Forskningsplatsen får använda understödet endast för att i enlighet med Akademins villkor och anvisningar och forskningsplatsens regler och bestämmelser finansiera den forskning som genomförs av den ansvariga ledaren för det projekt som nämns i ansökan. Forskningsplatsen förbinder sig att i enlighet med Akademins villkor och anvisningar rapportera om användning av anslaget.  

Forskningsplatsen förbinder sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland”. Den förbinder sig även att se till att man i forskningsprojektet följer lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter samt etiska bestämmelser och rekommendationer. Därtill förbinder sig forskningsplatsen att se till att projektet har alla nödvändiga tillstånd. 

Senast ändrad 29.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »