FI EN

Anvisningar för forskningsplatser

Villkor för beviljande av finansiering

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen samt de allmänna villkoren och anvisningarna för Akademins finansiering.

Akademin finansierar ett forskningsprojekt endast om forskningsplatsen förbinder sig att svara för forskningens basresurser.

Finansieringen anvisas forskarens bakgrundsorganisation. Den bakgrundsorganisation som mottar understödet kan använda det endast för att finansiera den forskning som genomförs av den ansvariga ledare som nämns i ansökan. De personer som anställs med vårt forskningsbidrag ska stå i anställningsförhållande till forskningsplatsen eller till den organisation till vilken finansieringen beviljats.

Stipendier för arbete utomlands i bidragsformen Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal kan beviljas också direkt till forskaren.

Våra allmänna finansieringsvillkor är desamma oberoende av om det är fråga om en statlig organisation eller en mottagare av ett statsunderstöd.

Finansieringen räknas som statsunderstöd då mottagaren inte är en statlig organisation (t.ex. universitet, någon annan självständig offentligrättslig inrättning, kommun, samkommun, förening, företag, stiftelse, utländsk organisation, eller privatperson). Det är organisationen som är mottagaren av finansieringen – inte forskaren – och organisationen fungerar därför som statsunderstödstagare i enlighet med statsunderstödslagen. Organisationen ska då också åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

De detaljerade villkoren och anvisningarna om hur finansieringen ska användas och rapporteras finns på webben på sidan Medelsanvändning.

Vi finansierar forskningsorganisationer

Med forskningsorganisation avses en sådan organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida resultaten genom undervisning, publikationer eller dataöverföring. Forskningsorganisationer är t.ex. högskolor eller forskningsinstitut och på deras finansiering tillämpas statsunderstödslagen och de allmänna villkoren för Akademins finansiering.

Finansiering till icke-forskningsorganisationer

För organisationer som inte är forskningsorganisationer handlar det främsta syftet om något annat än oberoende forskning eller spridning av forskningsresultat. Akademin finansierar inte ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden.

De sökande ska kontakta Akademin om de ämnar ansöka om finansiering för icke-forskningsorganisationer.

Företagspartner i akademifinansierade projekt

Om ett akademifinansierat projekt innehåller samarbete med ett företag som inte får finansiering från Akademin ska man följa särskilda villkor som gäller företagssamarbete. Villkoren har utarbetats för att förhindra indirekt statsunderstöd till företag och de beskrivs i Akademins allmänna villkor och anvisningar för finansiering (punkt 10.1).

Innan projektet inleds måste man skriftligen komma överens med företaget om hur projektets kostnader, risker och resultat fördelas, hur resultaten sprids och hur immateriella rättigheter hanteras.

Samfinansiering, totalkostnadsmodell och tilläggskostnadsmodell

Akademins forskningsfinansiering är till sin natur samfinansierad verksamhet där i allmänhet minst två parter svarar för kostnaderna för det projekt som finansieras. Då finansiering söks från Akademin, förbinder sig ifrågavarande universitet, forskningsinstitut eller forskningsorganisation vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel.

I utlysningar där totalkostnadsmodellen tillämpas kan Akademins finansiering användas för att täcka både ett projekts direkta (t.ex. direkta löner) och indirekta (t.ex. kostnader för lokaler) kostnader. Båda kostnadsslagen täcks till samma procentandel.

I sin ansökan till Akademin ska de sökande framföra en finansieringsplan enligt totalkostnadsmodellen. Av planen ska framgå den finansiering som söks från Akademin. Ansökan ska göras upp så att Akademins finansieringsandel av totalkostnaderna är högst det procenttal som nämns i utlysningstexten. Inom de utlysningar där kostnaderna beräknas enligt totalkostnadsmodellen är Akademins finansieringsandel vanligen högst 70 procent. I vissa bidragsformer är Akademins finansieringsandel undantagsvis 100 procent (t.ex. universitetens profileringsbidrag och utlysningar av rådet för strategisk forskning).

Innan ansökan lämnas in ska den sökande komma överens om forskningsplatsens finansieringsandel med förvaltningen vid sin egen organisation. Eftersom ett projekts totalkostnader inte ska innehålla sådana kostnader som inte syns i forskningsplatsens bokföring ska den sökande kontrollera hos sin egen organisation om den finansiering som planerats som den egna finansieringsandelen lämpar sig för detta ändamål. Vid beräkningen av ansöknings- och beslutskedets totalkostnader beaktar vi endast den finansiering som redan fastställts t.ex. genom ett beslut av den som har beviljat finansieringen.

Finansieringens maximiandel tillämpas dels på beräkningen av ansöknings- och beslutskedets uppskattade totalkostnader, dels på beräkningen av förverkligade totalkostnader under projektets gång (s.k. utbetalningsförfarande). Finansieringsandelen tillämpas på samma sätt på samtliga projektkostnader, dvs. på både direkta och indirekta kostnader, inklusive omkostnadsandelen.

Läs mer på webben under punkt Totalkostnadsmodellen.

Totalkostnadsmodellen infördes år 2009 på förslag av finansministeriet. Tidigare använde Akademin en s.k. tilläggskostnadsmodell för att ersätta omkostnader. Modellen för tilläggskostnader används fortfarande i avlöning av akademiforskare och akademiprofessorer. I ansökningar som görs enligt tilläggskostnadsmodellen räknar e-tjänsten omkostnaderna utöver de övriga kostnaderna till 14,29 procent, i vilket fall beslutet innehåller en omkostnadsandel på 12,5 procent.

Forskningsplatsen förbinder sig till finansieringen redan i ansökningsskedet

Akademin beviljar finansiering endast om ansökan innehåller en förbindelse av forskningsplatsen. De sökande ska på förhand förhandla om förbindelsen med forskningsplatsens representant. Läs mer på webben under punkt Forskningsplatsens förbindelse.

Inom utlysningar som följer totalkostnadsmodellen ska de sökande innan de lämnar in sin ansökan ta reda på forskningsplatsens finansieringsandel och beräknade koefficienter samt praxis gällande mervärdesskatt hos sin egen organisation. De ska avtala om dessa med den person som ger forskningsplatsens förbindelse. De koefficienter som uppges i ansökan kommer att vara i kraft under hela finansieringsperioden.

Om det inte finns andra finansiärer är forskningsplatsens andel av finansieringen av ett enligt totalkostnadsmodellen uppgjort projekts kostnader minst 30 procent. Om det finns övriga finansiärer ska också deras andelar synas i forskningsplatsens bokföring.

Forskningsplatsens förbindelse ges i Akademins e-tjänst av en behörig person. Med förbindelsen förbinder sig forskningsplatsen t.ex. att

  • svara för projektets basresurser, som vanligen är desamma som forskningsplatsens övriga forskare har till sitt förfogande (arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster)
  • finansiera projektet (i enlighet med totalkostnadsmodellen) till den andel som uppges finansieringsplanen.

I fråga om bidrag för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare gäller forskningsplatsens förbindelse även forskarens användning av sin arbetstid till andra än forskningsuppgifter samt forskarens avlöning och övriga verksamhetsförutsättningar.

Också kostnader för lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till omkostnaderna av projektets forskningsplats.

Vid ansökningsskedet ska forskningsplatsen kontrollera att följande uppgifter uppgetts rätt:

  • procenttalen för omkostnadsandelen och lönebikostnaderna samt koefficienten för effektiv arbetstid (projekt som följer totalkostnadsmodellen)
  • mervärdeskatt
  • FO-numret.

Vi förutsätter i vår finansiering att både sökande och forskningsplatser förbinder sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar, till exempel God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Forskningsplatsen förbinder sig att inlämna en utredningsrapport till Akademins registratorskontor om en ansvarig ledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis.

Om finansieringen räknas som ett statsbidrag, som beviljas organisationer utanför statsekonomin (t.ex. universitet), ska forskningsplatsen förbinda sig att på den sökandes vägnar ta emot statsunderstödet och åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

 

Senast ändrad 8.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »