FI EN

Ansökans delar och bilagor: för forskaren och forskningsgruppen

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst samt av pdf-bilagor. Som sökande har du rätt att göra din ansökan på svenska eller finska, men vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning.

Ansökans delar och innehåll i e-tjänsten (SARA)

Personuppgifter/cv (Personal data/CV)

 • Personuppgifter
 • Examina (senaste först); information om t.ex. föräldraledighet kan fyllas i under Tilläggsinformation
 • Docenturer och professurer
 • Cv/meritförteckning som bilaga enligt mall, högst två sidor

Konsortieparter, om konsortieansökan (Consortium parties)

 • Uppgifter om varje part (namn, e-postadress, organisation och land)
 • Läs mer i anvisningarna för konsortieansökan.

 Allmän beskrivning (General information)

 • Forskningsplatsens uppgifter
 • Forskningsprojektets titel på engelska och svenska/finska
 • Forskningsområden (minst ett, högst fem)
 • Nyckelord på engelska och svenska/finska

 Abstrakt (Abstract)

 • Maximilängd 2 500 tecken
 • Kort översikt över forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål, forskningsmetoder och -material samt förväntade resultat och genomslag
 • Läs också om Abstraktet

Forskningsplan (Research plan)

Viktigaste publikationer (Most relevant publications)

 • Högst tio av dina viktigaste publikationer för projektet, högst 20 publikationer för konsortieprojekt
 • Sök publikationer i publikationsdatatjänsten VIRTA. Se e-tjänstens anvisningar.
 • Du kan också inmata uppgifter om publikationer manuellt. Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)
 • En fullständig publikationsförteckning bifogas till ansökan under Bilagor  

Samarbetspartner (Collaborators)

 • Specificera projektets samarbetspartner (namn, organisation, land, kort beskrivning av samarbetet)
 • Samarbetsparternas meriter som är centrala för projektet samt motiveringar för valet av samarbetsparter beskrivs i forskningsplanens punkt 3.2.

Mobilitet (akademiprojekt, riktade akademiprojekt och akademiprogram) (Mobility) (Academy projects, Targeted academy projects and Academy programmes)

 • Projektets planerade mobilitet i Finland och internationellt, specificerad efter person
 • Läs mer om mobilitetsersättningen i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Mobilitet (akademiprojekt, riktade akademiprojekt och akademiprogram) (Mobility) (Academy projects, Targeted academy projects and Academy programmes) 

Mobilitet (akademiforskare och forskardoktorer) (Mobility) (Academy research fellows and Postdoctoral researchers)

 • Mobilitetskravet (Mobility requirement): Efter doktorsexamen ska den sökande ha en nationell eller internationell mobilitetsperiod minst sex månader lång, vilken ska motiveras i forskningsplanen.
 • Annan mobilitetsperiod efter doktorsexamen
 • Mobilitetsperiod som planeras under projektets lopp
 • Läs mer om mobilitetsersättningen i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Mobilitet (akademiforskare och forskardoktorer)

Kopplingar (Affiliations)

 • Infrastrukter. Uppge vilka anläggningar, resurser eller datalager vid nationella eller internationella forskningsinfrastrukturer som projektet ska användas. I menyn finns de infrastrukturer som ingår i Finlands och/eller ESFRIs vägvisare för forskningsinfrastruktur. Övriga infrastrukturer ifylls i fritextfältet.
 • Spetsforskningsenheter
 • Flaggskepps 

Etiska frågor (Ethical aspects)

 • Etiskt tillstånd för projektet (ja/nej)
  • Etiska tillstånd bifogas till ansökan under Bilagor
 • Skyldig till oredlighet i forskningen (ja/nej)
  • Akademin ska låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren.
  • De forskningsetiska frågorna beskrivs under punkt 4.1 i forskningsplanen. 

Projektets finansiering (Funding for the project) – Enligt totalkostnadsmodellen

 • Finansieringsperiod, effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt (moms)
 • Löner och övriga kostnader
 • Övriga finansiärer och deras finansieringsandelar. Du ska omedelbart meddela oss om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.
 • Motiveringar för den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Man kan ansöka om finansiering för den ansvariga projektledaren för projektledning och/eller forskning. Motiveringar för den ansvariga projektledarens lön skrivs under fliken Ansvariga projektledarens lön.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. 

Projektets finansiering (Funding for the project) – 100 % Enligt totalkostnadsmodellen

 • Finansieringsperiod, effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt (moms)
 • Löner och övriga kostnader
 • Motiveringar för den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Man kan ansöka om finansiering för den ansvariga projektledaren (med vissa begränsningar) för projektledning och/eller forskning. Motiveringar för den ansvariga projektledarens lön skrivs under fliken Ansvariga projektledarens lön.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet.

Projektets finansiering (Funding for the project) – Stipendium

 • Finansieringsperioden är vanligen två år, då finansiering kan användas. Planerade datum för besöket beskrivs i den fritt formulerade forskningsplanen (7–360 dygn).
 • Övriga kostnader
 • Forskningsplatsens förbindelse i utlysningen Mobilitet till Finland. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. 

Lönen (Funding for the project) – akademiprofessorer och akademiforskare

 • Finansieringsperiod
 • Lönen är enligt utlysningstextet
 • Bidragen för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare söks för den sökandes egen lön. Forskningskostnader söks senare, men de ska redogöra i ansökan under fliken Forskningskostnader.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. 

Forskningskostnader – akademiprofessorer och akademiforskare (Research costs – Academy professors and Academy research fellows)

 • Preliminär budget (inkl. motiveringar) för forskningsbidrag som söks senare och motiveringar för finansiering som söks nu. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Finansieringsperiod
 • Löner och övriga kostnader

Ansvariga ledarens lön (Salary of principal investigator)

 • Motiveringar, om den ansvariga ledarens lönekostnader ingår i finansieringsplan
 • Man kan ansöka om finansiering för den ansvariga projektledaren (med vissa begränsningar) för projektledning och/eller forskning.
 • Om ledaren inte har ett fast anställningsförhållande: uppge en plan för ledarens avlöning under finansieringsperioden.
 • Anvisningarna om den ansvariga ledarens lön finns i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod

Arbetstidsarrangemangen för klinisk forskare (Work-time arrangements)

 • Redogör för vilka arbetstidsarrangemang som gjorts för att samordna forskningen och det kliniska arbetet.  

Sökande som hör till den yngre forskargenerationen och söker akademiprojektsbidrag

 • Motivera på vilka grunder den sökande tillhör den yngre forskargenerationen som söker akademiprojektsbidrag 

Offentlig projektbeskrivning (Public project description)

 • Maximilängd 1 000 tecken
   • Lättfattlig och klar projektbeskrivning på engelska och svenska/finska
   • Forskningsprojektets ämne och motivering
   • Det material och de forskningsmetoder som ska utnyttjas (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial osv.)
   • Var forskningen utförs
   • Forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
   • Andra intressanta aspekter
   • Om relevant, en länk till forskarens webbplats, om den innehåller mer information om ämnet
 • Om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet. 
 • Den offentliga projektbeskrivningen hjälper Akademin att sprida information om
  forskningsprojektet.
 • Läs mera om Den offentliga projektbeskrivningen

Fullmakt (Authorisation)

 • Du kan ge en annan person fullmakt att läsa eller redigera din ansökan.
 • Börja fullmakten med att skriva in personens namn i fältet.
 • Personen måste ha skapat ett konto i Akademins e-tjänst (SARA).
 • Du kan inte samtidigt ge flera personer fullmakt att redigera samma del av ansökan, och du kan inte själv redigera delen då fullmakten är giltig.
 • Ge inte fullmakt åt dig själv.
 • Läs mer om fullmaktsfunktionen i e-tjänstens anvisningar

Bilagor

 • Bilagorna ska vara i pdf-format

       Obligatoriska bilagor

 • Cv/meritförteckning bifogas under fliken Personuppgifter/cv, högst två sidor
 • Fullständig publikationsförteckning. Viktigaste publikationer fylls i under fliken Viktigaste publikationer (Most relevant publications)
 • Datahanteringsplan. Skriv planen med hjälp av DMPTuuli eller enligt anvisningar på Akademins webbplats.
 • Planskiss (preliminär ansökan för akademiprogram) enligt mall, högst fyra sidor, högst sex sidor for konsortia.
 • Finländskt examensintyg eller examensintyg på engelska för doktorsexamen som avlagts utomlands (akademiforskare och forskardoktorer); utdrag ur studieregistret får inte bifogas med ansökan

       Bilagor i enskilda fall

 • Utlåtande av etisk kommitté eller djurförsöksnämnden.
 • Inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det utförs utomlands; rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.
 • Progressrapport på sådana av den sökande ledda akademifinansierade projekt som inte har lämnat in en slutrapport.
 • Forskningsplan enligt mall, högst 12 sidor (högst 15 för konsortier); endast om forskningsplanen inte har ifyllts på fliken Forskningsplan i e-tjänsten

Lämna in ansökan (Submit application)

 • Du kan lämna in ansökan efter att du har ifyllt eller bifogat alla obligatoriska uppgifter.
 • En röd varningstriangel på fliken betyder att det saknas uppgifter.
 • Du kan komplettera din ansökan medan ansökningstiden pågår. När du sparar ansökan på nytt ersätts den tidigare versionen.
 • Om du vill komplettera ansökan efter att ansökningstiden har gått ut måste du kontakta utlysningens kontaktperson.
Senast ändrad 26.11.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »