FI EN

Bilagor till egentlig ansökan


Bilagorna nedan ska bifogas när ansökan gäller följande bidragsformer:

 • akademiprojektsbidrag
 • akademiprojektsbidrag med särskild inriktning
 • bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor
 • bidrag för anställning som klinisk forskare
 • akademiprogram (andra utlysningssteget)
 • bidrag för anställning som akademiprofessor (andra utlysningssteget).

I bidragsformen akademiprojektsbidrag med särskild inriktning kan också krävas andra bilagor.

Bifoga endast de bilagor som vi begär och gör dem enligt Akademins anvisningar (se Bilagor till ansökan på webben). E-tjänsten godkänner endast bilagor i pdf-format. Sidor utöver tillåtet antal beaktas inte.

Skriv pdf-bilagorna på engelska och bifoga dem till ansökan under rubriken Bilagor i e-tjänsten. Ett undantag är meritförteckningen, som bifogas via rubriken Personuppgifter/cv.

1. Bilagor till ansökan som rör forskaranställning eller enskilt projekt

Obligatoriska bilagor:

 • forskningsplan, högst tolv sidor (och bibliografi på högst två sidor)
 • meritförteckning för den sökande (vi rekommenderar högst fyra sidor), efter Forskningsetiska delegationens modell
 • publikationsförteckning för den sökande; de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen ska markeras tydligt
 • datahanteringsplan
 • finländskt examensintyg eller examensintyg på engelska för doktorsexamen som avlagts utomlands (bidrag för anställning som akademiforskare/forskardoktor) Utdrag ur studieregistret får inte bifogas med ansökan.

Bilagor i enskilda fall:

 • inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det utförs utomlands; rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan
 • utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden; forskningsplanen ska alltid redogöra för forskningens etiska aspekter
 • progressrapport på sådana av den sökande ledda akademifinansierade projekt som inte har lämnat in en slutrapport
 • fritt formulerad utredning över framgångsrik verksamhet och därtill hörande vetenskaplig förnyelse under pågående eller tidigare akademiprofessoranställning, högst två sidor

2. Bilagor till konsortieansökan

Samtliga konsortieparter (konsortieledaren och delprojektens ledare) gör en egen ansökan där de söker finansiering endast för sin egen forskningsgrupp. I Akademins e-tjänst förs konsortieansökans delar samman till ett konsortium, som skapas av konsortieledaren.

Bilagor till konsortieansökan:

Konsortieledaren bifogar följande bilagor till sin ansökan:

 • konsortiets gemensamma forskningsplan (uppgjord enligt konsortieanvisningarna), högst 15 sidor (och bibliografi på högst två sidor)
 • utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden (om det krävs i något delprojekt); forskningsplanen ska alltid redogöra för forskningens etiska aspekter
 • gemensam datahanteringsplan för konsortiet

Följande bilagor bifogas både konsortieledarens ansökan och varje delprojekts ansökan:

Obligatoriska bilagor:

 • meritförteckning för den sökande (vi rekommenderar högst fyra sidor), efter Forskningsetiska delegationens modell
 • publikationsförteckning för den sökande; de tio viktigaste publikationerna (av varje ledare) med avseende på ansökan ska markeras tydligt

Bilagor i enskilda fall:

 • progressrapport på sådana akademifinansierade projekt för vilka den sökande inte har lämnat in en slutrapport
 • inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det utförs utomlands; flera inbjudningar kan sammanföras i samma bilaga; rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan

Läs mer på webben på sidan Anvisningar för konsortieansökan.

Uppdaterat enligt septemberutlysningen 2017

Senast ändrad 1.11.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »