FI EN

Öppen vetenskap

Ett av Finlands Akademis forskningspolitiska mål är att främja öppen vetenskap, dvs. öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Akademin har bundit sig vid de åtgärder som tas upp i vägvisaren för öppen vetenskap och forskning 2014–2017. Främjandet av öppen vetenskap inom forskningsprojekt beaktas även då Akademin fattar sina finansieringsbeslut.

Vi förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access, dvs. att de gör sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Dessutom uppmanar vi att akademifinansierade projekt gör sina forskningsdata och -metoder tillgängliga. Målet är att alla publikationer, data, material, metadata och metoder som forskningen producerar och utnyttjar görs tillgängliga för fortsatt bruk. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av forskningsetik och den rättsliga verksamhetsmiljön.

Open access-publicering

Akademin framhäver vikten av kvalitet inom vetenskaplig publicering. Vi förutsätter att akademifinansierade forskare ser till att publikationer som tagits fram med Akademins finansiering görs fritt tillgängliga genom parallellpublicering så att parallella kopior sparas i maskingläsbart format i lämpliga avgiftsfria arkiv eller databaser.

Vetenskapliga artiklar kan också publiceras i open access-publikationsserier. Då är det utgivaren som svarar för att göra artiklarna fritt tillgängliga. Akademin rekommenderar att forskare publicerar med grön eller gyllene open access.

Grön open access innebär parallellpublicering, dvs. att man förutom att publicera sin forskningsartikel i en traditionell vetenskaplig tidskrift även publicerar artikeln i ett fritt tillgängligt elektroniskt arkiv. Enligt internationell praxis tillåter Akademin en karenstid på högst sex månader för publikationerna, förutom inom humaniora och samhällsvetenskaper, där karenstiden är högst tolv månader[1].

Gyllene open access innebär att vetenskapliga artiklar publiceras i rena open access-tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. Då är det utgivaren som svarar för att göra artiklarna tillgängliga omedelbart. I vissa fall betyder det att tidskriften tar ut en publiceringsavgift. Avgiften kan inkluderas i projektets forskningskostnader. Också i detta fall ska parallella kopior sparas i öppna publikationsarkiv.

Vi rekommenderar inte att forskare använder sig av hybrid open access. Det innebär att man gör sin artikel tillgänglig via prenumerationsbaserade tidskrifter genom att betala en publiceringsavgift.

Akademins finansiering kan sökas för att täcka forskningskostnader som uppkommer av publicering av forskningsresultat. Finansieringen söks i e-tjänsten under Finansiering för projektet, Tjänster och motiveras i forskningsplanen.

Öppna data

De som söker finansiering från Finlands Akademi ska i sin ansökan också inkludera en materialhanteringsplan för forskningsprojektet eller forskningsinfrastrukturprojektet. Planen ska beskriva

  • hur projektets material ska insamlas och användas
  • hur ägande- och användarrättigheterna till det material som projektet använder och genererar fördelas
  • hur det material som genererats av projektet ska förvaras och göras tillgängligt framöver
  • hur det material som genererats av projektet ska göras fritt tillgängligt för andra forskare både under projektets lopp och efter att det slutförts.

Vi uppmanar dessutom att ansvariga ledare för akademifinansierade projekt sparar projektmaterialet i och gör det tillgängligt via viktiga nationella eller internationella arkiv eller lagringstjänster. Exempel på sådana arkiv eller tjänster är

Läs mer om öppen vetenskap

Senast ändrad 22.7.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »