FI EN

Beslutsgrunder


Finlands Akademi beviljar finansiering till de bästa forskarna och forskargrupperna och de mest lovande unga forskarna. Besluten fattas av våra forskningsråd, rådet för strategisk forskning, kommittén för forskningens infrastrukturer eller särskilda sektioner. Finansieringsbesluten grundar sig på en bedömning av forskningsplanens och den sökandes vetenskapliga meriter. I beslut av rådet för strategisk forskning beaktas även forskningens samhälleliga relevans. Finansieringen beviljas för en viss tid.

Utgångspunkten för finansieringen och besluten är att de ska skapa förutsättningar för en så hög vetenskaplig nivå som möjligt. För att detta ska vara möjligt anlitar vi utomstående vetenskapliga experter i bedömningen.

I valet av de projekt som beviljas finansiering tillämpar vi sju bedömningskriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, innovativitet och nyhetsvärde
 • forskningens vetenskapliga genomslag
 • den sökandes/forskargruppens kompetens
 • forskningsplanens genomförbarhet
 • forskningsmiljöns kvalitet samt hur den ska stärkas
 • forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet
 • forskningsprojektets betydelse för främjandet av forskaryrket.

Det finansierade projektet ska gynna finländsk forskning, det finländska samhället eller internationellt samarbete.

Hos ambitiösa forskningsprojekt som eftersträvar nya genombrott finns alltid en viss risk för att misslyckas. Det hindrar dock inte att de kan beviljas finansiering. Vår avsikt är att vara medveten om dessa risker men att samtidigt erbjuda möjligheter till vetenskapliga genombrott och stärka forskningens och vetenskapens förmåga till förnyelse.

Vid beredningen av finansieringsbeslut beaktar vi också hur ansökan överensstämmer med våra forskningspolitiska mål:

 • att främja ungas och kvinnors möjligheter till en forskarkarriär
 • att främja jämställdheten mellan könen inom forskningen
 • att utveckla kreativa forskningsmiljöer
 • att stödja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning
 • att främja internationellt forskningssamarbete
 • att genomföra mer omfattande forskningshelheter
 • att beakta de särskilda mål som uppställts för akademiprogram och program för strategisk forskning
 • att stödja spetsforskningsenheterna.

Vi tar även hänsyn till kvaliteten på den sökandes forskningsmiljö och den stärkande effekt som projektet kan ha på denna. Övriga faktorer som beaktas är bland annat den ansvariga projektledarens kompetens och erfarenhet av att leda ett forskningsprojekt, forskningsfinansiering från Akademin eller från andra källor samt den ansvariga ledarens och forskningsgruppens förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel.

Vid beslutsberedningen fästs uppmärksamhet vid god vetenskaplig praxis samt vid de frågor som rör immateriella rättigheter. Den ansvariga projektledaren ska vid behov i forskningsplanen redogöra för hur projektet beaktar etiska frågor.

Bra att veta om hur besluten fattas

Merparten av de ansökningar som lämnas in till Akademin bedöms av expertpaneler som har till uppgift att bedöma ansökningarnas vetenskapliga kvalitet. Vi får varje år in ansökningar om över en miljard euro, och vi kan bevilja ungefär en femtedel av den finansiering som söks. Detta innebär att alla de bästa ansökningarna inte kan finansieras.

Vid beslutsfattandet beaktas även de strategiska linjer som styrelsen och forskningsråden godkänt (t.ex. verksamhets- och ekonomiplaner, strategier, jämställdhetsplanen) samt statens forskningspolitiska prioriteringar.

Vår forskningsfinansiering omspänner samtliga vetenskaps- och forskningsgrenar. Vart och ett av de fyra forskningsråden har sitt eget vetenskapliga fokusområde och i sin finansiering tar de hänsyn till dels den breda mångfald av discipliner och forskningsområden som de representerar, dels mångvetenskapligheten.

Statsrådet utser forskningsråden för tre år i taget. Vid valet av medlemmar försöker man trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap i forskningsrådet. Före tillsättandet hör man universitet, statliga forskningsinstitut, myndigheter och sammanslutningar som representerar FoU-sektorn, centrala vetenskapliga sällskap samt vetenskapsakademier.

Antalet ansökningar, konkurrensen mellan sökande samt bedömarna varierar från utlysning till utlysning. Ett expertutlåtande på en ansökan är ett omdöme som gjorts av erfarna och välrenommerade paneler, som oftast består av utländska experter.

Vi är väl medvetna om de svårigheter som förknippas med kollegial bedömning och vinnlägger oss om att ständigt utveckla vår bedömningsprocess.

Senast ändrad 6.10.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »