Tietoa Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta saaneille ja hakeville koronaepidemian vaikutuksista

18.3.2020

Kokoamme tälle sivulle kootusti tietoa ja uutisia siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa rahoituksen hakemiseen, myönnetyn rahoituksen käyttöön tai Akatemian päätöksentekoon.  Sivulla olevaan usein kysytyt kysymykset -listaan kokoamme tutkimusyhteisöltä tulevat kysymykset vastauksineen.

Voitte lähettää meille lisää kysymyksiä osoitteella viestinta@aka.fi.

Tavoitteemme on pitää huolta siitä, että pystymme toteuttamaan keskeiset hakuihin ja rahoitukseen liittyvät toiminnat ja neuvontapalvelut mahdollisimman hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Akatemian myöntämää rahoitusta voi käyttää koronavirusepidemian oloissa?

Koronavirusepidemia aiheuttaa ymmärrettävästi Akatemian rahoituksen saajille ja tutkimushankkeille vaikeuksia toteuttaa alkuperäistä tutkimussuunnitelmaansa.

Akatemian myöntämän rahoituksen käyttöä rajaavat valtionavustuslaki ja valtion talousarvio. Akatemian rahoitus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Jos alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukainen hankkeen toteutus vaikeutuu esimerkiksi. siitä syystä, että hankkeissa työskentelevä henkilöstö ei pääse suorittamaan tehtäviään, nähtävillä on kolme toimintavaihtoehtoa. Jos suunnittelet vaihtoehtoja 2 tai 3, ota yhteyttä rahoituspäätöksesi esittelijään.

1. Hankkeen toteutus jatkuu epidemiaolosuhteisiin mukautettuna.

Rahoituspäätöksessä mainitun käyttötarkoituksen sisällä on mahdollista suunnata tutkimusta uudelleen. Tämä on tutkimusprosessissa normaalia koronavirusepidemiasta riippumatta. Tehdyt muutokset raportoidaan Akatemialle osana hankkeen tavanomaista tieteellistä raportointia.

2. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen käyttötarkoitusta muutetaan.

Jos tutkimusta olisi tarpeen suunnata niin paljon uudelleen, että alkuperäinen käyttötarkoitus ei sitä enää kata, Akatemia voi myöntää hakemuksesta käyttötarkoituksen muutoksen. Myös uuden käyttötarkoituksen on toteutettava valtion talousarviossa Akatemian rahoitukselle annettua tarkoitusta, joka yleistäen on tutkimushankkeiden rahoittaminen ja tutkimuksen edistäminen.

Tämä vaihtoehto tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun muuta tarkoitusta varten myönnettyä Akatemian rahoitusta voisi välittömästi käyttää SARS-CoV-2-virukseen tai COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen, mutta tämä käyttö poikkeaisi niin merkittävästi alkuperäisestä tutkimussuunnitelmasta, että toimintavaihtoehto 1 ei tule kyseeseen.

Käyttötarkoituksen muutos ei sisällä mahdollisuutta lisärahoitukseen. Jos koronavirusepidemiaan liittyvän tutkimuksen toteuttaminen edellyttäisi lisärahoitusta, on rahoituksen saajan mahdollista hakea sitä COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvästä temaattisesta erityisrahoituksesta huhtikuussa 2020.

(HUOM! Kustannuslajien väliset siirtymät eivät edellytä käyttötarkoituksen muutosta.)

3. Hankkeen toteutus keskeytyy osin tai kokonaan.

Jos hankkeen tai sen osan toteutus keskeytyy tai hidastuu merkittävästi, Akatemia voi myöntää hankkeelle rahoituskauden pidennystä, jotta keskeytyksen aikana säästyvä osa rahoituksesta on mahdollista käyttää myöhemmin. Akatemia on myös varautunut joustamaan rahoituksen vuosierissä.

Jotta henkilön palkkakulut voidaan laskuttaa Akatemialta, hänen pitää olla tehnyt vastaava työmäärä hankkeeseen liittyvää työtä.

Jos en pysty toteuttamaan tutkimussuunnitelmaani koronaviruksen aiheuttamien ongelmien takia, voiko rahoituskauttani pidentää?

Akatemia voi pidentää hankkeesi rahoituskautta. Pidentäminen edellyttää, että rahoituksen saaja hakee pidennystä ja että pidentämiselle on perusteltu syy. Myös koronavirukseen liittyvä syy hakea rahoituskauden pidentämistä on yksilöitävä muutoshakemuksessa. Perusteltu syy voi liittyä esimerkiksi näytteenoton estymiseen matkustus- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi tai muuhun, tutkimussuunnitelman toteuttamista merkittävästi estävään olosuhteeseen.

Koronaviruksen aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvät syyt rahoituskauden pidentämiselle voivat tulla kyseeseen vain niissä hankkeissa, joiden rahoituskausi päättyy 31.12.2021 tai aiemmin.

Kyseisellä aikavälillä päättyvien strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien konsortioiden johtajiin on oltu suoraan yhteydessä. Jos rahoituskauden pidentämiseen on tarvetta, toimitaan STN:n myöhemmin ohjeistamalla tavalla.

Rahoituskauden pidentämistä haetaan verkkoasioinnissa viimeistään kaksi kuukautta ennen rahoituskauden päättymistä. Mahdollisissa tarkentavissa kysymyksissä otathan yhteyttä rahoituspäätöksesi esittelijään. Akatemialaisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi.

Huomaa kuitenkin, että tutkijatohtorin, akatemiatutkijan tai akatemiaprofessorin omaan palkkaukseen ei ole mahdollista saada lisärahoitusta, vaikka hankkeen rahoituskautta pidennettäisiinkin.

Voinko saada lisärahoitusta kattamaan koronaviruksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset?

Lisärahoitusta ei ole saatavilla. Akatemia ottaa kuitenkin loppuraporttien käsittelyssä huomioon, että epidemia on voinut vaikuttaa tutkimussuunnitelmien toteuttamistapaan merkittävästikin.

Voiko toteutumatta jääneen mutta jo maksetun matkan kustannukset sisällyttää Akatemian hyväksymiin kustannuksiin?

Tutkimusorganisaation tulee ensisijaisesti selvittää mahdollisuudet siirtää matka toiseen ajankohtaan tai hakea siitä korvausta matkavakuutuksesta tai esimerkiksi lentoyhtiöltä. Siltä osin kuin tutkimusorganisaatio ei saa korvausta muualta eikä pysty siirtämään matkoja, syntyneet kulut voi sisällyttää Akatemian rahoitukseen tavanomaiseen tapaan.

Hain syyshaussa 2020 akatemiatutkijan / tutkijatohtorin tehtävää. Kuitenkin jo sovittu liikkuvuusjaksoni peruuntui tai keskeytyi koronaviruksen takia. Miten se vaikuttaa hakukelpoisuuteeni, kun liikkuvuusehto ei kohdallani ole toteutunut?

Syyshaussa 2020 Akatemia ottaa huomioon, että COVID-19-epidemia on voinut estää hakijoita täyttämästä liikkuvuusedellytystä. Kuluvalle keväälle aiottu liikkuvuusjakso on esimerkiksi voinut keskeytyä tai sovittu siirtyminen uuteen tutkimusympäristöön peruuntua. Tällaisessa tapauksessa hakijan on tullut hakemuksessaan selvittää, miksi ja miten COVID-19-epidemia on estänyt häntä toteuttamasta edellytettyä liikkuvuutta. Selvityksen laatimiseen on annettu tarkemmat ohjeet syyshaun 2020 hakuilmoituksessa. Ota yhteyttä hakuilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön, jos et ole antanut selvitystä asiasta.

Jos koronaepidemia jatkuu pidempään, miten suunnittelen liikkuvuuttani?

Akatemia seuraa tarkasti epidemiatilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkijoiden mahdollisuuksiin liikkua tutkimusympäristöstä toiseen. Akatemian strategisena tavoitteena on tukea tieteen kansainvälisyyttä. Käynnistämme lähiaikoina tiedeyhteisön kanssa yhteisen keskustelun siitä, miten kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus ovat muuttumassa ja minkälaisia toimia muutos edellyttää.

Väitöstilaisuuteni siirtyy syksyyn, kun vastaväittäjä ei pääse maahan. Voinko hakea tutkijatohtorirahoitusta, vaikka tohtorintutkinto valmistuu vasta haun jälkeen.

Hakukelpoisuuden ehto on suoritettu tohtorintutkinto, eikä tutkijatohtorirahoitusta voi hakea ennen tutkinnon valmistumista. Useissa yliopistoissa on ilmeisesti mahdollista myös järjestää väitöstilaisuudet etäyhteyksin.

Siirtyvätkö Akatemian tulevat haut?

Kevään haut alkavat suunnitellusti, mutta niiden päättymisaikoja pidennetään. Seuraavien avoinna olevien tai tulossa olevien hakujen määräaika on muutettu:

 • Akatemiaohjelma: Tieteellä terveyteen (TERVA), jatkohaku konsortioille
  Haku alkaa: 1.4.2020
  Haku päättyy: 12.5.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT 2023: Temaattiset haut 2020
  Haku alkaa: 1.4.2020
  Haku päättyy: 12.5.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • Etelämanner-tutkimus 2020
  Haku alkaa: 1.4.2020
  Haku päättyy: 12.5.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • FIRI-tiekarttahaku 2020 - Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2021-2024
  Haku alkaa: 1.4.2020
  Haku päättyy: 16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • Strategisen tutkimuksen ohjelma: Ilmastonmuutos ja ihminen, varsinainen haku
  Haku alkoi: 11.3.2020
  Haku päättyy 16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • Strategisen tutkimuksen ohjelma: Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, varsinainen haku
  Haku alkoi: 11.3.2020
  Haku päättyy 16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

Ei muutoksia hakuaikaan:

 • Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpailulla rahoituksella, Profi 6 -haku 2020 Haku alkaa: 7.5.2020 Haku päättyy: 16.6.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

Kansainväliset haut:

 • NOS-HS - tutkivat yhteispohjoismaiset työpajat kaikilla kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla.
  Hakuaika päättyy 6.4.2020 klo 16.15 Suomen aikaa

 • ERA-NET-yhteishankehaku AquaticPollutants
  Haun ensimmäisen vaiheen uusi päättymispäivämäärä on 18.5.2020

Joustavatko vuosierät, kun en pysty käyttämään rahoitusta suunnitellusti?

Rahoitusehtojen mukaan vuosierien merkittävästä muutostarpeesta tulisi tehdä ennakkoon ilmoitus verkkoasioinnissa. Vuosierän käyttö voi tänä vuonna poiketa merkittävästikin päätökseen kirjatusta erästä. Toisin kuin yleensä, hankkeen vastuullisen johtajan ei nyt tarvitse ilmoittaa poikkeamistarpeesta ennalta verkkoasioinnissamme.

Yliopistojen profiloitumisen tuki -rahoitusmuotoon liittyvissä muutostarpeissa pyydämme kuitenkin ottamaan yhteyttä sähköpostitse profi@aka.fi.

Voiko tilintarkastuskertomuksen toimittamiseen saada lisäaikaa?

Rahoitusehtojen mukaan tilintarkastuskertomus toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä Akatemian kirjaamoon. Näissä poikkeusoloissa Akatemia joustaa aikarajassa. Toistaiseksi tilintarkastuskertomuksen voi toimittaa kuuden kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä. Hankkeen tai tutkimusorganisaation ei tarvitse pyytää Akatemialta erikseen lupaa viivästymiseen.

KUKA VOI TOIMIA FIRI-TIEKARTTAHAKEMUKSEN 2020 TEKIJÄNÄ?

Normaalisti tiekarttahakemuksen tekijän täytyy olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori, pääjohtaja tai vastaavan tasoinen henkilö. 

Akatemia vastaa toimintaympäristön muutoksista aiheutuneisiin haasteisiin mahdollistamalla nyt tiekarttahakemuksen tekijäksi vaihtoehtoisesti myös henkilön, joka ei kuulu ylimpään johtoon. Hakemuksen voi tiekarttahaussa avata ja jättää tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaation hyväksymä vastuuhenkilö. Hakija on yhä tutkimusorganisaatio.

FIRI-tiekarttahaussa 2020 suorituspaikan sitoumuksen antajan täytyy edelleen olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori, pääjohtaja tai vastaavan tasoinen henkilö.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?