SV EN

Biotieteiden, ympäristön ja terveyden tutkimuksen toimikunnan linjauksia

 

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on päättänyt rahoituskriteerit ja -linjaukset syyskuun hakua 2019 varten kesäkuun kokouksessaan. Nämä linjaukset täydentävät Akatemian syyskuun 2019 hakuilmoituksen ohjeistusta sekä Akatemian hallituksen Tutkimusrahoituspäätösten perusteiden asiakirjaa. 

Hakijoilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta hallinnoi suomalainen organisaatio. Lisäksi toimikunta rahoittaa pääsääntöisesti vain niitä hankkeita, joissa sekä vastuullinen johtaja että hänen tutkimusryhmänsä työskentelevät pääosin Suomessa.

Akatemiahankkeet

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. 

Akatemia edistää nuorten tutkijoiden uria sekä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laadun ja uudistumiskyvyn nostamista. Tämä voidaan toteuttaa akatemiahankerahoituksen kautta. Tällöin muiden linjausten lisäksi edellytetään, että hakijan ensimmäisestä väitöksestä on kulunut enintään 10 vuotta

Konsortioiden kohdalla toimikunta kiinnittää huomiota yhteistyön tuomaan lisäarvoon mikä tulee hakemuksessa kuvata. Konsortioiden osahakijoilta edellytetään samaa tieteellistä tasoa kuin päähakijalta tai muuten erityisen merkittävää panosta hankkeen toteuttamiselle.

Toimikunta edellyttää, että vastuullisen johtajan  johtamis- ja tutkimukselliset tehtävät hankkeessa on kuvattu selkeästi hakemuksessa.

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit tieteellisen laadun lisäksi tasa-arvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

  1. tiedettä uudistava avaus

  2. tutkijauraltaan lupaavien hankehakijoiden tukeminen

  3. vahva yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali.

Toimikunta myöntää hankkeelle tyypillisesti 500 000 euroa. Konsortion osahankkeelle myönnetään enintään 300 000 euroa ja koko konsortiolle myönnetään enintään 1 miljoona euroa.

Akatemian linjauksen mukaan tutkijalle, jolla on meneillään akatemiahanke tai akatemiaprofessorin tehtävään osoitettu rahoitus, ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen.  Jos hakijalla on meneillä oleva akatemiahankerahoitus konsortion osahakijana, voidaan hänelle myöntää akatemiarahoitus vain hyvin perustellusta syystä. Jos hakijalla on meneillä olevaan akatemiatutkijan tehtävään osoitettu rahoitus, hänelle ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Näitä Akatemian linjauksia noudattamalla toimikunta pyrkii takaamaan rahoituksen mahdollisimman laajalle tutkijakunnalle.

Toimikunta voi halutessaan myöntää valikoiduille akatemiahankkeille kaksivuotisen riskihankerahoituksen, mikäli he havaitsevat poikkeuksellisen lupaavassa korkeatasoisessa hankkeessa suuren riskin.

Akatemiatutkijat

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen. 

Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäisiä tai selkeästi itsenäistyviä ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita. Tutkijan tulee hakemuksessaan kuvata, miten hanke tukee hänen itsenäistymistään.

Toimikunta tukee erityisesti niitä akatemiatutkijoita, joilla on aiempaa kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota hankkeessa työskentelevien tutkijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen.

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

  1. selkeä, nousujohteinen urakehitys, joka ilmenee mm. hakijan korkeatasoisista julkaisuista, tieteellisestä rohkeudesta, hyvästä kansainvälisestä verkostoitumisesta sekä merkittävästä hankejohtamisesta

  2. tiedettä uudistava rohkea avaus

  3. yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali, joka voi ilmetä esimerkiksi yhteistyönä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa tai tutkimuksen popularisointina.

Toimikunta antaa akatemiatutkijoilleen mahdollisuuden tutkimussuunnitelman toteuttamiseen myöntämällä, harkintansa mukaan, riittävän kulurahoituksen akatemiatutkijatehtävän rahoituskauden alkuvuosille. Kulurahataso uusille ja vanhoille akatemiatutkijoille on enintään 100 000 euroa/vuosi koko kaudelle.

Kliiniset tutkijat

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan sopivuuteen kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteisiin.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodolla tuetaan kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä työtä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä.

Rahoituspäätös perustuu tutkimuksen tieteelliseen laatuun sekä hakijan pätevyyteen ja sopivuuteen rahoitusmuotoon. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia terveydenhuollon ammattilaisia tekemään tutkimusta työn ohella.

Toimikunta myöntää rahoitusta 20-50 prosenttia palkkaukseen ja sen lisäksi tutkimuskuluihin. Edellytyksenä on, että hakija tekee tämän lisäksi vähintään puolet työajastaan kliinistä työtä. Rahoituskausi on enintään nelivuotinen.

Kliinisellä tutkijalla voi olla samanaikaisesti akatemiahanke.

Tutkijatohtorit

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri.  Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen ja mahdollisuuteen itsenäistyä projektin aikana.

Hakemusta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelman kansainväliseen ulottuvuuteen mukaan lukien kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus. Mikäli suunnitelmaan ei sisälly liikkuvuutta, hakijan täytyy perustella se tutkimussuunnitelmassaan. Toimikunta pitää hyvänä tavoitteena vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoista kansainvälistä liikkuvuutta ja haluaa muistuttaa nuoria tutkijoita kansainvälisen liikkuvuuden tärkeydestä myöhemmälle urakehitykselle.

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

  1. tieteellisesti lupaavien tutkijoiden tukeminen

  2. tutkijoiden itsenäistymisen tukeminen

  3. hankkeessa ilmenevä tieteellinen rohkeus

  4. yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ilmeneminen hankekuvauksessa.

Toimikunta myöntää tutkijatohtorille keskimäärin 270 000 euroa mukaan lukien palkkakulut ja vähäiset tutkimuskulut.

Viimeksi muokattu 24.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »