SV EN

Biologisten funktioiden tutkimusohjelma (Life 2000)

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli tehostaa uusien tutkimusmenetelmien sekä perustutkimuksen tulosten hyödyntämistä biotieteellisen tutkimuksen eri alueilla. Lisäksi haluttiin edistää tutkimustulosten soveltamista bioteknisessä tuotannossa, maa- ja metsätaloudessa, lääkekehityksessä sekä tautien diagnostiikassa ja hoidossa. Ohjelman avulla pyrittiin kasvattamaan myös tutkijakunnan tietoja ja tietoisuutta tutkimukseen ja tulosten sovelluksiin liittyvistä eettisistä ja sosiokulttuurisista kysymyksistä.


Sisältö

Ohjelman kehitysbiologian alaan kuuluvissa hankkeissa selvitettiin kehitystä säätelevien geenien ja geenivirheiden vaikutusmekanismeja, paikannettiin solutasolla kehitykseen vaikuttavien geenien ja geenituotteiden ilmentymistä sekä tutkittiin lisääntymisbiologiaa ja kantasoluja.


Neurotieteen tutkimuksilla haluttiin parantaa tutkimustulosten sovellettavuutta hermoston sairauksien ja erityyppisten oppimisvaikeuksien diagnostiikassa, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, sekä tekoäly- ja informaatioteknologiassa. Ohjelman useissa hankkeissa kehitettiin ja hyödynnettiin geenitekniikan menetelmiä ja genominlaajuisten menetelmien teknologiaa sekä biofysiikan ja bioinformatiikan menetelmiä.


Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin piirissä on yleissopimuksin, suosituksin ja kannanotoin pyritty rakentamaan reunaehtoja biotieteelliselle tutkimukselle ja sen tulosten soveltamiselle. Tätä taustaa vasten tutkittiin biotieteiden menetelmiin, tutkimustuloksiin ja sovelluksiin liittyviä eettisiä, juridisia ja sosiokulttuurisia ulottuvuuksia.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 37 hanketta. Ohjelmaan osallistuivat seuraavat organisaatiot: Helsingin, Kuopion, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistot, Teknillinen korkeakoulu, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen keskussairaala, Kansanterveyslaitos, Metsäntutkimuslaitos,  Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Juvantia Pharma Ltd.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 82 miljoonalla markalla (13,8 miljoonalla eurolla).


Kesto 2000-2003

Ohjelmamuistio

Tutkimusohjelman arviointi

Tutkimusohjelman arvioinut paneeli totesi, että Life 2000 -ohjelmalle asetetut erityistavoitteet – suomalaisen tutkimuksen laadun nostaminen, tieteidenvälisyyden ja yhteistyön lisääminen suomalaisten tutkijoiden kesken, geeniteknologian soveltamisen ja kehittämisen tukeminen biolääketieteellisen tutkimuksen edistämiseksi sekä biotieteiden ja yhteiskunnan välisten suhteiden vahvistaminen – oli saavutettu. 

Arviointipaneeli kiitti erityisesti Suomen Akatemian kaukonäköisyyttä käynnistää ohjelma, joka korosti suurempaa tieteidenvälisyyttä ja yhteistyötä tutkijoiden kesken. 

Paneeli korosti yhteenvedossaan, että Life 2000 onnistui hyvin tehtävässään edistää suomalaista biotieteiden tutkimusta. Ohjelma oli tärkeä edistysaskel suomalaisen biotieteellisen tutkimuksen valmistamisessa tulevaisuuden haasteisiin. Se edisti tieteidenvälisyyttä ja suomalaisten tutkijoiden välistä yhteistyötä erittäin tehokkaasti. Life 2000 -tutkimusohjelma käytti juuri oikeita keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio Tutkimusohjelmaa koordinoi Mika Tirronen, Biotekniikan instituutti, Helsingin yliopisto

Ohjelman hankkeet 

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »