SV EN

Päihteet ja addiktio

 

Päihteiden käytön arvioitiin olevan yksi sen hetken keskeisimmistä suomalaisten terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista tekijöistä. Esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksista noin 20 % arvioitiin aiheutuvan päihteiden käytöstä. Suomen Akatemian vastaus tähän moniosaiseen ongelmaan oli Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelma vuosille 2006- 2010.

Alkoholin ja huumeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Huumeongelma sai 1990-luvulla aivan uudet mittasuhteet: käyttö yleistyi ja haitat moninkertaistuivat. Kannabista kokeilleiden osuus vaihtelee nuorissa ikäryhmissä 15 ja 30 prosentin välillä, amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan 16 000-21 000. Alkoholin kulutuksen kasvu on ollut tasaisempaa, mutta vuonna 2004 Suomen alkoholioloissa tapahtui merkittäviä muutoksia.   Päihteiden käyttö aiheuttaa välittömiä terveydellisiä, psykologisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Nämä ilmenevät elimistöllisinä sairauksina, päihtymystilasta johtuvina ongelmina ja päihderiippuvuuksina.

Valtaosa päihteiden käytöstä ei johda addiktioon. Suurin osa päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä haitoista ei myöskään johdu addiktiosta. Päihteiden saatavuus, niiden käyttäjien sosiaaliset sidokset ja lähiympäristö ohjaavat päihteiden käyttötapoja. Käyttöä säätelevät myös kullekin kulttuurille ominaiset epäviralliset normit, uskomukset ja rituaalit.

Tutkimusohjelma-aloitteen taustalla oli Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta vuodelta 1998, jonka perusteella sosiaali- ja terveysministeriöstä, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osastolta, tuli Suomen Akatemialle 21.6.1999 aloite poikkihallinnollisen huumausaineohjelman käynnistämiseksi.

Ohjelman valmisteluun osallistui Akatemian kolme tieteellistä toimikuntaa: biotieteiden ja ympäristön, terveyden sekä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnat. Suomen Akatemia rahoitti Päihteet ja Addiktio -tutkimusohjelmassa tutkimushenkkeita yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla vuosina 2007-2010. Hankkeet  käynnistyivät vuoden 2007 alusta. Ohjelman loppuarviointi suoritettiin vuonna 2011.

Päihde- ja addiktiotutkimuksen kenttä on monitieteinen. Suomen yliopistoissa on tutkimustoimintaa useilla aloilla, niin luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä kuin humanistisissakin tieteissä.

Tutkimusohjelman keskeiset teemat olivat

  • alkoholiolojen makromuutos, väestöryhmittäiset juomatapaerot ja haitat
  • huumeiden käyttö, haitat ja huumepolitiikka
  • hoidon ja toipumisprosessien tutkimus
  • addiktiokäyttäytymisen ja addiktiomekanismien tutkimus.

Ohjelmamuistio (pdf)

Ohjelmaesite (pdf)

Yhteistyö

Tutkimusohjelma tarjosi puitteet erilaisille kansallisille ja kansainvälisille kokouksille, työpajoille ja seminaareille. Ohjelma tuki näin päihde- ja addiktiotutkimusta ja helpotti alan tutkijoiden välistä kommunikointia.

Ohjelma teki läheistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja muiden vaikuttajatahojen kanssa tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi. Tiedonvälitys päätöksentekijöille, liikeyrityksille ja suurelle yleisölle oli keskeistä.

Rahoitetut hankkeet

Arviointiraportti

Koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »