SV EN

MOTIVE - Jokapaikan tietotekniikka ja monimuotoinen viestintä

 

Jokapaikan tietotekniikka, viestintä, tiedonhankinta ja yhteydenpito lisääntyvät kaikissa muodoissaan. Tekninen kehitys on moninkertaistanut viestinnän muotoja. Samalla viestinnän vaikutukset ovat muuttaneet taloutta, ajankäyttöä ja yksilöiden osallistumismahdollisuuksia. Painettu viestintä menettää lukijoitaan ja mainostajia; verkot ja mobiilitekniikka tuovat viestit kaikkialle ja tarjoavat yksilöllisiä käyttötapoja. Jokapaikan tietotekniikka eli "läsnä-äly" on noussutvahvasti esiin tietotekniikan kehityksessä. Sen perustana ovat ympäristöön sulautettujen tietokoneiden ja uusien vuorovaikutustapojen luomat käyttömahdollisuudet.

Ohjelmassa oli keskeistä tarkastella miten viestintä ja jokapaikan tietotekniikka muovaavat niin työtä kuin vapaa-aikaakin ja luoda periaatteita ja teknologisia ratkaisuja, joihin pohjautuen pystytään edistämään toivotunlaisia vaikutuksia. Erilaisia sovelluksia voidaan käyttää varsinaisessa tiedonvälityksessä, koulutuksessa, kulttuurissa ja viihteessä, sekä palvelujen tuottamisessa muun muassa terveydenhuollossa ja opiskelussa.

Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 9,2 miljoonalla eurolla. Kansallisessa haussa rahoitettiin 12 hanketta yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla. Kansainvälisiä hankkeita oli yhteensä 5 kahden rahoittajatahon kanssa:

Kiinan luonnontieteellinen tiederahasto (National Natural Science Foundation, NSFC), 3 hanketta, rahoitus yhteensä 1 miljoonaa euroa

Venäjän humanistinen tiederahasto (Russian Foundation for Humanities, RFH), 2 hanketta (konsortio), rahoitus yhteensä 0,7 miljoonaa euroa

Kesto
2009–2012

Tutkimusohjelman tavoitteena oli

  • synnyttää perustietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja ihmiskeskeisen jokapaikan tietotekniikan toteutusten pohjaksi
  • tuottaa uutta tietoa viestinnästä, viestien monimuotoisuudesta ja niiden asemasta ihmisten elämässä
  • synnyttää kilpailukykyistä osaamista
  • saattaa eri alojen tutkijat vuorovaikutukseen
  • tukea informaatioalan osaamiskeskittymien syntyä.

Ohjelma oli monitieteinen: tietojenkäsittelytieteet, kieli- ja viestintätieteet, kulttuurintutkimus, kieli- ja viestintäteknologia, käyttäytymistieteet, taloustieteet, oikeustiede, psykologia.

Teemat

1) Ihmisen ja koneen vuorovaikutukset

Ihmisen ja koneen välisen dialogin onnistuminen on edellytys teknisen kehityksen hyödyntämiselle. Olennaista on ottaa huomioon käyttäjien mukavoituminen ja käyttökokemuksen monidimensionaalisuus kuten esimerkiksi affektiivisten tekijöiden merkitys käyttöön vaikuttavana tekijänä.

2) Inhimillinen vuorovaikutus

Ihmiset ovat yhteydessä yhä enemmän sekä työssä että vapaa-aikana. Viestit ovat yhä monimuotoisempia ja monimediaisempia, ja niillä on yhä useammanlaisia funktioita ihmisten ja yhteisöjen elämässä. Ohjelmassa voitaisiin tutkia viestejä, niiden esitystapoja, kieltä, kielivalintoja ja viesteistä tehtäviä tulkintoja.

3) Tuotteet ja palvelut

Monimuotoisen viestinnän maailmassa syntyy uusia palveluja ja tuotteita lähes päivittäin. Ne muuttavat aikaisemmin käytettyjen palvelujen luonnetta. Sanomalehti ja muu painettu media muuttuu, kun se joutuu kilpailemaan kuluttajien ajasta digitaalisten ja vuorovaikutteisten välineiden kanssa. Viestintä kaikkiallistuu: tietoa ja palveluita on saatavilla kaikkialla, erilaisin teknisin laittein. Tämän vision toteutuminen edellyttää laitteiden ja tietoverkkojen keskinäistä yhteentoimivuutta ja sisältöjen älykkyyttä. Ontologialähtöisiin tuotteisiin ja palveluihin on enenevästi tarvetta eri sovellusalueilla. Pääsy tietoon on kaikkien oikeus, samalla tiedosta ja viesteistä syntyy kauppatavaraa, joihin tekijöillä on oikeus.

4) Viestinnän vaikutukset

Viestintäympäristön muutoksia voidaan tarkastella yhteiskunnan rakenteiden ja sosiaalisten käytänteiden näkökulmasta. Yksilöiden tunnistaminen ja käyttöoikeuksien tarkistaminen on tärkeää. Tämä lisää joustavuutta palveluihin mutta samalla valvontaa ja oikeuksien tarkistamista. Tiedot voivat olla arkaluonteisia, ja niiden saantia on valvottava. Yksityisyys, luotettavuus, tietosuoja nousevat kansalaisten kannalta yhä tärkeämmiksi. Vaikutusten hallitsemiseksi tarvitaan uusia tiedon ja sen hallinnan hajautettua käsittelyä tukevia arkkitehtuureja.

Ohjelmamuistio

Rahoitetut hankkeet 

Hankekuvaukset

Ohjelman tapahtumia 2007-2012

Koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas Suomen Akatemiasta.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »