SV EN

Ikääntymisen tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Ohjelman yleisenä tavoitteena oli tutkimukseen perustuen auttaa yhteiskuntaavastaamaan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Sovellettavia tuloksia odotettiin yhteiskuntaelämän eri aloille asumisesta ja työelämästä aina terveyspoliittiseen suunnitteluun ja hoitomenetelmien kehittämiseen asti. Samalla vahvistettiin tiedemaailman osallistumista vanhenemistakoskevaan keskusteluun yhteiskunnassa. Myös EU:n viidennen puiteohjelman temaattisessa ohjelmassa 'Elämänlaatu ja luonnonvarojen hallinta' olivat tärkeällä sijalla ikääntyvän väestön hyvinvointiin, elämän laatuun ja itsenäiseen selviytymiseen liittyvät terveydelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset.  Kansallisella tasolla ikääntymisen tutkimusohjelma liittyi läheisesti sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja työministeriön yhteiseen 'Ikäohjelmaan' sekä Sitran 'Esteetön maailma' -hankkeeseen.


Sisältö

Vanhenemisprosessia, sen luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin biologisena, psykologisena,sosiaalisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Ohjelmassa tutkittiin ikääntymisen sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, ihmisen toimintakykyä ja sen ylläpitämistä ikäännyttäessä sekä ikääntymisen biologista perustaa. Mahdollisuuksia vaikuttaa ikääntyvän väestön elämänlaatuun tarkasteltiin sekä yksilöiden että yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Ohjelman teemoja olivat ikääntyminen ja työ, ikääntyvän väestön asuin- ja toimintaympäristöt, ikääntyminen ja teknologia, vanhuuspolitiikka ja palvelut sekä ikääntyminen ja talous.

Tutkimusohjelman alkumuistio


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 21 hanketta kahdestatoista eri yliopistosta,korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta.  Mukana olivat Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot, Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Työterveyslaitos, Kansanterveyslaitos sekä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA. Tutkimusohjelmassa työskenteli yli 100 tutkijaa.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 20 miljoonaa markkaa (3,4 miljoonaa euroa). Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa noin 14 miljoonalla markalla ja Työsuojelurahasto, Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto yhteensä noin 6 miljoonalla markalla.

Kesto 2000-2002

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa

Katso myös Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelman yhteiskunnallisen relevanssin arviointi.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi koordinaattori Marja Jylhä, Terveystieteen laitos, Tampereen yliopisto.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »