EN

Muut tavoitteet

Hallituksen pitkän ajan tavoitteena on vahvistaa tutkimustulosten vaikuttavuutta ja kaupallistamista korkeakoulujen ja elinkeinoelämän aktiivisemmalla yhteistyöllä. Suomen Akatemian rahoittamissa 38 kärkihankkeessa vahvistetaan tätä tutkimustulosten vaikuttavuutta ja kaupallistamista kaikkien neljän toimikunnan tutkimuksen aloilta.

Kuvaukset hankkeista

Rikastushiekkojen hyödyntäminen kiertotaloudessa  

Tutkimustulokset entistä nopeammin lopputuotteiksi?   

 • Tähtäämme materiaalitietokantoja kehittävään, analysoivaan ja hyödyntävään tuotekehitykseen, jossa tutkijaverkosto luo edellytyksiä tieteellisten tulosten tehokkaampaan hyödyntämiseen aina lopputuotteisiin asti. Yhdistämme materiaalitietokannat, teoreettisen ja laskennallisen materiaalitieteen sekä koneoppimisen osaamisen suomalaiseen liiketoimintaan atomikerroskasvatuksessa.

 • Pilotoimme toimintamallia teollisuudelle energiatehokkaiden materiaalien kehityksessä. Käytämme hyväksi materiaalitietokantoja ja kehitämme niitä edelleen teollisuudelta saatavan palautteen mukaisesti.

 • Päivi Kinnunen, VTT
  paivi.kinnunen@vtt.fi

 

3D tulostuksella hyötyä sähkökoneen suunnitteluun ja valmistukseen   

Uusi kehityspolku ajoneuvoteollisuudelle?

 • Sähköajoneuvot ovat jo osa liikennettä ja määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Sähkökoneen tulee olla energia- ja kustannustehokas, mutta myös kompakti. Tämä vaatii panostusta erilaisten sähkökonetopologioiden ja uusien valmistusmenetelmien, kuten 3D-tulostuksen tutkimukseen.

 • Tutkimme ja käytämme hyväksi additiivisen valmistuksen potentiaalia sähkökoneiden alalla. Tavoitteemme on parantaa sovelluksen materiaali- ja kustannustehokkuutta sekä edistää uusien sähkökonekonseptien syntyä ja hyödyntämistä.

 • Jenni Pippuri, VTT OY
  jenni.pippuri@vtt.fi

Uudet moottoriteknologiat teollisissa liikkeenhallintasovelluksissa

Laakerittomalla moottorilla uudelle markkinalle?

 • Kehitämme laakerittomia moottoritekniikkaratkaisuja sekä roottoripohjaisille koneille että lineaarisille liikkeenhallintasovelluksille. Tavoitteenamme on myös löytää lupaavia sovellusalueita, joissa kehitettyjä ratkaisuja voidaan kokeilla teollisuuspiloteilla.

 • Lineaarisen laakerittoman moottorin käyttö liikkeenhallinnassa voi avata uuden markkinan uudentyyppisille liikkeenhallintajärjestelmille.
 • Rafal Jastrzebski , LTY
  Rafal.Jastrzebski@lut.fi

Röntgenkuvantamisen rajat rikki huippusuorituskyvyn valoanturilla

Syntyykö uusia kaupallisia sovelluksia?

 • Tutkimme uudentyyppistä valoanturia ja sen hyödyntämistä erityisesti lääketieteen kuvantamisessa sekä turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa. Valmistamme useista valoantureista koostuvan prototyypin, joka asennetaan valmiiseen teolliseen kuvantamislaitteeseen.

 • Tulosten avulla voidaan osoittaa valoanturin kaupallinen hyöty nykyisiin sovelluksiin verrattuna.

 • Hele Savin, AALTO
  hele.savin@aalto.fi
 

Affiniteettikromatografiaa keinotekoisella solumembraanilla päällystetyllä mikrosirulla  

Mikrosirut lääkekehityksessä 

 • Lääkkeiden kehittämisessä tärkeää on niiden selektiivisyyden parantaminen, mitä voidaan tutkia affiniteettikromatografian avulla. Bioanalyysejä voi olla jopa mahdotonta suorittaa proteiineille, jotka tarvitsevat solun membraania aktivoituakseen.

  Tätä haastetta varten hankkeessa suunnitellaan innovatiivinen ja edullinen mikrosiru, jota pystytään funktionalisoimaan keinotekoisella solumembraanilla ja käyttämään affiniteettikromatografiatutkimuksissa.

 • Posteri: Chembio2017.pdf

 • Gustav Boije af Gennäs, HY
  Gustav.Boije-afGennas@helsinki.fi

 

Magneettiset mikropisarat antureina

Mikropisaroiden monet käyttömahdollisuudet

 • Pienillä nestepisaroilla on tärkeä rooli monissa kemiallisissa ja biologisissa sovelluksissa, koska ne mahdollistavat muun muassa suurikapasiteettisen soluseulonnan, soluviljelyn bioreaktiot ja proteiinien kristalloitumisen.

 • Tässä hankkeessa magneettisia mikropisaroita käytetään antureina monimutkaisten nestemäisten systeemien tutkimiseksi. Tutkimme sovellusalueiden valikoimaa ja rajoitteita, ja otamme ensiaskeleita kohti menetelmän kaupallistamista.
 • Robin Ras, AALTO
  robin.ras@aalto.fi

Biotransformaatio mikrosirulla: Humaani lääkeainemetabolian tutkiminen ja ympärsitövaikutusten ymmärtäminen mikrofluidistiikan avulla in vitro 

Mikä on lääkejäämien rooli ympäristökuormassa?

 • Jätevesiin kulkeutuneita lääkeainejäämiä havaitaan yhä enemmän myös pohjavesistä. Lääkeaineiden biologiset muuntumistuotteet eli metaboliitit huomioiden lääkejäämät voivat olla jopa arvioitua suurempia.

 • Tutkimuksemme selvittää, kuinka suuri osuus metaboliiteilla on lääkeaineiden aiheuttamassa ympäristökuormassa. Kehitämme mikrosiruteknologiaan perustuvia entsyymireaktoreita lääkemetabolian tutkimiseen ja metaboliittistandardien tuottamiseen ympäristötutkimuksen työkaluina.

 • Tiina Sikanen, HY
  Tiina.Sikanen@helsinki.fi

 

Pintojen funktionalisointi ylikriittisen hiilidioksidin avulla 

Ruiskutustekniikka avuksi aurinkokennojen valmistukseen?   

 • Ylikriittisessä tilassa fluidilla on kaasun liikkuvuus ja nesteen liuotuskyky. Ylikriittisen prosessoinnin avulla on mahdollista kasvattaa sinkkipohjaisia rakenteita, joita käytetään väriherkistetyissä aurinkokennoissa sekä antimikrobiaalisena materiaalina.

 • Tutkimuksessa selvitämme näiden rakenteiden toimivuutta ja  laajojen pintojen valmistusmahdollisuuksia ruiskuttamalla. Tekniikan avaimena on suuttimen rakenne, jolla kontrolloidaan painetta ja lämpötilaa. Se soveltuu myös haastavien suspensioiden, kuten nanoselluloosaa ja hiilinanoputkia sisältävien suspensioiden ruiskutukseen.

 • Erkki Levänen, TTY
  erkki.levanen@tut.fi

 

Tehokkaat bioyhteensopivat ja selektiiviset [18F]-fluorausreagessit PET-radiolääkkeiden kittileimaukseen

 • Kehitämme uusia menetelmiä positroniemissiotomografiassa (PET) käytettävien radiolääkkeiden tuotantoon.

 • Hanke perustuu aiemmassa tutkimuksessa vuosina 2010–2016 tehtyihin löytöihin.

 • Anu Airaksinen, HY
  anu.airaksinen@helsinki.fi

 

Yksinkertaisia työkaluja ekosysteemiin perustuvaan kalastuksen sääntelyyn

Eroon kalakantojen heilahtelusta? 

 • Perinteisillä arviointimenetelmillä ei pystytä ennustamaan kalastuksen aiheuttamia kalakantojen romahduksia. Lajien vuorovaikutukset huomioivaa ja ekosysteemiin perustuvaa kalastuksen sääntelyä rajoittavat mallinnustyökalujen niukkuus sekä heikko ymmärrys monimutkaisista biologisista systeemeistä.

 • Hyödynnämme allometrisesti skaalattuja ekologisia verkkoja ja kehitämme yksinkertaisia työkaluja ekosysteemiin perustuvaan kalakantojen arviointiin yhteistyössä pilottikäyttäjien kanssa. Hyödynnämme tieteellistä teoriaa ja tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kestävän kalastuksen turvaamiseksi.

 • Anna Kuparinen, JY
  anna.k.kuparinen@jyu.fi

 

Uuden sukupolven työkalu ympäristönseurannassa  

Kustannustehokkaampaa merimonitorointia?

 • Kuolleiden ja hapettomien meren pohja-alueiden lisääntyminen on suorassa yhteydessä ihmisen toimintaan ja rannikkoalueiden kasvaneeseen kuormitukseen. Perinteiset seurantamenetelmät ovat kuitenkin kalliita ja vaativat paljon työvoimaa.

 • Kehitämme uuden sukupolven työkalua meren tilan seurantaan. Se on taloudellisesti kannattavampi, mutta kykenee silti tuottamaan nykyistä tarkempaa tieto meren tilasta ja sen ekosysteemien biodiversiteetistä. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus SYKE sekä teollisuuden ja ympäristöalan konsultit ovat kiinnostuneita taloudellisemmista vaihtoehdoista.

 • Karoliina Koho, HY
  karokoho@gmail.com

 

 

Lajilevinneisyysmallinnuksen soveltaminen merialuesuunnitteluun ja kalastuksen säätelyyn 

Mallinnuksesta uusia työkaluja suunnitteluun ja riskianalyyseihin?

 • Kehitämme menetelmiä, joilla lajilevinneisyyden mallinnusta voidaan hyödyntää merialuesuunnittelun, ympäristöriskiarvioinnin sekä kalastuksen säätelyn tukena. Menetelmille on kasvavaa käyttöä viranomaistoiminnassa, vapaaehtoisjärjestöissä ja yrityksissä.

 • Tavoitteemme on lisätä aikaisempien tutkimusprojektien tulosten hyödynnettävyyttä ympäristöriskianalyyseissä. Pilotoimme menetelmiä EU:n merialuesuunnitteludirektiivin ja Suomen kalastuslain implementoinnissa.

 • Jarno Vanhatalo, HY
  jarno.vanhatalo@helsinki.fi

          Lähde

Lääkeaineita tehokkaammin ja paremmin 

Kustannustehokkuutta antibioottien biosynteesistä?

 • Uusia yhdisteitä tarvitaan jatkuvasti esimerkiksi antibiooteille resistenttien bakteeri-infektioiden hoitoon sekä pienentämään syöpähoitojen sivuvaikutuksia. Yhdisteitä tuotetaan tyypillisesti fermentoinnin avulla, mikä on halvempaa ja ympäristöystävällisempää kuin kemiallinen synteesi.

 • Käytämme hankkeessa 15 vuoden aikana kertynyttä tietotaitoa antibioottien biosynteesistä käytännönläheisten sovellusten kehittämiseen. Muokkaamalla bakteerien metaboliareittejä pystymme parantamaan kahden syöpälääkkeen ja yhden antibiootin tuottoa. Samalla nostamme näiden lääkeaineiden tuottoprofiilia ja saantoa.

 • Posteri: Chembio2017.pdf

 • Mikko Metsä-Ketelä, TY
  mianme@utu.fi

 

Uudet menetelmät vapaana liikkuvien eläinten käyttäytymisen karakterisointiin ja manipulointiin   

Uutta tietoa automaattiseurannalla?

 • Eläimen käyttäytymisen mittaaminen on neurotieteessä keskeisessä asemassa. Hankkeemme tavoitteena on automaattisen seurantatekniikan jatkokehitys, sen yleistäminen tavallisimpiin käyttäytymiskoeasetelmiin, yhdistäminen täysin uuteen hiirten käyttäytymiskoeasetelmaan sekä saattaminen kansainvälisen neurotiedeyhteisön käyttöön.

 • Tavoitteen saavuttamiseksi on koottu yhteen verkosto, joka koostuu alan kansainvälisesti johtavista tutkijoista.

 • Petri Ala-Laurila, AALTO
  pal@iki.fi

Uusi lähtökohta Alzheimerin taudin diagnostiikkaan: pystymmekö muuttamaan toimintatapoja? 

Tuloksena testausalusta lääkeaineille    

 • Projektissa testataan indusoituihin pluripotentteihin kantasoluihin perustuvan Alzheimerin taudin soluviljelymallin toimivuutta ja hyödynnettävyyttä, kun etsitään uusia biomarkkereita Alzheimerin tautiin.

 • Teemme tiiviistä yhteistyötä hyödyntäjätahojen kanssa ja siihen osallistuvat perustutkimuksen, kliinisen tutkimuksen, biopankin sekä yritysmaailman asiantuntijat. Tutkimuksemme synnyttää uudenlaisen biomarkkeriprofiilin ja ihmisen soluihin perustuvan in vitro -pohjaisen testausalustan uusille lääkeaineille. Projekti tukee Itä-Suomen Biopankin toimintaa.

 • Posteri: Chembio2017.pdf

 • Tarja Malm, UEF
  tarja.malm@uef.fi

 

Kvanttipiirijäähdyttimen kehittäminen kohti kaupallisesti merkityksellisiä tarkoituksia

Iso askel kvanttitietokoneen kehittämisessä?

 • Edistämämme ERC-hankkeessamme keksityn kvanttipiirijäähdyttimen hyödyntämistä käytännössä. Jäähdytin voi nopeuttaa kvanttialgoritmien suoritusta ja parantaa kvanttimuistin alustusmenetelmiä. Nämä teknologiset edistysaskeleet voivat olla elintärkeitä kvanttitietokoneen kehitykselle.

 • Kvanttitietokoneeseen integrointia varten meidän on osoitettava, että jäähdytin toimii hyvin suprajohtavien kvanttibittien kanssa. Tämän jälkeen se voidaan integroida osaksi teknologisia prosesseja, jotka tähtäävät suuren mittakaavan kvanttitilaskennan realisointiin.

 • Mikko Möttönen, AALTO
  mikko.mottonen@aalto.fi

 

Atomintarkat materiaalit tulevaisuuden laitteisiin  

Taipuuko transistori?           

 • Kaksiuloitteisten materiaalien kuten grafeenin tutkimus on edistynyt valtavasti viime vuosina. Seuraava askel on kehittää menetelmiä, joiden avulla valmistetaan atomitasolla tarkkaan määriteltyjä nanorakenteita.

 • Uusien nanomateriaalien käytännön sovellukset vaativat niiden siirtoa eristäville alustoille. Hankkeemme kuvailee tämän ongelman ratkaisemista ja uusia sovelluksia kuten taipuisia transistoreja, uuden tyyppisiä optisia sensoreita ja plasmonisia laitteita.

 • Peter Liljeroth, Aalto-yliopisto,
  peter.liljeroth@aalto.fi

Radiohiilispektroskopiaa biolääketieteen tarpeisiin 

Lisävauhtia lääkekehitykseen?

 • Uuden lääkkeen tuominen markkinoille on pitkä ja kallis prosessi. Lääkeaineiden kulusta ihmiskehossa saadaan tietoa leimaamalla lääkeaineet radiohiilellä prekliinisissä tutkimuksissa. Nykyiset seurantamenetelmät eivät kuitenkaan ole riittävän tarkkoja tai niitä ei voi käyttää reaaliaikaisesti.

 • Kehitämme uutta laitetta radiohiilen mittaamiseen laserspektroskooppisin menetelmin ja sovellamme uutta menetelmää biolääketieteeseen. Tarkoitus on mitata ensimmäistä kertaa radiohiiltä biologisista näytteistä laserspektroskooppisin menetelmin.

 • Guillaume Genoud, VTT OY
  guillaume.genoud@vtt.fi

Suprajohde/ferromagneettirakenteisiin perustuva lämpösähköinen säteilynilmaisin: tiekartta tutkimusideasta sovellukseksi

Parempaa ymmärrystä maailmankaikkeudesta?

 • Tutkimme sähkömagneettisen säteilyn ultraherkän ilmaisimen hyödyntämispotentiaalia. Tarkoitus on määrittää, miten teknologia saataisiin tutkimushankkeesta erilaisiin hyödyntämiskohteisiin, avaruusteleskoopeista lämpökamerakuviin ja materiaalien karakterisointiin.

 • Ilmaisimen idea perustuu suprajohteiden ja magneettien hybridisysteemissä ilmenevään lämpösähköilmiöön. Sen käyttö esimerkiksi avaruusteleskoopeissa voisi johtaa uudenlaisiin havaintoihin ja johtaa parempaan ymmärrykseen maailmankaikkeudesta. Kaupallisella tasolla hanke hyödyttää Suomen jo vahvaa osaamista suprajohtavista ilmaisimista.

 • Tero Heikkilä, JY
  tero.t.heikkila@jyu.fi

 

Ultraherkkä mikroaaltospektrianalysaattori 

Mikroaallot esiin ja uuteen käyttöön? 

 • Mikroaallot ovat näkymätöntä valoa, jota käytämme päivittäin tiedonsiirrossa. Aiemmassa projektissamme rakensimme detektorin, joka havaitsi vain muutamista sadoista mikroaaltofotoneista koostuvia signaaleja. Nyt kehitämme sovellusta, jolla huipputeknologia saadaan uuteen kasvuun.

 • Ensimmäiseksi rakennamme mikroaaltospektrianalysaattorin, jolla kalibroitaisiin Suomesta vietäviä kryogeenisia pakastimia. Detektorilla voi tutkia myös avaruuden mikroaaltosignaaleja. Etsintä- ja pelastustyökaluna se havaitsee hätään joutuneiden biometrisia signaaleja.

 • Russell Lake, AALTO
  russell.lake@aalto.fi

Uudenlainen, ohjelmoitava valonlähde keski-infrapunasäteilyn aallonpituusalueella - MIRLIGHT   

Entistä tarkempaa kaasuanalyysiä

 • Kehitämme uutta ohjelmoitavaa valonlähdettä, joka mahdollistaa edullisten, monikaistaisten ja tarkkojen kaasuantureiden valmistamisen. Anturit soveltuvat esimerkiksi sisäilman laadun seurantaan, kasvihuonekaasujen havaitsemiseen, elintarviketarkastukseen, jätteiden käsittelyyn sekä kemialliseen laboratorioanalyysiin

 • Pienikokoinen ja kustannustehokas valonlähde perustuu piipohjaiseen optiseen suodattimeen ja galliumantimonidipohjaiseen laserdiodiin. Vastaavaa valonlähdettä ei ole vielä kaupallisesti saatavilla.

 • Soile Suomalainen, TTY
  soile.suomalainen@tut.fi

Tehokkaat ultranopeat keski-infrapunakuitulaserit terveys- ja hyvinvointisovelluksiin  

Tutkimustulokset tuotteiksi ja hyötykäyttöön

 • Ultranopeat pulssitetut laserlähteet ovat tärkeitä johtavien laservalmistajien tuoteportfolioissa. Erityisesti keski-infrapuna-alueella toimivat ultranopeat kuitulaserit ovat kiinnostavia mm. erilaisissa mittausmenetelmissä, kuvantamisessa sekä lääketieteellisissä ja teollisuuden materiaaliprosessointisovelluksissa.

 • Jalostamme keski-infrapunakuitulasereiden tutkimuksissa saavutettuja huipputuloksia teolliseen käyttöön ja myös taloudellisen hyödyntämisen tasolle. Teemme aktiivista yhteistyötä eri partnereiden kanssa innovaatioiden kehittämiseksi. Näin saamme tuloksista täyden hyödyn ja myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 • Zhipei Sun, AALTO
  zhipei.sun@aalto.fi

Korkea- ja matalataajuinen käänteiskuvantaminen harvan signaalin tapauksessa: biolääketieteelliset ja astro- ja geofysikaaliset sovellukset

Käänteismenetelmät uuteen käyttöön

 • Kehitämme ja toteutamme laskennallisia matalan ja korkean taajuuden  käänteiskuvantamismenetelmiä sovelluksiin, joissa signaalin lähettimiä tai vastaanottimia voidaan käyttää vain niukasti. Painopiste on erityisesti biolääketieteen ja astro- ja geofysiikan sovelluksissa.

 • Esimerkiksi asteroidien radioluotauksessa signaalin harvuus (niukkuus) on olennaista kaukomittauksiin ja avaruustoimintaan liittyvien rajoitteiden vuoksi.  Transkraniaalisessa sähköstimulaatiossa (tES) harvalla elektrodikonfiguraatiolla voidaan puolestaan aktivoida tai vaimentaa tietyn aivoalueen aktiivisuutta.

 • Sampsa Pursiainen, TTY
  sampsa.pursiainen@aalto.fi

Kompaktisti kryopaketoidun magneettikenttäanturiteknologian hyödyntäminen  

Uusia käyttökohteita sydän- ja aivotutkimuksesta

 • VTT on pitkään kehittänyt erittäin herkkää pienten magneettikenttien havainnointiin käytettävää teknologiaa, jonka sovelluskohteena ovat biomagneettiset mittaukset. Anturi on perinteisiin tekniikoihin verrattuna helpompi valmistaa ja integroida anturijärjestelmiin.

 • Tutkimme uuden anturitekniikan hyödynnettävyyttä pilottiprojektissa, jossa pyritään mittaamaan sydämen ja aivojen biomagneettisia signaaleja. Lisäksi tutkimme kaupallistamiseen liittyviä haasteita kuten valmistettavuutta ja aineettomaan omaisuuteen liittyviä tekijöitä.

 • Juha Hassel, VTT OY
  Juha.Hassel@vtt.fi

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä  

Vaatteet osaksi äänentoistojärjestelmää?

 • Kehitämme tutkimushankkeessa uraauurtavia ääniaplikaatioita. Keskiössä ovat runkoääniteknologian sovellukset aktiiviakustisissa soittimissa, rakenteiden värinää hyödyntävissä äänentoistojärjestelmissä sekä kevyissä, vaatteisiin tai muotiesineisiin sisällytettävissä äänilähteissä.

 • Projektin aikana kehitämme prototyyppejä kaikille kolmelle sovellusalueelle syksyyn 2018 mennessä.

 • Otso Lähdeoja, UNIARTS
  otso.lahdeoja@gmail.com

 

Eturauhassyövän yksilöllistetyn diagnostiikan ja hoidon multiparametrinen malli

Eroon tarpeettomista hoidoista?

 • Eturauhasen syöpä on miesten yleisin syöpätauti länsimaissa. Monimuuttujamallinnus ja yksilöllistetty moniammatillinen diagnostinen prosessi säästävät potilasta tarpeettomilta toimenpiteiltä ja hoidoilta. Samalla säästetään myös kustannuksia.

 • Tavoitteemme on kehittää menetelmiä eturauhassyövän yksilölliseen hoitoon. Yhdistämme biomarkkeritutkimuksen kehittyneeseen kuva-analyysiin ja multiparametriseen MRI-kuvaukseen. Hyödyntäjinä ovat MRI-laitteistojen ja -ohjelmistojen kehittäjät, terveysdataa hyödyntävät yritykset sekä eturauhassyöpää tutkivat yhteistyökumppanit.

 • Tuomas Mirtti, HY
  tuomas.mirtti@helsinki.fi

 

Murroksellinen teknologia korkealaatuisten biologisten lääkkeiden kehitykseen                                                   

Itsenäinen moduuli lääkeproteiinivalmistukseen ja jälkiseulontaan

 • In vitro -teknologia on todellinen murros bioteknologian alalla. Itsenäinen laite, jolla voitaisiin hyvin nopeasti valmistaa proteiinilääkkeitä, osoittaisi in vitro -teknologian kaupallisen potentiaalin. Tällainen laite toimisi myös moduulina, joka olisi valmis integroitavaksi isompaan laitteeseen.

 • Rakennamme ensimmäisen itsenäisen moduulin lääkeproteiinivalmistuksen ja jälkiseulonnan tarpeisiin. Laitteeseen sisällytetään in-line-prosessinhallinta, jolla varmistetaan lopputuotteen tiukka laadunhallinta.

Tutkimuskonsepti päästöhiukkasten, nanohiukkasten ja työperäisten altisteiden toksikologisiin tutkimuksiin käyttäen solujen suora-altistusmenetelmää 

Altistuslaitteistosta korvaaja eläinkokeille?

 • Ilmansaasteiden toksikologia tarvitsee uusia menetelmiä aerosolien haitallisuuden tunnistamiseen. Samaan aikaan EU:ssa pyritään vähentämään koe-eläimillä tehtäviä tutkimuksia. Kehittämämme altistuslaitteisto takaa riittävän ja tasaisen hiukkasten deposition soluviljelmälle myös aivan pienimmillä hiukkasilla.

 • Rakennamme uuden laitteen ympärille kokonaisen mittauskonseptin, jota voidaan käyttää inhalaatiotoksikologisissa tutkimuksissa, teollisuudessa ja lainsäädännön tukena.

 • Pasi Jalava, UEF
  pasi.jalava@uef.fi

Uudet PREP-ligandit - yhteinen hoitomuoto useille hermostoa rappeuttaville sairauksille?  

Uutta apua Alzheimer- ja Parkinson-potilaille?      

 • Hermostoa rappeuttavien sairauksien nykyiset hoitomuodot ovat lähinnä oireita lievittäviä. Tautien yhteinen piirre on soluille haitallisten proteiinikertymien syntyminen. Olemme havainneet, että prolyylioligopeptidaasi (PREP)-entsyymin estäminen pienimolekyylisellä yhdisteellä vähentää alfa-synukleiini (aSyn) proteiinikertymien muodostumista. Sen kertyminen on liitetty vahvasti Parkinsonin taudin solukuolemiin.

 • Tavoitteemme on suunnitella ja syntetisoida uusia PREP-ligandeja, jotka vähentävät proteiinikertymistä ja lisäävät proteiinikertymien puhdistumista vakavien hermostoa rappeuttavien sairauksien malleissa.

 • Timo Myöhänen, HY
  timo.myohanen@helsinki.fi

Uusia antimikrobisia yhdisteitä Gram-positiivisia bakteereja vastaan

Täsmäase sairaalainfektioihin?

 • Gram-positiivinen bakteeri, Staphylococcus aureus, on resistentissä muodossaan yksi tärkeimmistä mikrobilääkeresistenttien sairaalainfektioiden aiheuttajista. Eräät luonnonainepohjaiset synteettiset yhdisteet kuitenkin estävät erittäin tehokkaasti Gram-positiivisten bakteerien kasvua.

 • Tutkimme näiden yhdisteiden antibakteerisia ominaisuuksia mm. biologisen profiloinnin ja vaikutusmekanismianalyysien avulla. Samalla edistämme aiempien tutkimustulostemme hyödynnettävyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia akateemisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa

 • Päivi Tammela, HY
  paivi.tammela@helsinki.fi

Fysiologisten signaalien aikasarja-analyysillä kohti täsmäterveydenhoitoa      

Uuden sukupolven terveysmonitoreita ja sydämentahdistimia              

 • Sydämen sykevälinvaihtelussa pitkän kantaman korrelaatiot skaalautuvat terveillä ihmisillä fraktaalisesti. Tätä ei kuitenkaan vielä huomioida kliinisessä tutkimuksessa ja kaupallisissa sovelluksissa.

 • Kehitämme ja sovellamme pitkälle optimoituja laskennallisia algoritmejamme ja analyysimenetelmiä, joilla on alun perin ratkottu nanorakenteiden kvanttimekaanisia ominaisuuksia. Tavoitteemme on kehittää seuraavan sukupolven terveysmonitoreita ja biologisia sydämentahdistimia yhteistyössä alan johtavien tutkijoiden ja yritysten kanssa.

 • Esa Räsänen, TTY
  esa.rasanen@tut.fi

Full-duplex -radiotekniikka: Seuraavan sukupolven langattoman tietoliikenteen mahdollistaminen  

Kaupalliset sovellukset pian käsissä? 

 • Tietoliikennetekniikan tuorein läpimurto on full duplex -radio, joka mahdollistaa signaalin lähettämisen ja vastaanottamisen samoilla taajuuksilla samaan aikaan. Se myös parantaa merkittävästi radiolaitteiden energiatehokkuutta ja tiedonsiirtokykyä.

 • Tutkimuksemme aiheena on full duplex -radiolaiteverkon käytännönläheinen suunnittelu ja rakentaminen. Tavoitteena ovat uudet innovaatiot, joiden myötä full duplex -teknologia kaupallistetaan.

 • Ville Syrjälä, TTY
  ville.syrjala@tut.fi

Taipuisat näytöt ja anturimatriisien esineiden internet sovellukset mahdollistuvat oksidimateriaalien käänteisen offset painamisen avulla (ROXI)  

Ovi auki tulevaisuuden elektroniikkatuotteille?

 • Keskitymme haasteisiin, jotka rajoittavat muun muassa taipuisien näyttöjen ja anturimatriisien kehitystä. Kehitämme korkean resoluution painoprosessin oksidipohjaisille ohutkalvotransistorimateriaaleille ja valmistusmenetelmään sopivia uusia läpinäkyviä oksidimateriaaleja. Sovelluksilla on suuri merkitys tulevaisuuden elektroniikkatuotteille ja tavaroiden internetille.

 • Teemme yhteistyötä keskeisten tutkimusryhmien kanssa USA:ssa ja Japanissa. Yhteistyö auttaa projektin tulosten saavuttamisessa, tutkijoiden urakehityksessä sekä tutkimustulosten markkinoinnissa teollisuudelle.

 • Himadri Majumdar, VTT OY
  himadri.majumdar@vtt.fi

Vapaan taajuuskaistan valjastaminen mobiilivideoihin ja muihin sovelluksiin (ASPECT)

Uusia teknisiä ratkaisuja mobiiliverkkoinfrastruktuurin resurssitarpeisiin   

 • Tavoitteenamme on toteuttaa järjestelmiä ja palveluja perustuen dynaamiseen taajuuskaistan käyttöön ja kognitiiviseen radioon, erityisesti tutkimme mobiilia videonjakelua.

 • Tavoittelemme uudentyyppisiä teknisiä ratkaisuja ja jakelumalleja, joilla pystytään vastaamaan kasvaviin mobiiliverkkoinfrastruktuurin resurssitarpeisiin.

 • Tutkimustulostemme hyödyntäjiä ovat esimerkiksi mobiiliverkko-operaattorit, televisioyhtiöt sekä mobiilitieto- ja viestintätekniikan pk-yritykset.
 • Mario Di Francesco, AALTO
  mario.di.francesco@aalto.fi

Sydämen sykevälin analysointi videokuvasta etäpalveluissa

Etäsykemittauksesta tulevaisuuden menetelmä sydänhäiriöiden seulontaan

 • Syke kerrallaan mitattu sykevaihtelu on tärkeä elintoiminto, jolla on monia sovelluksia muun muassa lääketieteellisessä diagnostiikassa ja päivittäisessä terveydenseurannassa. Kajoamaton etäsykemittaus on houkutteleva aihe sekä kaupallisessa että tieteellisessä mielessä.

 • Tavoitteenamme on kerätä sykedataa sekä potilaista että terveistä henkilöistä, tutkia luotettavaa sykevälivaihtelun etämittaustapaa sekä rakentaa sydänhäiriöiden seulonnan prototyyppi, jota voidaan käyttää kotona tai terveydenhuollossa. Kyseessä on ensimmäinen yritys tutkia sykevälivaihtelun etämittauksen käyttöä sydänhäiriöiden seulonnassa.
 • Guoying Zhao, OY
  gyzhao@ee.oulu.fi

Mikrobilääkeresistenssin torjunta tuotantoeläimillä 

Bakteerien vastustuskyky kuriin

 • Bakteerien yhä parempi vastustuskyky on maailmanlaajuinen ongelma ja sen tärkein taustatekijä on mikrobilääkkeiden lisääntynyt käyttö. Tutkimme hankkeessamme tuotantoeläimillä esiintyviä resistenttejä bakteereita, niiden leviämisreittejä elintarvikeketjussa sekä erilaisten alkutuotannon tekijöiden vaikutusta, joilla kyseisten bakteerien syntyminen ja leviäminen voitaisiin torjua eläintuotannossa.

 • Selvitämme myös faagiterapian käyttöä eläinten MRSA-tartuntojen torjunnassa. Tutkimuspaikkana on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Y:n lääketieteellisen tiedekunnan sekä HUS:n kanssa.

 • Annamari Heikinheimo, HY Annamari.Heikinheimo@helsinki.fi

FluProCad: valmis ohjelmisto tietokoneavusteiseen fluoresoivien proteiinien suunnitteluun

Solujen salat päivänvaloon?

 • Fluoresenssimikroskopia on keskeinen menetelmä solujen toiminnan paljastamisessa ja kehitettäessä sairauksien torjuntastrategioita. Menetelmän tehokkaampi valjastaminen biologiseen kuvantamiseen vaatii kuitenkin merkittäviä parannuksia fluoresoivien proteiinien ominaisuuksiin.

 • Tämän rajoitteen poistamiseksi kehitämme uudenlaisen, tarkkoihin fysikaalisiin proteiinimalleihin perustuvan tietokoneohjelmiston. Ohjelmiston avulla tutkijat voivat optimoida fluoresoivia proteiineja elävien solujen korkean resoluution kuvantamista varten.

 • Gerrit Groenhof, JY
  gegroenh@jyu.fi


 

 

Polttoprosessien sekundääristen orgaanisten aerosolipäästöjen arviointi ja vähennysstrategiat  

               

 • Tutkimuksessa tuotamme tietoa laajalle hyödyntäjäryhmälle polttoprosessien SOA-päästöistä sekä teknisistä sovelluksista niiden mittaamiseen ja vähentämiseen.

 • Projektissa pilotoitavat tekniset sovellukset voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia cleantech-yrityksille ja sillä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia ympäristöpolitiikkaan maailmanlaajuisesti.

 • Olli Sippula, UEF
  olli.sippula@uef.fi

                

Viimeksi muokattu 20.12.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »