Maarit Alasuutari & Kirsti Karila: Vuorovaikutustoiminta muuttuvalla varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon kentällä

Maarit Alasuutari & Kirsti Karila: Vuorovaikutustoiminta muuttuvalla varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon kentällä

Professori Maarit Alasuutari Professori Kirsi Karila, kuvaaja Jonne Renvall

Maarit Alasuutari on Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen professori ja CHILDCARE-tutkimuskonsortion johtaja.

 

Kirsti Karila on Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen professori ja CHILDCARE-tutkimuskonsortion vuorovaikutusvastaava

 

Poliittinen keskustelu lastenhoidon tuista ja varhaiskasvatuspalveluista on tällä hetkellä vilkkaampaa kuin ehkä vuosiin. Lukuisat tahot ovat esittäneet näkemyksiään vanhempainraha- ja kotihoidontukikausien muuttamisesta. Samaten esillä ovat olleet varhaiskasvatusta koskevat uudistukset, esimerkiksi palvelujen maksuttomuus. Lisäksi varhaiskasvatuslain täydentäminen on valmistelussa. Keskustelunavauksia on tehty muun muassa henkilöstöä koskevista säädöksistä.  

Tasa-arvon kysymyksiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmissä tutkivan CHILDCARE-hankkeen kannalta tilanne on ollut otollinen. Aloittaessamme hanketta Strategisen tutkimuksen neuvoston edustajat painottivat valppautta seurata hankkeen aikana tapahtuvia yhteiskunnallisia muutoksia ja huomioida ne tutkimuksessa. Hankeaika on suonut meille tähän erinomaisen mahdollisuuden. Hankkeemme kannalta poliittisen keskustelun aktivoituminen on merkinnyt sitä, että tutkimuskonsortion vuorovaikutus kansallisten toimijoiden ja yhteistyökuntien kanssa on huomattavasti intensiivisempää, mitä osasimme olettaa konsortiosuunnitelmaa laatiessamme.

Nuo alussa mainitut poliittisen keskustelun teemat ovat pääosin kansallisen tason järjestelmiin liittyviä. Niiden ohella CHILDCARE-hankkeen huomio suuntautuu myös siihen, mitä tapahtuu paikallisesti, suomalaisissa kunnissa. Kuntien lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen politiikat ovat kovin vaihtelevia ja niissä on havaittavissa lisääntyvää erilaistumista. Aktiivinen tutkimusyhteistyömme kymmenen erilaisen, eri puolilla Suomea sijaitsevan kunnan kanssa suo meille mahdollisuudet analysoida tätä erilaistumiskehitystä ja sen mahdollisesti tuottamaa eriarvoistumista. Millaisia tasa-arvoa tai eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja sisältyy palveluiden markkinoistumiseen ja yksityistämiseen, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden erilaisiin rajauksiin, erilaisiin kotihoitoa tai varhaiskasvatuspalveluja korostaviin painotuksiin kuntien tukijärjestelmissä ja palveluohjauksessa? Entä millä tavoin vanhempien ja näiden moninaisten järjestelmien vuorovaikutus toteutuu ja millaisia varhaiskasvatuksen polkuja lapsille kovin vaihtelevissa tilanteissa muodostuu? Tutkimusyhteistyömme on osoittanut, että nämä kysymykset askarruttavat myös paikallisia päättäjiä. Syksyn aikana toimitamme yhteistyökunnille kutakin kuntaa koskevia tutkimustuloksia. Toiveemme on, että yhteistyö antaa kuntien poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille tutkimustietoon perustuvia aineksia paikallisten varhaiskasvatuspoliittisten ratkaisujen tekemiseen.

Vuorovaikutus politiikan ja hallinnon toimijoiden kanssa herättää helposti kysymyksen tutkimuksen riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä. Ohjaako STN-hanketta tieteellinen ajattelu vai politiikka ja byrokratia? Toki lähtökohtaisesti STN-ohjelmien määrittelyt perustuvat vahvasti politiikan intresseihin. Politiikan ja hallinnon toimijoiden kanssa tapahtuvassa tutkimushankkeen vuorovaikutuksessa kyse on kuitenkin keskustelusta, joka parhaimmillaan hyödyttää molempia osapuolia. CHILDCARE-hankkeelle vuorovaikutus on tarjonnut mahdollisuuden nopeaan tutkimustulosten jalkauttamiseen. Samalla se on syventänyt ja laajentanut näkökulmaamme tutkimiemme ilmiöiden yhteiskunnallisesta kontekstista. Näin se on auttanut meitä myös tulostemme tulkinnassa ja niiden kommunikoinnissa politiikan ja hallinnon toimijoille.

 

STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Viimeksi muokattu 20.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »