Marja Vaarama: Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvo on ratkaisuaan odottava sosiaalinen ongelma

Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen on ollut politiikkatavoitteena Suomessa jo yli 20 vuotta, mutta erot ovat sitkeässä ja kansainvälisesti suuria. Miksi näin, ja olisiko löydettävissä vaikuttavia keinoja erojen vähentämiseksi?

Tutkimukset osoittavat terveyserojen olevan vahvasti yhteydessä vähäiseen koulutukseen, pienituloisuuteen, heikkoon terveyteen, työttömyyteen, sosiaali- ja terveyspalvelujen heikkoon saatavuuteen sekä syrjäytymiseen. Yhteys on niin selkeä, että jotkut puhuvat luokkayhteiskunnasta. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat sidoksissa monimutkaisella tavalla ihmisten käyttäytymiseen ja usein “ilkeisiin” yhteiskunnallisiin ongelmiin. Niinpä niitä ei voida vähentää vain koettamalla kitkeä pois epäterveelliset elintavat. On puututtava myös taustalla oleviin sosiaalisin ongelmiin sekä niitä tuottaviin ja ylläpitäviin tekijöihin. Nykyisen lähinnä kuvailevan tutkimustiedon lisäksi tarvitaan terveyserojen taustamekanismien ja syy-seuraussuhteiden parempaa tuntemusta, sekä parempaa ymmärrystä niiden ihmisten elämästä, joita erot eniten koskettavat.

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen –hanke PROMEQ (www.promeq.fi) etsii vastauksia ylläoleviin kysymyksiin. Kumppaneina ovat käytännön toimijat kunnissa ja järjestöissä, sekä väestöryhmät, joissa terveyserot tutkimusten mukaan kasaantuvat, eli koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, ja kotona asuvat ikäihmiset. Tavoitteena on tuottaa tietoa em. neljän väestöryhmän elinoloista, terveyskäyttäytymisestä, voimavaroista ja näkemyksistä, kokeilla erilaisissa koeasetelmissa kullekin ryhmälle räätälöityjä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja, sekä arvioida niiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tulokset antavat tietoa siitä, mihin yksilö- ja rakennetason tekijöihin ja millaisiin toimintamalleihin yhteiskunnan voimavaroja tulisi suunnata. Toimintamallien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään osallistavia sosiaalisen markkinoinnin menetelmiä, jotta tutkittavien näkemykset saadaan mahdollisimman hyvin mukaan.   

Yksilötason tiedon lisäksi PROMEQ tutkii myös rakenteellisia tekijöitä. Väestö- ja aluetason valtakunnallisia tietokantoja ja pitkittäisaineistoja hyödyntämällä tuotetaan tietoa kohderyhmien sekä osallistuvien kuntien ja alueiden suhteellisesta asemasta ja terveyserojen rakenteellisista yhteyksistä tilastollisten menetelmien ja mallinnuksen avulla.  Politiikka-analyysien kohteena on nykyisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimien vastaavuus esiin nousseisiin haasteisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Strategista sosiaalista markkinointia käytetään toimintaympäristöjen muokkaamiseen ja politiikkasuositusten muotoiluun, perusteluun ja hyväksyntään. Olennaista on saada esille poikkihallinnollisten toimien, palvelujen ja ehkäisevien toimien integroinnin, sekä osallisuuden ja yhteistyön esteet ja muutostarpeet. Tavoitteena on nykyistä koordinoidumpi, tietoon perustuva toiminnallinen kokonaisuus, jossa rakenteellinen sosiaalityö on olennaisessa roolissa.  

Hanketta toteuttaa viisi yliopistoa ja kaksi tutkimuslaitosta. Yhteistyökumppaneita ovat Eksote, Siun Sote ja Keski-Suomen sote-alue, Helsingin, Kouvolan, Kuopion ja Vantaan kaupungit, sekä lukuisat alueelliset ja paikalliset järjestöt. Hankkeen kansallinen yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä kokoaa yhteen päättäjiä valtakunnan tasolta paikallistasoon. Kansainvälinen tieteellinen neuvonantajaryhmä koostuu viidestä alan huippuasiantuntijasta puheenjohtajanaan professori, Sir Michael Marmot Lontoosta.

Rahoituspäätöksen jälkeen hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen tuloksia esitellään valtakunnallisessa seminaarissa Helsingin Kansallismuseossa 18.9.2017.

Lisätietoa: www.promeq.fi, Twitter: @Promeq_hanke, Facebook: Promeq

Viimeksi muokattu 18.4.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »