EN
Joona Lehtomäki ja Milja Saari: STN-hankkeet käynnistyneet lupaavasti

Joona Lehtomäki ja Milja Saari: STN-hankkeet käynnistyneet lupaavasti

tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki Tiedeasiantuntija Milja Saari Joona Lehtomäki ja Milja Saari toimivat tiedeasiantuntijoina strategisen tutkimuksen yksikössä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston STN:n rahoittamat hankkeet on väliarvioitu ensimmäistä kertaa. Mitä ensimmäiset vuonna 2015 aloittaneet konsortiot ovat saaneet aikaan? Mitä voimme päätellä hankkeiden etenemisestä, tutkimuksen laadusta, vuorovaikutuksen laajuudesta ja vaikuttavuudesta? Tulosten mukaan STN-konsortiot ovat saaneet paljon aikaan ensimmäisen kahden vuoden aikana. Konsortioiden tutkijat ovat tehneet laadukasta ja monitieteistä tutkimusta, olleet aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä viestineet poikkeuksellisen aktiivisesti laajalle yleisölle.

 

STN:n rahoittaman tutkimuksen odotetaan tuovan ratkaisuja yhteiskuntamme ja siihen kohdistuvien murroksien tuottamiin viheliäisiin ongelmiin, joiden ymmärtämisessä tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa ja monenlaisten toimijoiden yhteistyötä. Päätöksentekoa tukeva tutkimus vaatii alusta asti tiivistä sidosryhmätyötä ja yhteisymmärrystä keskeisistä tavoitteista.

STN:llä on lakiin perustuva, vahva velvoite seurata rahoittamiaan tutkimushankkeita ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Kuusivuotisissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa seurannan ja vaikuttavuusarvioinnin välitarkastelupisteenä on ensimmäisen rahoituskauden päättyminen. Ensimmäisissä strategisen tutkimuksen ohjelmissa aloittaneet 16 konsortiota saavuttivat tämän välitarkastelupisteen syksyllä 2017. Konsortiot kuuluvat kolmeen eri ohjelmaan: Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta.

Strategisen tutkimuksen yksikön tiedeasiantuntijat laativat STN:lle yhteenvetomateriaalin väliarviointia varten elokuussa. Aineisto koostui konsortioiden keräämistä määrällisistä tuotosindikaattoreista ja laadullisista vuorovaikutuskertomuksista. Kumpikaan näistä strategisen tutkimuksen yksikön kehittämistä seurannan välineistä ei yksinään tarjoa riittävää tietoa konsortioiden tieteellisen ja vuorovaikutustoiminnan laajuudesta ja syvyydestä, vaan niitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Kuvaamme väliarviointia ja sen tuloksia kahdessa blogikirjoituksessa. Tämä kirjoitus keskittyy määrällisiin tuotosindikaattoreihin. Sarjan seuraavassa blogikirjoituksessa kerrotaan konsortioiden tuottamista vuorovaikutustarinoista.

Vilkasta julkaisutoimintaa ja aktiivista monitieteistä tutkimusta

Strategisen tutkimuksen konsortiot ovat saaneet paljon aikaan ensimmäisen rahoituskauden aikana. Tutkijat ovat tehneet laadukasta ja monitieteistä tutkimusta, olleet aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä viestineet poikkeuksellisen aktiivisesti laajalle yleisölle. 

Perinteisin ja vahvin tieteellistä tuloksellisuutta osoittava mittari on tieteellisten, erityisesti vertaisarvioitujen julkaisujen määrä ja niiden julkaisukanavien laatu. Tutkijat ovat olleet mukana 442 tieteellisessä julkaisussa. Julkaisumäärät vaihtelevat eri konsortioiden välillä, sillä osa konsortioista on aloittanut toimintansa tuottamalla mittavia aineistoja ja erittäin laajalla sidosryhmätyöllä. Julkaisutoiminnan odotetaan lisääntyvän rahoituksen toisella kaudella (2018–2021).

Koska STN rahoittaa monitieteistä tutkimusta, konsortiot on valittu ohjelmiin osaltaan juuri tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman monitieteisyyden perusteella. Monitieteisyyden toteuttaminen näkyy konsortioilta kerätyssä määrällisessä tiedossa: yli puolessa (280) kansainvälisistä ja kotimaisista julkaisuista on kirjoittajia kahdelta tai useammalta tieteenalalta. Julkaisut ovat myös valtaosaltaan (79 %) avoimesti julkaistuja.

Strateginen tutkimus tähtää myös tutkimuksen uusiutumiseen. Sitä tukee esimerkiksi tutkijoiden liikkuvuus. Konsortioissa on jo ollut 249 tutkijavierailua, joista suurin osa on suuntautunut Suomesta ulkomaille (196). Suomessa on vieraillut 53 tutkijaa. Lisäksi konsortioiden tutkijat varmistavat tutkimuksen jatkuvuutta ja uuden tiedon siirtymistä osallistumalla korkeakoulujensa opetukseen.

Tutkimuksen jatkuvuutta edistää myös osallistuminen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Tämän takia STN on pitänyt tärkeänä, että jokaisesta konsortiosta on osallistuttu ensimmäisen rahoituskauden aikana ainakin yhteen merkittävään kansainväliseen hakuun. Kaikki vuonna 2015 aloittaneet konsortiot ovatkin hakeneet kansainvälistä rahoitusta.

Vaikuttavuus syntyy yhdessä sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa

Vuorovaikutus ja yhteistoiminta sidosryhmien ja laajemman yleisön kanssa ovat STN:n rahoittaman tutkimuksen erityispiirteitä. Huomattava osa konsortioiden seurannassa käytetyistä indikaattoreista liittyykin yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaaviin tekijöihin. Tutkimustyön saavuttavuus, eli kuinka hyvin sidosryhmät ja laajempi yleisö tavoitetaan, ei vielä takaa vaikuttavuutta, mutta on yksi sen keskeisistä edellytyksistä.

Kaikki arvioidut konsortiot ovat olleet aktiivisia sidosryhmätyössään ja tutkimusviestinnässään. Kaikkiaan konsortiot ovat järjestäneet yli 2 600 sidosryhmäesitystä tai -tapahtumaa, joissa on arvioitu olleen yli 130 000 osallistujaa. Tutkimustyön hyvää saavuttavuutta kuvaa, että ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana konsortioiden jäsenet osallistuivat keskimäärin joka päivä kolmeen sidosryhmätapahtumaan tai muuhun julkiseen esiintymiseen.

Laajemmalle yleisölle konsortioiden toiminta on tullut tutuksi lukuisien mediaesiintymisten kautta. Erilaisia ammattijulkaisuja, raportteja ja sanomalehtiartikkeleita konsortiot ovat tuottaneet yli tuhat kappaletta. Julkisia esiintymisiä televisiokanavilla, radioissa ja sanomalehdissä sekä erilaisia luentoja on kertynyt yhteensä lähes 3 400. Nettipohjaisiin viestintäkanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan, konsortioiden verkkosivuihin, blogeihin ja uutiskirjeisiin, on myös panostettumerkittävästi. Esimerkiksi Twitterissä konsortioilla on yhteensä yli 11 000 seuraajaa ja konsortioiden verkkosivuilla on raportoitu melkein 140 000 sivukäyntiä. Medianäkyvyyden ohella useimmat konsortiot ovat myös järjestäneet laajalle yleisölle tarkoitettuja tapahtumia sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhteensä nämä tapahtumat ovat tavoittaneet yli 170 000 kävijää.

Kuvituskuva: naishahmo tavoittelee verkostossa olevia valopisteitä, taustalla öinen kaupunki

Konsortioiden jäsenet toteuttivat vuorovaikutusta toimimalla aktiivisesti erilaisissa vaikuttamisen ja päätöksenteon paikoissa. Konsortioiden jäseniä oli mukana 541 komiteassa, toimikunnassa ja työryhmässä. Strategisen tutkimuksen rahoituksella tavoitellaan uusia yhteistyön tapoja ja muotoja myös elinkeinoelämän päätöksentekijöiden kanssa. Osa konsortioista toimii läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa ja niiden työn tuloksilla on jo ollut vaikuttavuutta: ensimmäiset kasvuyritykset ja spin-offit ovat jo syntyneet tarkasteltujen kahden vuoden aikana.

Sitä saa mitä tilataan – miten vaikuttavuutta tulisi mitata?

Tarkastellut konsortiot ovat työnsä puolivälissä ja tulosten ja vaikuttavuuden kattava arvioiminen on ennenaikaista. Tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee hitaasti, ja pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea ennakoida.  Määrällisen tarkastelun perusteella on selvää, että strategisen tutkimuksen konsortioiden julkaisu- ja vuorovaikutustoiminta on ollut laajaa. Samoin aineisto osoittaa, että tutkijat ovat sitoutuneet vahvasti tieteen avoimuuteen ja monitieteisyyden edistämiseen.

Strategisen tutkimuksen rahoitus edellyttää konsortioilta jatkuvaa tutkimuksen, vuorovaikutusyhteistyön ja näiden vaikuttavuuden seurantaa. Mittareiden valinnalla on tärkeä merkitys, sillä usein saadaan sitä, mitä mitataan. Aina ei kuitenkaan ole aivan selvää, mitä määrälliset tuotosindikaattorit oikein mittaavat ja mitä ne toiminnasta oikeastaan kertovat. Siksi on tärkeää tarkastella konsortioiden toimintaa myös laadullisesti ja jokaisen konsortion omassa kontekstissa. Tähän laadulliseen, asiayhteyttä korostavaan tarkasteluun käytetään konsortioiden tuottamia vaikuttavuuskertomuksia, jotka ovat seuraavan blogikirjoituksen aiheena.

Viimeksi muokattu 8.4.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »