EN

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet tutkimusohjelmiin

10.5.2016

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää.  

Strategisen tutkimuksen neuvosto on 9.5.2016 valinnut neljätoista konsortiota tutkimusohjelmiin. Kolmetoista konsortiota aloittaa neljässä uudessa strategisen tutkimuksen ohjelmassa: Kaupungistuva yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Yksi konsortio täydentää vuonna 2015 aloittaneen Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelman kokonaisuutta. Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Ohjelmiin valitut konsortiot (pdf)

Konsortioiden johtajat työskentelevät kahdeksassa eri tutkimusorganisaatiossa. Neljässätoista monitieteisessä konsortiossa on yhteensä 82 osahanketta yhteensä 33 organisaatiossa. Hieman yli puolet osahankkeista työskentelee yliopistoissa ja noin neljäsosa tutkimuslaitoksissa. Konsortioihin kuuluu myös ammattikorkeakouluja, viranomaisten tutkimus- ja vuorovaikutustoimintaa, seuroja ja yrityksiä sekä kuusi ulkomaista yliopistoa tai tutkimuslaitosta.

Ohjelmiin valittujen hankkeiden organisaatiot (pdf)

Rahoituspäätösten perustana laatu ja vaikuttavuus

Neuvoston tavoitteena on suunnata rahoitus mahdollisimman monipuolisille ja kattaville tutkimushankkeille, joiden neuvosto uskoo parhaiten pystyvän tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ohjelmien haasteiden ratkaisemiseksi.

”Strategisen tutkimuksen neuvosto on painottanut rahoituspäätöksissään hankkeita, joissa muodostuu uudenlaista tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osaajien yhteistyötä. Ohjelmahauissa yksittäisten tutkimusryhmien menestykseen vaikuttaa hankkeen kokonaisuus ja sen eri osien yhteistyön toimivuus, ei pelkästään erilaisten toimijoiden yhteen kokoaminen”, toteaa neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz.

Neuvoston valintapäätökset perustuivat kokonaisharkintaan, jossa otettiin huomioon sekä arviointipaneelien lausunnot että ohjelmakokonaisuuksien tavoitteet ja tarpeet. Valittujen hankkeiden lähestymistapa ohjelman esittämiin kysymyksiin on innovatiivinen ja vastaa kattavasti ohjelman tietotarpeisiin. Hankkeiden tieteellinen laatu on arvioitu korkeatasoiseksi ja toteuttamissuunnitelmat konkreettisuudessaan uskottaviksi. Vuorovaikutuksen lähtökohtana ovat sidosryhmien tietotarpeet ja päätöksentekoprosessien tuntemus.Lisäksi sidosryhmätyöskentelyn tavat ovat luovia ja tutkimustoimintaan hyvin integroituja.

Hyväksyessään strategisen tutkimuksen uudet teemat syksyllä 2015 valtioneuvosto määritteli maahanmuuton vuoden 2016 ohjelmahauissa huomioonotettavaksi painopistealueeksi. ”Hakijat huomioivat valtioneuvoston esittämän painopisteen hyvin, joten vuoden 2016 ohjelmissa rahoitetaan nyt konsortioita, jotka joko keskittyvät maahanmuuttokysymykseen oman ohjelmansa sisällä tai tunnistavat sen yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä omassa tutkimuskokonaisuudessaan”, Per Mickwitz sanoo.

Ohjelmiin valitsematta jääneissä hakemuksissa tutkimusasetelman monitieteisyys ja uutuusarvo jäivät heikoksi. Hakemusten teoreettinen perusta, menetelmät ja aineistot arvioitiin myös usein puutteellisiksi. Valitsematta jäi myös hankkeita, joissa vuorovaikutuksen ulottuvuudet olivat liian suppeita tai eivät tukeneet aitoa tai tarpeeksi laajaa sidosryhmäyhteistyötä. Joissakin tapauksissa hakemukset eivät vastanneet riittävän hyvin ohjelman kysymyksiin. Joissakin tapauksissa konsortion osapuolten työnjako oli epätasapainoinen eikä tarjonnut synergiaetua tai muodostanut koherenttia kokonaisuutta suhteessa tavoitteisiin. Hakemuksissa kansainvälinen yhteistyö ei aina ollut riittävän hyvin integroitu muuhun suunniteltuun toimintaan.

Arviointi- ja päätösprosessia uudistettiin

Strategisen tutkimuksen neuvosto uudisti hakemusten arviointijärjestelyjä. Aiehakuvaiheeseen jätetyistä 152 hakemuksesta neuvosto kutsui hakemusten tieteellisen tason, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksenperusteella lupaavimmat hankkeet varsinaiseen hakuun. Maaliskuun alussa vastaanotetut varsinaiset hakemukset arvioitiin kukin kahdessa ohjelmakohtaisessa arviointipaneelissa: toinen niistä keskittyi hakemusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen arvioimiseen, toinen tieteellisen laadun arviointiin. Ensin mainituissa relevanssipaneeleissa oli jäseninä sekä kotimaisia että ulkomaisia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntijoita. Tieteelliset paneelit koostuivat kokonaisuudessaan kunkin ohjelmakokonaisuuden parissa työtään tehneistä ja kansainvälisesti arvostetuista tutkijoista.

Paneelien osanottajaluettelot (pdf)

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää konsortiokohtaisesta rahoituksen määrästä kesäkuussa. Sitä ennen konsortioiden edustajien kanssa käydään neuvottelut konsortioiden täsmällisistä tutkimuksellisista ja vuorovaikutuksen tavoitteista.

Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset yksimielisesti. Neuvoston jäsenten esteellisyyksiin kiinnitettiin erityistä huomiota johtuen pienistä ohjelmakohtaisista hakemusmääristä. Vuoden 2016 ohjelmahakujen varsinaisten hakemusten käsittelyssä esteellisyydet on otettu huomioon ohjelmittain. Neuvostossa kutakin ohjelmaa käsiteltäessä päätöksentekoon ovat ottaneet osaa seuraavat jäsenet:

Ohjelmien käsittely neuvostossa (pdf)

Lisätietoja

  • Puheenjohtaja Per Mickwitz, Strategisen tutkimuksen neuvosto, per.mickwitz(at)ymparisto.fi, p. 0400 148 847
  • Johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, riitta.maijala(at)aka.fi, p. 0295 33 5114

  • Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelma, tiedeasiantuntija Laura Kitti, laura.kitti(at)aka.fi, p. 0295 33 5152
  • Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelma, tiedeasiantuntija Jussi Vauhkonen, jussi.vauhkonen(at)aka.fi, p. 0295 33 5155
  • Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma, tiedeasiantuntija Jussi Vauhkonen, jussi.vauhkonen(at)aka.fi, p. 0295 33 5155
  • Turvallisuus verkottuneessa maailmassa -ohjelma, tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, jyrki.hakapaa(at)aka.fi, p. 0295 33 5020
  • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelma, tiedeasiantuntija Laura Kitti, laura.kitti(at)aka.fi, p. 0295 33 5152

  • STN-ohjelmiin 2016 valitut hankkeet (pdf)
  • Arviointipaneelien jäsenet (pdf)
  • STN-ohjelmien 2015-2016 osahankkeet organisaatioittain (pdf)

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 12.5.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »