SV EN

Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen

Akatemia edistää ja osaltaan toteuttaa kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014–2017 toimenpiteitä. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.

Lisäksi Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimusaineistoissa, jotka on rahoitettu Akatemian tutkimusrahoituksella tai joissa on hyödynnetty Akatemian rahoittamia tutkimusinfrastruktuureja, tulee aina mainita, että tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian rahoituksella sekä asiaan kuuluvat päätösnumerot.

Avoin julkaiseminen: julkaisusuunnitelma tutkimussuunnitelman osana

Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa hakijaa pyydetään jättämään julkaisusuunnitelma, joka ottaa huomioon Akatemian edellytyksen avoimesta julkaisemisesta. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita, mutta myös muita julkaisutyyppejä kannustetaan julkaisemaan avoimesti.

Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä sekä vihreää että kultaista mallia. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina. Myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Akatemia sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan, joka on tavallisesti korkeintaan kuusi kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille joilla se on korkeintaan kaksitoista kuukautta. Akatemia kannustaa artikkelin lopullisen eli vertaisarvioidun ja editoidun version tallentamiseen. Jos julkaisusopimus ei tätä salli, artikkelin voi tallentaa ns. pre-print-versiona, eli tutkijan omana todennäköisesti vertaisarvioimaton käsikirjoituksena.

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun, jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin.

Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu. Tämä tarkoittaa tilausmaksullisen ja maksuttoman käytön yhdistelmää. Kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun avata artikkelinsa avoimesti saataville. Muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Kustantaja saattaa tällöin kerätä tuloja tällöin sekä kirjoittajilta että lukijoilta. Akatemia korostaa, että hybridijulkaiseminen on kuitenkin vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen.

Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimuskuluihin, jotka aiheutuvat tutkimustulosten julkaisemisesta kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassa Julkaisusuunnitelma.

Aineistojen avaaminen: aineistojen hallinnointi ja jatkokäytön mahdollistaminen kuvataan aineistonhallintasuunnitelmassa

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään. Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava.

Tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa. Tämä edellyttää myös, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta.

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta ne voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi.

Aineistojen hallinointi, luettelointi- ja arkistointipalveluja tarjoavat esimerkiksi:

-       avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta AVAA

-       tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin

-       tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA

  • CERNin Zenodo-arkisto
  • European Data Infrastructure EUDAT -tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.

Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelma liitetään hakemukseen erillisenä liitteenä (katso suunnitelman laatimisohje: hakuilmoituksen liite 5).

Tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää: avoin tiede ja syyskuun 2017 haku:

 

Lisää tietoa avoimesta tieteestä

 

Päivitetty syyskuun hakuilmoituksen 2017 mukaan

Viimeksi muokattu 8.3.2018
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »