SV EN

Konsortiohakemuksen ohjeet

Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä kooste konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) hauissa noudatetaan tästä ohjeesta poikkeavaa menettelyä, joka on kuvattu STN:n hakuilmoituksessa. 

Hankeyhteistyö vai konsortio? 

Akatemian yhteishankehauissa (joita Akatemia järjestää muiden tutkimusrahoittajien kanssa) tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät hankeyhteistyötä. Yhteistyön osapuolet (hankkeiden johtajat) hakevat rahoitusta kukin omalla hakemuksellaan omalle hankkeelleen yhteishankehakuun osallistuvilta suomalaisilta tai ulkomaisilta rahoittajilta niiden ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimushankkeiden yhteistyö kuvataan kunkin hakemuksen tutkimussuunnitelmassa. 

Konsortio on tutkimushankkeiden yhteenliittymä ja määräaikainen osahankkeiden kokonaisuus. Konsortiolla on yhteinen tutkimussuunnitelma, jota se toteuttaa suunnitelmallisessa yhteistyössä. Yhteistyöllä pyritään tavanomaista hankeyhteistyötä mittavampaan lisäarvoon, joka on perusteltava hakemuksessa. Jokainen konsortion osahanke hakee rahoitusta Akatemialta tutkimussuunnitelman toteuttamiseen osana konsortion yhteistä hakemusta. 

Konsortiota voi harkita esimerkiksi akatemiahanke-, akatemiaohjelma- tai tutkimusinfrastruktuurihauissa. Joissakin hauissa (esimerkiksi jotkut akatemiaohjelmahaut) hyväksytään vain konsortiohakemuksia. Tästä mainitaan niiden hakuilmoituksissa. Henkilökohtaista tutkijatehtävän rahoitusta ei voi hakea konsortiona. 

Konsortion osahankkeiden vastuullisia johtajia koskevat samat hakuehdot kuin muitakin hakijoita. Konsortiohakemus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. 

Konsortiohakemuksen vaiheet 

 

Konsortio valitsee itse keskuudestaan konsortiolle vastuullisen johtajan. Hän on hakemuksen laatimisen ja jättämisen vastuuhenkilö ja hän vastaa konsortion tieteellisestä raportoinnista. Vastuullinen johtaja voi jättää koko konsortion hakemuksen vasta, kun kaikki konsortion osahankkeiden johtajiksi ilmoitetut hakijat ovat merkinneet omat osahankehakemuksensa valmiiksi verkkoasioinnissa. 

Konsortiohakemus on kokonaisuus, joka syntyy konsortion johtajan oman hakemuksen yhteyteen. Johtajan omaan hakemukseen yhdistyvät osahankkeiden hakemukset ja liitteet. 

Konsortion johtajan jättämä hakemus sisältää hänen oman hankkeensa tiedot ja liitteet sekä konsortion yhteisen tutkimussuunnitelman, aineistonhallintasuunnitelman, abstraktin ja julkisen kuvauksen. Yhteisestä tutkimussuunnitelmasta käy ilmi eri osapuolten pätevyydet ja tutkimusvastuut sekä konsortion mukanaan tuoma lisäarvo. Konsortion johtaja ilmoittaa lomakkeella koko konsortion puolesta hankkeen nimen, asiasanat, tutkimusalat ja jos on kyse akatemiahankehakemuksesta, toimikunnan jolle hakemus osoitetaan. 

Konsortion osapuolet täyttävät kukin omat hakulomakkeensa, jossa he ilmoittavat vain oman osahankkeensa kustannusarvion, oman rahoitussuunnitelmansa ja muut lomakkeella kysyttävät tiedot. Osahankkeiden yhteistyötahot ilmoitetaan konsortion johtajan hakemuksessa. Samoin jos hankkeessa edellytetään eettisen toimikunnan lupaa, siitä liitetään selvitys konsortion johtajan hakemukseen. 

Hakemuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee laatia mahdollisimman realistisesti.  Sitä laadittaessa käytetään kunkin suorituspaikan yleiskustannus-, henkilösivukulu- ja tehollisen työajan kertoimia. Kaikilta konsortion osapuolilta pyydetään suorituspaikan sitoumus Akatemian käytännön mukaisesti.  

Konsortiohakemus käsitellään Akatemiassa yhtenä kokonaisuutena ja siitä tehdään päätös yhdessä toimikunnassa tai jaostossa. Kahden tai useamman toimikunnan alaan kuuluvan hakemuksen arvioinnissa Akatemia pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja myös muiden kuin sen toimikunnan alalta, johon hakemus on jätetty. Kun konsortion rahoituksesta päätetään, kullekin osahankkeelle tehdään erillinen rahoituspäätös. 

Hakija voi jättää samanaikaisen hakemuksen vain yhteen seuraavista hauista: akatemiahanke (mukaan lukien konsortiohakemus johtajana tai konsortion osahankkeen johtajana), akatemiatutkija tai tutkijatohtori. Jos hakija jättää useamman hakemuksen, arvioidaan vain ensiksi saapunut. 

Konsortiohakemuksen tekeminen verkkoasioinnissa 

Yhteenveto konsortion osapuolilta vaadittavista toimista verkkoasioinnissa (SARA):

Konsortion johtaja 

Osahankkeen johtaja 

täyttää ja tarkistaa omat henkilötietonsa ja liittää CV:nsä

täyttää ja tarkistaa omat henkilötietonsa ja liittää CV:nsä

nimeää konsortion osapuolet 

 

akatemiahankkeessa valitsee   toimikunnan, jolle hakemus osoitetaan 

 

täyttää oman hankkeessa yleiskuvauksen (suorituspaikan tiedot, tutkimushankkeen nimi, tutkimusalat, asiasanat)

täyttää oman hankkeessa yleiskuvauksen (suorituspaikan tiedot)

tekee yhteisen abstraktin 

 

tekee yhteisen tutkimussuunnitelman 

 

täyttää konsortiohankkeen kannalta   tärkeimmät julkaisut. Konsortiolla voi olla yhteensä enintään 20 julkaisua.

täyttää omalta osaltaan   konsortiohankkeen kannalta tärkeimmät julkaisut

täyttää liikkuvuussuunnitelman omalta osaltaan

täyttää liikkuvuussuunnitelman omalta osaltaan

ilmoittaa mahdolliset infrastruktuuri-, huippuyksikkö- tai lippulaivaohjelman yhteydet omalta osaltaan

ilmoittaa mahdolliset infrastruktuuri-, huippuyksikkö- tai lippulaivaohjelman yhteydet   omalta osaltaan

ilmoittaa, jos hanke tarvitsee eettisen   toimikunnan luvan (jos tarpeen) ja vastaa eettisiin kysymyksiin omalta   osaltaan

vastaa eettisiin kysymyksiin omalta osaltaan

tekee oman kustannusarvion ja   rahoitussuunnitelman 

tekee oman kustannusarvion ja   rahoitussuunnitelman 

pyytää oman suorituspaikkansa   sitoumuksen 

pyytää oman suorituspaikkansa   sitoumuksen 

selvittää vastuullisen johtajan palkkaukseen liittyvät asiat omalta osaltaan

selvittää vastuullisen johtajan palkkaukseen liittyvät asiat omalta osaltaan

kirjoittaa hankkeen yhteisen julkisen kuvauksen

 

liittää oman julkaisuluettelonsa

liittää oman julkaisuluettelonsa

liittää konsortion yhteisen aineistonhallintasuunnitelman

 

liittää eettiset lausunnot koko konsortion osalta

 

liittää ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsun omalta osaltaan

liittää ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsun omalta osaltaan

liittää edistymisraportin omista vielä raportoimattomista Akatemian rahoituksista

liittää edistymisraportin omista vielä raportoimattomista Akatemian rahoituksista

 

Konsortion osapuolet voivat antaa katsomisoikeudet tai siirtää muokkaamisoikeudet toiselle henkilölle Valtuutus (Authorisation) -välilehdellä (katso Verkkoasioinnin ohjeet).   

Konsortion johtaja aloittaa yhteisen hakemuksen laatimisen. Kirjauduttuaan järjestelmään hän valitsee ensin Avoimet haut  -välilehdeltä kyseisen haun ja sitten Tee uusi hakemus. Ensiksi valitaan hakemuksen kieli ja sen jälkeen Konsortion johtajan hakemus. Tämän jälkeen hakija ilmoittaa konsortion nimen ja lyhenteen. 

Konsortion johtaja nimeää hakemuksen välilehdellä Konsortion osapuolet muiden osahankkeiden vastuulliset johtajat. Huomaa, että konsortion johtaja voi merkitä konsortion muut osapuolet hakemukseensa vasta, kun he ovat rekisteröityneet Akatemian verkkoasioinnin käyttäjiksi. Kun konsortion johtaja alkaa kirjoittaa osahankkeen johtajan nimeä lomakkeelle, järjestelmä näyttää valintalistan samannimisistä henkilöistä, jotka ovat jo rekisteröityneet verkkoasiointiin. Jos osahankkeen johtaja puuttuu valintalistalta, tämän pitää ensiksi itse rekisteröityä verkkoasioinnin käyttäjäksi. 

Kun konsortion johtaja on tallentanut osapuolet järjestelmään, he saavat sähköpostiviestin konsortioon kuulumisesta. Sähköposti sisältää linkin, jonka kautta osahankkeen johtaja pääsee kirjautumaan järjestelmään ja laatimaan oman osansa hakemuksesta liitteineen kohdassa Omat hakemukset > Keskeneräiset. 

Kukin osahankkeen johtaja merkitsee lomakkeelle oman osahankkeensa tutkimuskulut ja oman suorituspaikkansa kustannuskertoimet (välilliset kustannukset, henkilösivukulut, tehollisen työajan kerroin) ja alv-käytännön. Lomakkeelle täytetään myös osahankkeen liikkuvuustiedot, mahdollinen tutkimusryhmä ja kaikki muut lomakkeella kysyttävät tiedot. Hakemukseen liitetään pyydetyt liitteet. Tämän jälkeen osahankkeen johtaja kuittaa verkkoasioinnin toiminnolla hakemuksensa valmiiksi (tag as complete) ja konsortion johtaja saa tästä viestin verkkoasioinnin kautta. 

Konsortion johtaja voi hakuaikana lisätä tai poistaa konsortion jäseniä. Muutokset tulevat voimaan vasta, kun tiedot on tallennettu järjestelmään. 

Konsortion vastuullisen johtajan ja osahankkeiden yhteinen hakemuskokonaisuus on jätettävä verkkoasiointiin ennen hakuajan päättymistä. Yhteisen konsortiohakemuksen jättäminen (submit application) on mahdollista vasta, kun kaikki osahankkeiksi ilmoitetut hakemukset on merkitty valmiiksi. 

Kaikki konsortion osapuolet voivat seurata hakemuksen valmistumista. Hakemus-pdf täydentyy sitä mukaa kun tietoja tallennetaan. Hakuaika on ehdoton.  Koko konsortion hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vain, jos hakemuskokonaisuus on jätetty ennen hakuajan päättymistä. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa enää hakuajan päätyttyä. 

Katso verkkoasioinnin (SARA) ohjeet konsortiohakemuksen laatimisesta.

Päätöksenteko ja raportointi 

Kun kyseessä on akatemiahanke, konsortiohakemus osoitetaan sille toimikunnalle, jonka alaan konsortiohankkeen katsotaan parhaiten kuuluvan. Konsortion rahoittamisesta päätetään yhdessä toimikunnassa tai jaostossa yhtenä kokonaisuutena. Rahoitus osoitetaan kunkin osahankkeen suorituspaikalle.  

Kun konsortiohanke on käynnissä, Akatemialta voi hakea muutosta osahankkeiden keskinäisiin rahoitussuunnitelmiin konsortion kokonaisrahoitusta muuttamatta. Tämä koskee seuraavia rahoitusmuotoja: tutkimuksen huippuyksikköohjelma, akatemiaohjelmat, tutkimusinfrastruktuurit ja strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat. 

Kun hankkeen rahoituskausi päättyy, konsortion vastuullinen johtaja jättää tieteellisen loppuraportin koko konsortion puolesta. 

Viimeksi muokattu 16.3.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »