SV EN

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin

11.9.2017

Tutkimuskokonaisuudet kolmeen uuteen strategisen tutkimuksen ohjelmaan on valittu. Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet -ohjelmissa aloittaa yksitoista tutkimuskonsortiota. Rahoitettavat tutkimushankkeet valittiin ohjelmiin hakemusten yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksellisen laadun perusteella. Strategisen tutkimuksen neuvosto teki päätökset ohjelmissa rahoitettavista konsortioista kokouksessaan 11.9.2017.

Kansalaiset osallistava päätöksenteko uuden ohjelman keskiössä

Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus -ohjelmassa aloittaa kolme konsortioita, joissa on yhteistyökumppaneita viidestätoista eri organisaatiosta. Ohjelman kokonaisrahoitus on 13,6 miljoonaa euroa.  

Professori Maija Setälä (TY) johtaa konsortiota Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO), joka käsittelee lyhytjänteisyyden ongelmaa ja inhimillisen toiminnan vaikutuksia julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa: yhteiskunta tarvitsee pitkän aikavälin ja kansalaiskeskustelun huomioivia osallistumiskäytäntöjä.

Professori Anu Kantolan (HY) johtama konsortio Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) tarttuu erityisesti kansalaisten mahdollisuuksiin ja tapoihin osallistua poliittisen päätöksentekoon globaaleja muutoksia kohtaavassa yhteiskunnassamme.

Konsortio Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin käsittelee yhteishallinta- ja osallistumiskäytäntöjä, lisäten kansalaisten ja päätöksenteon välisen toiminnan ja vaikuttamisen piiriin myös erityisesti yritysten, mutta myös järjestöjen ja tutkijoiden roolit ja toimet nimenomaan ympäristönsuunnittelun ja päätöksenteon prosesseissa. Konsortioita johtaa professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopista (UEF).

Kaksi ohjelmaa etsii avaimia kestävän kasvuun

”Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet -ohjelmat ovat saman kolikon kaksi puolta”, toteaa Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz. Nämä kaksi uutta ohjelmaa tarkastelevat kestävää kasvua toisaalta sopeutumisena maailmanlaajuisiin muutosilmiöihin, toisaalta näiden muutosilmiöiden mahdollistamina uusina avauksina ja markkinoina.

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -ohjelmaan valittiin kuusi tutkimuskonsortiota. Johtavan tutkijan Raisa Mäkipään (LUKE) konsortio Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät − avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA) kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja. Tarkastelua tehdään metsä- ja viljelysmailla sekä erityisesti paljon päästöjä aiheuttavilla turvemailla yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suomalaiset joet, järvet ja meri tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, mutta niitä uhkaa liiketoiminta, kuten maatalous, turve- ja vesivoimatuotanto sekä ilmastonmuutos. Professori Anna-Stiina Heiskasen (SYKE) johtama konsortio Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) edistää tutkimustiedon käyttöä politiikassa yhdistämällä ekologista mallinnusta talouden, politiikan ja säätelyn tutkimukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi tarvitaan tietoa palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Professori Tiina Laatikaisen (UEF) johtaman konsortion Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) tavoitteena on kehittää analyysimenetelmiä ja malleja tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä.

Luettelo kaikista ohjelmaan valituista konsortioista löytyy Strategisen tutkimuksen verkkosivuilta.

Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan valittiin kaksi konsortiota – täydentävä haku ensi keväänä

Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa tutkitaan miten suomalainen yhteiskunta kykenisi paremmin hyödyntämään globaalien muutosten tuomia mahdollisuuksia. Professori Kai Hakkaraisen (HY) johtama konsortion Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (GrowingMind) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella.

Vanhemman yliopistolehtorin Reetta Toivasen (HY) konsortio Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH) konsortio tutkii nuorten omia kestävän tulevaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin visioita.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti, että Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan avataan täydentävä haku. Hakuilmoitus pyritään julkistamaan alkuvuodesta ja haku aukeaa todennäköisesti huhtikuussa 2018.

”Saimme tässä haussa erinomaisen joukon hankkeita, joissa tarkastellaan erityisesti julkisen vallan roolia kestävän kasvun edellytysten luojana, takaajana ja kehittäjänä. Vähemmälle huomiolle jäivät kaupallisten palvelujen ja teollisuuden uudistuminen, ja ne nostetaan nyt keskiöön täydentävässä haussa”, sanoo Mickwitz.

Valintaperusteina laatu ja vaikuttavuus

Strategisen tutkimuksen neuvoston valintapäätökset perustuvat hakemusten yhteiskunnalliseen merkitykseen, vaikuttavuuteen ja tutkimukselliseen laatuun. Näitä tekijöitä arvioitiin asiantuntijapaneeleissa, joihin kutsuttiin pääosin ulkomaisia tutkimuksen ja yhteiskunnallisen relevanssin asiantuntijoita.

Valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Aiehakemuksia kolmeen ohjelmaan oli 93, joista toiselle kierrokselle kutsuttiin 32 hakijakonsortiota.  Varsinaisen haun hakemukset arvioitiin kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyi hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Aktiivinen kansalaisuus ja muuttuvat hallinnan tavat -ohjelmassa osa hakijoista haastateltiin paneeliarviointien jälkeen. Muilta osin arviointimenettely oli samanlainen kuin aiemmissa Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmahauissa.

Päätöksen tukena myös haastattelut

Aktiviinen kansalaisuus ja muuttuvat hallinnan tavat -ohjelmassa osa hakijoista haastateltiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Strategisen tutkimuksen neuvoston päätöksenteon tukena käytettiin myös haastatteluja. Haastattelujen tavoitteena oli selventää joitakin asiantuntijapaneelien mahdollisina riskeinä esille nostamia piirteitä hakemuksissa ja siten saada lisätietoa valintapäätösten tueksi.

”Rahoituspäätökset tehdään paneelilausuntojen ja hakemusten perusteella. Haastatteluilla voidaan kuitenkin paremmin arvioida, miten merkittäviä paneelin tunnistamat hankkeen heikkoudet ja vahvuudet ovat”, sanoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz.

”Kaikki ohjelmiin nyt valitut hankkeet menestyivät arvioinnissa sekä tutkimuksen laadun, että merkityksen ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla”, Mickwitz korostaa.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Aino Laine
viestintäsuunnittelija
p. 0295 33 5007
etunimi.sukunimi@aka.fi

Viimeksi muokattu 13.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »