Biotalouden ennakointihanke kartoitti tulevaisuuden tutkimustarpeita

4.3.2015

Suomen Akatemia toteutti yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa biotaloutta koskevan arviointi- ja ennakointihankkeen vuonna 2014. Hanke kartoitti erityisesti biotalouteen ja maa- ja metsätaloustieteisiin liittyviä tulevaisuuden tutkimustarpeita. Ennakointihankkeen loppuraportissa korostetaan, että biotalouteen liittyvät monitasoiset ilmiöt edellyttävät tutkijoilta tieteenalojen välistä yhteistyötä.

Arviointi- ja ennakointihanke muodostui kahdesta osasta, biotaloutta koskevasta kyselystä sekä keväällä ja syksyllä 2014 järjestetyistä työpajoista. Hankkeen toteutukseen osallistui noin 140 tutkijaa maa- ja metsätaloustieteiden, luonnontieteen, tekniikan, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilta.

Ennakointiraportti määrittelee biotalouden uusiutuvien luonnonvarojen kestäväksi hoidoksi ja käytöksi sekä niistä valmistetuiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Tärkeitä biotalouden tuotteita ovat ruoka ja energia, sekä monet muut biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut. Raaka-aineita saadaan maaperästä, vedestä, metsistä ja pelloilta. Biotalouden tavoitteita ovat vihreä kasvu, alalle syntyvät uudet työpaikat sekä kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta, joka pohjautuu korkean lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin. Kestävän biotalouden avulla voidaan edistää globaalien suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hallintaa tai luonnonresurssien ylikulutuksen vähentämistä.

 

Biotalouden arvoverkot merkittävä tulevaisuuden tutkimuskohde

Biotalouden arvoihin ja arvoverkkoihin kohdistuu merkittäviä tutkimustarpeita. Tuotantoa integroimalla voidaan maksimoida biomassan arvonlisäys. Toisen jäte voi myös olla toiselle elinkeinoalalle arvokas raaka-aine. Hyvin toimivat arvoverkot mahdollistavat aiemmin erillään toimineiden yritysten ja elinkeinosektoreiden yhteistyön ja integraation.

Biomassoja tulisi kyetä hyödyntämään nykyistä laadukkaammin ja tehokkaammin. Suomen nykyinen biotalous pohjautuu suurelta osin matalan jalostusarvon tuotteisiin. Monitieteistä tutkimusta tarvitaan, jotta biomassasta kyetään jatkossa erottamaan uusia arvojakeita ja yhdisteitä, joista voidaan tuottaa markkina-arvoltaan korkeita, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita.

Biotalouden tuotannolliset ratkaisut muodostavat merkittävän tutkimuskokonaisuuden. Toiminnallisesti erikoistunut, joustava ja hajautettu tuotanto haastaa tulevaisuudessa perinteisen keskitetyn tuotantomallin. Uudet mallit helpottavat tuotannon muunneltavuuden lisäksi sen siirrettävyyttä raaka-aineiden lähelle. Logistiikkakustannuksia voidaan vähentää, kun raaka-aineiden sijaan kuljetetaan arvokkaampia lopputuotteita, ja tuotantoa voidaan sopeuttaa tarpeen mukaan erilaisten raaka-aineiden hyödyntämiseen.

Biotalouden ennakointiraportti suosittelee siirtymistä kohti kuluttaja- ja markkinointilähtöisempää ajattelutapaa. Suomalaista biotaloutta on luonnehtinut tuottajalähtöisyys, minkä vuoksi innovoinnissa on keskitytty teknisten ratkaisujen etsintään. Katse olisikin käännettävä käyttäjien tarpeiden ja mieltymysten tutkimiseen.

Yhteiskuntatieteilijöiden mukaan biotaloutta koskevaan tutkimukseen tarvitaan taloudellista arvoverkkonäkökulmaa laajempi näkökulma, sillä yhteiskunnan rakennemuutos merkitsee moniulotteista arvojen, rakenteiden, instituutioiden ja toimintojen muutosta. Tutkimustarpeet liittyvät erityisesti taloudellisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin ohjauskeinoihin ja ratkaisujen yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Ihmisten on sopeuduttava uudenlaisiin ruoan ja energian tuotanto- ja kulutustapoihin sekä asumisen ja liikkumisen muotoihin. Ilman mahdollistavia ohjausmekanismeja ja hyväksyttäviä toimintatapoja uudet innovaatiot eivät vakiinnu käyttöön.

Ennakointihankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi professori Mari Walls Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksen toimikunnasta ja jäseninä professorit Riitta Julkunen-Tiitto ja Annika Kangas Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksen toimikunnasta, valtioneuvoston kanslian tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith sekä tutkimusjohtaja Mikko Peltonen ja apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisätietoja:
• Hankkeen loppuraportti ja biotalouden strategiset tutkimuskokonaisuudet ovat luettavissa osoitteessa www.aka.fi/biotalous2014
• Erikoistutkija Timo Kolu, Suomen Akatemia, p. 029 533 5044, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 15.9.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »