EN

Rahoitusta muuttuvan metsäympäristön tutkimukselle
yhdessä Kiinan kanssa

(5.6.2013)

Suomen Akatemia rahoittaa yhdessä Kiinan kansallisen luonnontieteiden säätiön NSFC:n kanssa neljää suomalais-kiinalaista yhteishanketta teemalla Metsien käytön vaikutus metsäekosysteemipalveluihin muuttuvassa ympäristössä. Kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin perustuvien yhteishakujen jaosto päätti rahoituksesta 4.6.2013. Rahoitusta neljän hankkeen suomalaispartnereille myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Nyt päätetty haku on jo kahdeksas toteutunut yhteishaku Akatemian ja NSFC:n välillä.

Harri Mäkisen (Metla) ja Qi-Bin Zhangin (Chinese Academy of Sciences) yhteistutkimushanke tutkii metsäekosysteemien rakennetta ja toimintaa muuttuvassa ympäristössä sekä näiden muutosten vaikutuksia metsäekosysteemipalveluihin. Hankkeessa tutkitaan metsänuudistumista, puiden kasvua ja metsien häiriödynamiikkaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ympäristö- ja geneettisten tekijöiden vaikutusta puiden kasvuun tarkastellaan Tiibetin ylängöllä ja Suomessa Etelä-Suomesta aina pohjoiselle metsärajalle asti. Vertaamalla puiden kasvua kahdella ilmastoltaan erilaisella alueella voidaan tutkia monien vaihtoehtoisten tulevien ilmasto-olojen vaikutuksia. Lisääntyvä tieto ympäristötekijöiden vaikutuksesta metsien ekofysiologiaan mahdollistaa entistä kestävämpien metsänkäsittelystrategioiden laatimisen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös metsä- ja ympäristöpolitiikan keinojen suunnittelussa sekä torjuttaessa ja sopeuduttaessa ilmaston muutokseen.

Heli Peltolan (Itä-Suomen yliopisto) ja Tianshan Zhan (Beijing Forestry University) hankkeessa analysoidaan ja verrataan semi-aridisen pensas- ja aroekosysteemin sekä boreaalisen metsäekosysteemin hiilensidonnan ja biomassan tuotannon herkkyyttä ilmastonmuutokselle, ilmaston vaihtelulle ja äärevien sääolojen esiintymiselle. Tutkimus perustuu sekä kokeellisten aineistojen analysointiin että mallilaskelmiin eri aikajänteillä. Hanke tuo uutta tietoa siitä, miten näiden globaalissa mittakaavassa kaikkein herkimpien ekosysteemien hiilensidonta ja biomassan tuotanto reagoivat muuttuviin olosuhteisiin. Tällainen tieto ja osaaminen ovat elintärkeitä pyrittäessä vähentämään ilmastonmuutokseen liittyviä haitallisia vaikutuksia tällaisissa herkissä ekosysteemeissä sekä pyrittäessä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Rauni Strömmer (Helsingin yliopisto) ja Shijie Han (Chinese Academy of Sciences) tutkivat eliödiversiteettiä ja sen merkitystä ekosysteemipalvelujen tuottajana. Väestön lisääntyessä ja maankäytön kasvaessa ekosysteemien häiriintyminen myös kasvaa. Erityisen merkittävää on biodiversiteetin ja sitä myötä ekosysteemipalvelujen väheneminen. Tämä yhteistyöprojekti tutkii diversiteetin merkitystä maaperän tuottamien ekosysteemipalvelujen kannalta. Tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat kasvi- ja mikrobidiversiteetin korreloiminen sekä se, miten mikrobidiversiteetti on suhteessa hiilen ja typenkiertoon liittyviin lokuksiin ja edelleen ekosysteemipalveluihin, joita maaperä tuottaa.

Anne Toppisen (Helsingin yliopisto) ja Zuomin Wenin (Nanjing Forestry University) yhteistutkimus analysoi metsien ekosysteemipalveluita ja niiden taloudellista arvottamista näistä palveluista riippuvien yritysten ja muiden sidosryhmien yhteyksien ja riippuvuuksien kautta käyttäen kontekstina Kiinan markkinoita. Ekosysteemipalveluihin liittyvät paineet ja vaikutukset paikallisyhteisöihin ovat siellä merkitykseltään ennätyksellisen laajat. Suomalaisyritysten toiminta Kiinassa ja metsäyritysten kestävyyden verifiointiin ja raportointiin liittyvät sidosryhmäodotukset tuovat kiinnostavan vertailuasetelman. Menetelmällisesti yhteishanke nojaa ekosysteemipalveluiden taloudelliseen mallintamiseen käyttäen pohjana ekologisten systeemien tutkimusta, sidosryhmäodotusten ja sosiaalisten verkostojen analyysia sekä kestävyysraportoinnin ja yritystason tapaustutkimuksen menetelmiä.

Lisätietoja:

- tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, p. 029 533 5128, sp. kata-riina.valosaari@aka.fi

- 2012 yhteishankehaku: Metsäntutkimus (Suomen Akatemia ja Kiinan NSFC), rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 533 5139
leena.vahakyla[at]aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »