SV EN

Uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalle

27.04.12

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut 16 uutta akatemiatutkijaa ja 46 tutkijatohtoria. Perjantaina 27.4. pidetyssä kokouksessa valitut tutkijat aloittavat kautensa tämän vuoden syyskuussa.  Yhteensä toimikunta osoitti akatemiatutkijoiden palkkaukseen noin 6,5 miljoonaa euroa ja tutkijatohtoreiden palkkaukseen 12,3 miljoonaa euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle lähetettiin yhteensä 125 akatemiatutkijan hakemusta ja 240 tutkijatohtorihakemusta. Nyt valittujen akatemiatutkijoiden väittelystä on kulunut 3–9 vuotta. Tutkijatohtorit ovat vastikään väitelleitä tutkijoita. Akatemiatutkijan kausi on viisivuotinen ja tutkijatohtorin kolmivuotinen.

Akatemiatutkijan rahoituksen tavoitteena on edistää ja vahvistaa parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Tutkijatohtorirahoituksella edistetään lupaavien tutkijoiden pätevöitymistä ammattitutkijoiksi.

Akatemiatutkijan rahoitus kattaa tutkijan palkan, ja tehtävään valituilla on mahdollisuus hakea tutkimukseensa Akatemiasta myös tutkimuskulurahoitusta. Tutkijatohtorien rahoitus sisältää sekä palkkauskustannuksia että tutkimussuunnitelman toteuttamiseen tarvittavia tutkimuskuluja.

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta selvittää turvallisuuden kokemuksia kansainvälisissä somalitaustaisissa perheissä Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa. Tutkimus tarjoaa vertailevan näkökulman siihen, kuinka muslimit Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikan sarvessa elävät uskontoonsa liittyvien epävarmuuksien kanssa. Tutkimus tuottaa uutta teoreettista ja empiiristä tietoa inhimillisen turvallisuuden, islamin, maahanmuuton, transnationaalisten perheiden ja terrorismin vastaisten politiikkojen risteyskohdista. Tuloksilla on merkitystä kansalliseen turvallisuuteen, terrorismin vastaiseen toimintaan sekä paikallistason hallintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Päivi Karhunen Aalto-yliopistosta tutkii institutionaalisen toimintaympäristön vaikutusta ulkomaisten yritysten strategioihin kasvutalouksissa. Aluksi Karhunen tutkii, miten alueelliset institutionaaliset erot Venäjän sisällä vaikuttavat ulkomaisten yritysten sijaintipäätöksiin. Toinen tavoite on valottaa sitä, vaikuttavatko institutionaaliset tekijät eri tavalla saman toimialan eri yrityksiin ja niiden liiketoiminnan kannattavuuteen.

Uudet tutkijatohtorit tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

Tuija Huuki Oulun yliopistosta tutkii yhdenvertaisuutta, valtaa ja vuorovaikutusta lasten kaverikulttuureissa esikoulussa ja koulussa. Kolmevuotisen pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten 6-8-vuotiaiden lasten sukupuolittuneet vuorovaikutusprosessit rakentuvat esikoulussa ja alkuopetuksessa. Tarkastelussa on erityisesti sukupuolittuneen vuorovaikutuksen kirjo vallan epätasapainosta ja konflikteista eettisesti kestäviin suhteisiin. Tutkimus syventää tekeillä olevaa pilottitutkimusta, jonka aineisto on hankittu Suomessa ja Iso-Britanniassa. Tutkimuksessa käytetään osallistuvaa etnografista metodologiaa sekä erilaisia multimediatekniikoita sekä kehitetään metodologiaa, käsitteitä ja välineitä tutkia pienten lasten sukupuolittuneisiin suhteisiin ja kaverikulttuureihin liittyviä sensitiivisiä aihepiirejä.

Jukka Partanen Aalto-yliopistosta tutkii kasvuyritysten verkostoja. Kasvuyrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnille esimerkiksi uusien työpaikkojen ja innovaatioiden näkökulmasta. Projekti keskittyy nopeakasvuisten pk-yritysten verkostojen tutkimukseen. Teoreettisena tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä eri verkostojen ja niiden kautta saatavien resurssien vaikutuksesta yritysten tuloksellisuuteen sekä analysoida nopeakasvuisten yritysten ja niiden verkostojen kehityspolkuja ja johtamismekanismeja. Projektin tutkimustulokset ovat myös hyödyllisiä nykyisille ja tuleville kasvuyrittäjille. Projekti tuottaa uusia kasvuyrityksiä ja niiden verkostoja jäsentäviä ja selittäviä malleja ja viitekehyksiä.

Lisätietoja:

  • Akatemiatutkijat: tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8277, jyrki.hakapaa(at)aka.fi ja tiedeasiantuntija Päivi Messo-Lindén, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8224, paivi.messo-linden(at)aka.fi
  • Tutkijatohtorit: tiedeasiantuntija Tiina Forsman, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8443, tiina.forsman(at)aka.fi
  • Rahoitusta saaneet akatemiatutkijat
  • Rahoitusta saaneet tutkijatohtorit 

 

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »