Suomen Akatemia rahoittaa biotieteiden ja ympäristön tutkimusta 31 miljoonalla eurolla

22.09.2010

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta rahoittaa uutta tutkimusta yhteensä 31 miljoonalla eurolla. Rahoitusta saa 32 tutkimushanketta ja 27 tutkijatohtorin projektia. Lisäksi BY-toimikunta suuntaa lähes kolme miljoonaa euroa uusien proteiinien toimintamekanismien tutkimukseen.  

Rahoituspäätökset tehtiin 191 tutkimusmäärärahahakemuksesta ja 148 tutkijatohtorin projekti  -hakemuksesta.  Myönteisen rahoituspäätöksen sai 17 prosenttia yleisistä määrärahahakemuksista ja 18 prosenttia tutkijatohtorihakemuksista. Rahoitettujen hankkeiden keskimääräinen koko on 620 000 euroa ja tutkijatohtorin projektin 300 000 euroa. Suunnatussa haussa myönteisen rahoituspäätöksen sai 18 prosenttia hakijoista ja hankkeiden keskimääräinen koko on 550 000 euroa.

Toimikunta rahoitti muun muassa seuraavia tutkimushankkeita:

Irma Järvelä (Helsingin yliopisto) tutkii hankkeessaan musikaalisuuden biologista perustaa. Tutkimukset musiikin vaikutuksesta aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä perhe- ja kaksostutkimukset antavat viitteitä musiikin ja biologian läheisestä yhteydestä. Kulttuuristen taipumusten ja biologisten ominaisuuksien yhteys tunnetaan kuitenkin huonosti. Järvelän tutkimuksessa selvitetään musikaalisuuden biologista taustaa moderneilla molekyyligeneettisillä, tilastollisilla ja musiikkikasvatuksen menetelmillä. Tutkimalla musikaalisten ja epämusikaalisten ihmisten DNA:ta voidaan paikallistaa musikaalisuutta ohjaavia geenejä. Tutkimuksesta odotetaan vastauksia muun muassa siihen, onko musiikilla ja kielellä yhteisiä juuria. Akatemia rahoittaa hanketta 950 000 eurolla.

Hannu Fritzen (Metla) soiden hiilen kiertoa lämpenevässä ilmastossa tutkivalle hankkeelle myönnettiin 850 000 euroa. Soilla on merkittävä rooli hiilen sitojina ja metaanin vapauttajina. Pohjoisiin  soihin on sitoutunut noin kolmasosa maapallon maaperän hiilivaroista ja noin 60 prosenttia ilmakehän hiilestä. Soiden kyky sitoa hiiltä perustuu korkeaan pohjavedenpinnan tasoon, joka aiheuttaa hapettomat olosuhteet maaperään ja hidastaa orgaanisen aineen hajotusta. Ilmastonmuutoksella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia tähän hiilivarastoon, kun maa lämpenee, haihdunta lisääntyy ja vedenpinta laskee. Hankkeessa  selvitetään ilmaston lämpenemisen ja sen aiheuttaman kuivumisen vaikutuksia soiden hiilen kiertoon tutkimalla muutoksia hiilen sitojien eli kasvillisuuden ja hiiltä vapauttavien mikrobiyhteisöjen koostumuksessa ja toiminnassa.

Tomas Roslin (Helsingin yliopisto) sai 670 000 euroa hankkeelle, jossa tutkitaan biodiversiteetin vähenemistä ja ekosysteemin toimintaa muuttuvissa maisemissa. Hankkeessa selvitetään, miten maisemien muutokset vaikuttavat eliöyhteisöjen rakenteeseen ja toimintaan. Kumpi on ekosysteemin toiminnalle tärkeämpää: lajien määrä vai lajien toiminnan moninaisuus? Tutkimuksen kohteena ovat lehmälaitumien lantakuoriaiset.  Sadat vapaaehtoiset nuoret vievät lantaa erityyppisille laitumille ja keräävät myöhemmin näistä keinotekoisesti muodostetuista lantaläjistä kuoriaisia. Hajottavatko kaikki kuoriaiset lantaa yhtä tehokkaasti? Vaikuttaako laiduntyyppi kuoriaisten toimintaan? Työn tuloksena päästään ainutlaatuisessa mittakaavassa arvioimaan lantakuoriaiseliöyhteisöjen rakenteen vaikutusta laidunekosysteemin toimintaan.

Rahoitusta uusien proteiinien tutkimukseen

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta suuntaa tänä vuonna rahoitusta uusien proteiinien molekulaaristen toimintamekanismien tutkimukseen. Tutkimuskohteena ovat erityisesti genomiikan avulla löydetyt uudet proteiinit tai proteiinikompleksit, joiden tehtävä on vasta äskettäin tunnistettu tai joiden toimintaa voidaan vasta nyt tutkia tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Tavoitteena on tukea monitieteisiä lähestymistapoja käyttäviä tutkimushankkeita sekä auttaa  uusien, laajasti sovellettavien menetelmien kehittämisessä alan tutkimuksen hyväksi.

Toimikunta rahoitti suunnatusta hausta Janne Ihalaisen (Jyväskylän yliopisto), Hideo Iwain (Helsingin yliopisto), Jarmo Laitisen (Itä-Suomen yliopisto), Pekka Lappalaisen (Helsingin yliopisto) ja Jukka Westermarckin (Turun yliopisto) hankkeita, kutakin keskimäärin 550 000 euron tutkimusmäärärahalla.

27 uutta tutkijatohtoria

Toimikunnan rahoittamissa tutkijatohtorien hankkeissa tutkitaan mm. seuraavia aiheita:

Samuli Lehtonen (Turun yliopisto) sai 340 000 euroa hankkeelleen, jossa tutkitaan Amazonian kasvistollisen monimuotoisuuden kehitystä. Amazonian sademetsä on lajistollisesti maailman monimuotoisin ekosysteemi. Lajirunsautta on tutkimuksessa selitetty toisaalta ekologisen konservatismin ja maantieteellisen eriytymisen näkökulmasta ja toisaalta ekologisen sopeutumisen teoriasta käsin. Lehtonen tutkii hankkeessaan vallitsevia lajiutumismekanismeja kahdessa amazonialaisessa saniaisryhmässä. Tutkimuksessa yhdistetään fylogeneettinen DNA-tason tuntomerkkeihin pohjautuva analyysi ekologiseen ja eliömaantieteelliseen aineistoon, mikä auttaa ymmärtämään ekologisen erilaistumisen ja maantieteellisen eriytymisen merkitystä lajiutumisessa. Tutkimus tuo uutta tietoa maailman monimuotoisimman ekosysteemin kehittymisestä ja edistää tämän monimuotoisuuden suojelussa.

Eeva-Kaisa Prokkolan (Oulun yliopisto) hankkeessa tutkitaan rajavalvontaa ja biopoliittista kontrollia osana rajojen hallintaa. Tarkastelu kohdistuu erityisesti EU:n ja Suomen rajavalvontaan ja siihen liittyvään biopoliittisin perustein tapahtuvaan väestön liikkuvuuden rajoittamiseen. Viimeaikainen teknisen rajavalvonnan kehittyminen lisää väestöjen kontrollia ja liikkuvuuden rajoittamista biopoliittisin perustein. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan sitä, miten eri ryhmiin kuuluvat ihmiset kokevat ja kertomuksellistavat rajavalvonnan ja rajan ylittämisen. Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, kuinka biopoliittinen kontrolli ja alueelliset sisään- ja ulossulkemisen käytännöt ilmenevät rajakontrollissa Suomessa ja EU:ssa ja mitä ne merkitsevät eri väestöryhmille. Akatemia rahoittaa hanketta 280 000 eurolla.

Myönteiset rahoituspäätökset ja rahoitusmuotokohtaiset tiedotteet Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoituspaatokset/

Lisätietoja:

Tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8373, 040 824 9019, jaana.lehtimaki(at)aka.fi

Tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 83409, 040 029 5645, hannele.lahtinen(at)aka.fi

Tiedeasiantuntija Kyösti Lempa, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8248, 040 184 0190, kyosti.lempa(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
Tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »