EN
Water JPI Pilot Call -hankkeiden väliarvioinnista hyviä tuloksia

Water JPI Pilot Call -hankkeiden väliarvioinnista hyviä tuloksia

4.8.2017

Euroopan Unionin käynnistämä “Water challenges for a changing world” (Water JPI) on yleiseurooppalainen vesitutkimusohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävät vesihuoltojärjestelmät. Water JPI:n ensimmäisessä tutkimushaussa vuonna 2014 rahoitettujen hankkeiden puoliväliarviointikokous järjestettiin Wienissä joulukuussa 2016. Hankkeissa on jo saavutettu vaikuttavia tuloksia. Uutta teknologiaa käyttämällä tutkijat ovat löytäneet esimerkiksi Rein-joesta ennestään tuntemattomia haitta-aineita, mikä on herättänyt Saksassa laajaa keskustelua niiden mittaamisesta ja sääntelystä.

Kokous oli osa Water JPI -kokonaisuuteen kuuluvaa WaterWorks2014 ERA-NET Cofund -hanketta. Arviointia johdetaan Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksikössä, jossa on myös toiminut haun sihteeristö vuodesta 2013. Väliarvioinnin päätarkoituksena oli antaa kokonaiskuva rahoitettujen projektien tämänhetkisestä tilasta suhteessa niiden tieteellisiin tavoitteisiin ja auttaa tutkijoita hankkeiden läpiviennissä. Tutkijat raportoivat muun muassa hankkeiden tieteellisestä ja teknologisesta kehityksestä, kansainvälisestä yhteistyöstä, julkaisutoiminnasta sekä päätöksentekijöiden osallistamisesta.

Arvioinnin laajempana tavoitteena oli kehittää Water JPI:n rahoitettujen hankkeiden seurantaprosesseja. Arviointimenetelmät kehitettiin pääosin Suomen Akatemian omien käytäntöjen ja kokemuksen pohjalta.

Seitsemän hankkeen arviointiin oli rekrytoitu nelihenkinen seurantaryhmä haun alkuperäisestä arviointipaneelista. Seurantaryhmä laati arviot hankkeiden puoliväliraporteista ja keskusteli kokouksessa tutkijoiden kanssa hankkeiden kehityksestä, saavutuksista sekä yhteisistä ongelmakohdista.

 
Yksi seurantaryhmän jäsenistä, norjalainen professori Øyvind Mikkelsen (NTNU, Norwegian University of Science and Technology), kertoi ajatuksiaan arvioinnista:

Mitä mieltä olit arviointiprosessista ja puoliväliarviointikokouksesta? Mitä vahvuuksia tai uusia piirteitä huomasit?

”Se oli mukava ja inspiroiva kokemus. Kokouksen hyvin suunniteltu sisältö tarjosi mahdollisuuden selkeyttää ajatuksia puoliväliarvioinnin ensimmäisestä osasta ja hankeraporteista. Pidin erityisesti hankkeiden tulosten esittelyosiosta, joka oli jäsennelty, mutta epämuodollinen kokonaisuus. Se rohkaisi syventäviin kysymyksiin ja avasi mahdollisuuden keskustella tietyistä teemoista projektikoordinaattorien kanssa, mukaan lukien koordinaattoreille itselleen heränneet kysymykset ja huolenaiheet. Erityisen hyvä puoli kokouksessa oli mahdollisuus saada suoria, dialogiin perustuvia vastauksia arvioinnista seurantaryhmältä.”

Miten tällainen arviointi hyödyttää hankkeita ja niiden kehitystä?

”Arviointi auttaa kumppaneita ja koordinaattoreita paremmin tiedostamaan hankkeissa tehdyn työn merkityksen. Se auttaa koordinaattoreita tunnistamaan, mihin alueisiin hankkeissa tulee kiinnittää huomiota, ja parantaa hankkeiden näkyvyyttä ja potentiaalia olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien sekä laajemmin yhteiskunnan kanssa. Arviointikokous tarjoaa koordinaattoreille myös mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä koordinaattorin roolissa toimimisesta.”

Miten arviointi palvelee mielestäsi Water JPI:n tavoitetta harmonisoida eurooppalaista vesitutkimusta?

“Arviointiprosessi on tärkeä sen seuraamiseksi, että hankkeiden kokonaistulokset täyttävät erityisesti ohjelman asettamat strategiset tavoitteet. Seurantaryhmänä saamme yleiskuvan tuloksista ja mahdollisuuden hyödyntää niitä hankkeiden ohjaamisessa. Arviointiprosessi sisältää palautetta ja ehdotuksia sen varmistamiseksi, että julkisia varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla kohti päätavoitetta harmonisoida vesitutkimusohjelmat kansainvälisellä ja eurooppalaisella tasolla samalla, kun huomioidaan suuri vaihtelu eurooppalaisissa vesikysymyksissä.”

Hankkeiden vaikuttavuus arvioidaan loppuarvioinnin yhteydessä 2018. Näetkö jo nyt hankkeissa merkittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

”Väliarviointikokouksessa tuli ilmi, että kaikilla hankkeilla on suurta potentiaalia tuottaa merkittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeet ovat jo nyt tuottaneet merkittävää tieteellistä vaikutusta ja hyödyntäneet poikkitieteellisiä alustoja. Esimerkiksi FRAME-hanke on tunnistanut epäpuhtauksia Rein-joessa ja muissa vesivarannoissa. Löydöt ovat johtaneet tärkeään virallisen tason keskusteluun tällaisten yhdisteiden mittaamisesta ja sääntelystä. Water JPI -konferenssissa Roomassa 2016 METAWATER-hanke oli puolestaan tarjonnut näkemyksiä uusiin molekyylitason työkaluihin kasteluvedessä esiintyvien mikrobiyhdisteiden tunnistamiseen ja kontrollointiin.”


METAWATER-hanke on tutkinut kasteluvedessä esiintyviä mikrobiyhdisteitä.

 

Arvioinnin tavoitteena oli parantaa yhteishakuprosesseja, vahvistaa Water JPI:n vesitutkimusvisiota ja herättää keskustelua tulevaisuuden aloitteista. Voisivatko hankkeet jatkaa yhteistyötä rahoituskauden päätyttyä ja pitäisikö niiden tehdä niin?

”Kyllä, todellakin suosittelen sitä. JPI-hankkeiden kokoonpano ja tarkoitus ovat tuoneet joitakin mielenkiintoisia etuja. Hankkeet eivät ole mittakaavaltaan liian isoja, vaan hyvin tavoitehakuisia, keskittyneitä ja suurempiin, esimerkiksi Horisontti 2020:n hankkeisiin verrattuna helppoja hallita. Hankkeiden maltillisesta koosta huolimatta ne ovat hyvin tehokkaita ajankohtaisessa tutkimuksessa ja läpimurroissa strategisilla alueilla. Sen tutkimuksen määrä ja tärkeys, mikä JPI-hankkeissa on saavutettu ja tullaan saavuttamaan, on ylittänyt odotukset. Koska kumppanien määrä hankkeissa on rajallinen, ne kaikki nousevat tärkeään ja näkyvään rooliin hankkeiden toteuttamisessa.”

Suomen Akatemian BY-yksikkö on työskennellyt Water JPI -aloitteen kansallisena koordinoijana vuodesta 2009 lähtien, esimerkiksi useissa ERA-NET Cofund -hankkeissa. Water JPI:hin osallistumista on tuettu myös kansallisessa seurantaryhmässä, johon kuuluu ministeriöitä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja muita olennaisia vesisidosryhmiä.

Water JPI:n ensimmäisessä tutkimushaussa rahoitetut hankkeet päättyvät joulukuussa 2017. Loppuarviointikokous järjestetään Water JPI:n kansainvälisen konferenssin yhteydessä Helsingissä kesäkuussa 2018. Kokouksen painopiste on tutkimustulosten vaikuttavuudessa.

Teksti: Harri Hautala
Kuvat: Raymond Jewell (FRAME -hanke), Øyvind Mikkelsen & Visual Hunt

Lisätietoa

Water Joint Programming Initiative “Water challenges for a changing world” www.waterjpi.eu

Viimeksi muokattu 4.8.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »