Hyvä opettaja saa opiskelijat innostumaan opiskelusta

15.1.2014

Hyvän opettajan tunnistaa intohimoisesta suhtautumisesta opettamiseen. Silloin keskiöön nousevat oppiminen ja opiskelijat, ja sivuun jäävät opettajan auktoriteetti ja oppineisuus.

Hyvä opettaja -palkinnoilla palkitut Aki Korpela ja Helena Torkkeli korostavat hyvinä opettajina eri asioita. Torkkeli panostaa opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseen.

"Olen kokenut tärkeänä suorapuheisen, avoimen ja myös virheitä sallivan opiskeluympäristön luomisen. Olen antanut mahdollisuuksia suorittaa kurssi itselle sopivalla vaihtoehtoisella tavalla", viime elokuussa eläkkeelle jäänyt Torkkeli kertoo. Torkkeli työskenteli yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston biolääketieteellisen teknologian yksikössä IBT:ssä. Hän sai Tampereen yliopiston vuoden 2013 Hyvä opettaja -palkinnon kesällä.

Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan laitoksen yliopistolehtori Korpela sai Tekniikan edistämissäätiön Hyvä opettaja -tunnustuksen viime keväänä. Hän keskittyy opetuksessaan sisältöön ja sen päivittämiseen.

"Minun pitää mahdollisimman selkeästi kyetä kertomaan, mitä asiat tarkoittavat. Mitä syvällisemmin olen itse sisäistänyt asiat, sen paremmin osaan kertoa ne eteenpäin", Korpela selvittää. Korpela on lisäksi ainoana luennoitsijana TTY:llä saanut kaksi kertaa Vuoden hyvä luennoitsija -palkinnon.

Korpela paneutuu sisältöön siinä määrin, ettei kehtaisi pitää samasta aiheesta kahta samanlaista kurssia vuoden välein. "Aina tuntuu, että nyt tiedän niin paljon enemmän. Se onkin opettamisessa parasta: jatkuva ymmärryksen syveneminen."

Pedagogisen koulutuksen tuloksena Torkkelin painopiste asennoitumisessa opettamiseen meni vuosi vuodelta enemmän opiskelijoiden suuntaan. Hän kiittääkin työnsä suolaksi opiskelijoiden kanssa toimimista.

"Pyrin olemaan enemmän kaveri opiskelijoiden kanssa kuin auktoriteetti: tuin heidän oppimistaan. En keskittynyt enää niinkään pelkän sisällön kertomiseen. Pyrin asettumaan opiskelijan paikalle miettimään keinoja siihen, miten hän omaksuu vaikeatkin asiat parhaiten ja helposti."

Hyvä opettaja ottaa opiskelijan palautteen huomioon

Helena Torkkelin opetuskenttä oli laajapohjainen. Se käsitti bioteknologian perusopetuksen lisäksi bioetiikan ja bioalan liiketoiminnan kursseja. Hänen innostuneisuutensa ja aktiivisuutensa kumpusi opiskelijoiden antamista palautteista sekä heidän ideoistaan esimerkiksi työelämävalmiuksien monipuoliseksi kehittämiseksi.

"Loin opetukseen yhteistyöverkoston, jossa oli monipuolisesti edustajia työelämästä, viranomaistahoista, patenttitoimistoista, elinkeinoelämän tutkijoista. Mielestäni opiskelijoiden on tärkeää omaksua perusasioita myös liiketoiminnan johtamisesta, viranomaisvaatimuksista, laadunhallinnasta, markkinoinnista, immateriaalioikeuksiin liittyvistä asioista", Torkkeli huomauttaa.

"Esimerkiksi Pirkanmaan yritykset saivat harjoittelijoita, uusinta tutkimustietoa, ja me harjoittelupaikkoja, tietoa työelämän tarpeista ja haasteista."

Torkkeli edisti koulutusohjelmassa työelämän opintoja erityisesti opiskelijoiden kannustamana. Hänelle tärkeä opettajan periaate on opiskelijoiden kuunteleminen ja heidän kanssaan keskusteleminen.

"Pyrin oppimisympäristöön, jossa puhuttiin asioista suoraan sekä pohdittiin yhdessä oppimista tukevia ja helpottavia keinoja. Opiskelijani saivat vaikuttaa niin opetuksen sisältöön kuin arvostelukriteereihin. Yhteisesti päätettiin kurssijärjestelyistä ja kurssien erityisjärjestelyistä. Tavoitteenani oli synnyttää opiskelijoissa tunne mahdollisuuksista vaikuttaa."

Kielteinen palaute on tervetullutta

Myös Aki Korpela pitää hyviä vuorovaikutustaitoja tärkeinä opettajan ominaisuuksina. Opiskelijat ovat kiittäneet Korpelaa kyvystä luoda hyvä lämminhenkinen keskustelutunnelma luennoille.

"Opettaja saa opiskelijoilta uusia näkökulmia. Opettajan laajempi tietämys perustuu vain siihen, että hän on ehtinyt miettimään asioita enemmän kuin opiskelijat. Aina kuitenkin löytyy niitä, jotka tietävät jostakin yksityiskohdasta enemmän kuin opettaja", Korpela muistuttaa.

Korpela ottaa huomioon opiskelijoilta saamaansa palautetta suunnitellessaan kursseja. Erityisesti kielteistä palautetta hän pitää hedelmällisenä opetuksen kehittämisen kannalta.

"Laitoksen kotisivuilta voi nimettömänä lähettää palautetta, ja rohkaisemme antamaan kaikenlaista palautetta."

Korpela osallistuu aktiivisesti opetuksen kehittämiseen yliopistolla. Sähkötekniikan laitoksella on työn alla julkaisu hyvästä opettamisesta. Hän toivoisi opetuksen kehittämiseksi maailmalta parhaita sisältöasiantuntijoita vieraileviksi opettajiksi omaan yliopistoon. "Sisältöihin panostaminen on mielestäni ainoa tie kansainvälistä tunnustusta nauttivaksi korkeakouluksi."

Teksti: Mia Hemming
Kuvat: Tanja Mikkola

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »