Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä sitouttaa

16.9.2014

Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella työskentelevä tutkijatohtori Aino Tenhiälä selvittää palkitsemisen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yrityksissä niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Miksi yhtäällä palkitsemisella voidaan saada aikaan myönteisiä tuloksia, kuten parempi henkilöstön sitoutuminen ja toisaalla pilata työilmapiiri?

Seitsemää yksityisen sektorin suomalaisyritystä tutkiva Tenhiälä on selvittänyt, miten palkkahajonta vaikuttaa henkilöstön asenteisiin. Asenne palkitsemisjärjestelmää kohtaan riippuu siitä mihin järjestelmä perustuu. Palkkahajonta vaikuttaa positiivisesti työn imuun, mikäli henkilöstö kokee palkitsemisen perustuvan henkilökohtaiseen työpanokseen. Nämä henkilöt ovat myös keskimääräistä sitoutuneempia yritykseen.

Mikäli palkkahajonnan koetaan määräytyvän henkilön suoriutumisen ja osaamisen sijasta organisaatiopolitiikan kuten statuksen tai kaverisuhteiden mukaan, vaikuttaa palkkahajonta negatiivisesti. Tähän yhtälöön vaikuttaa se, sijoittuuko itse asteikon korkeimpaan vai matalampaan päähän. Palkkahajontakilpailun voittajat eli palkankorotuksia tai korkeamman palkkastatuksen, kuten uuden tittelin, saaneet ovat yleisesti ottaen tyytyväisimpiä.

"Palkitsemisjärjestelmien uudistaminen herättää aina tunteita. Tilanteessa, jossa avainhenkilöille maksetaan tuntuvia palkkioita samaan aikaan kun yrityksessä on käynnissä yt-neuvottelut voi aiheuttaa kuohuntaa. Sisäisten vaikutusten lisäksi yrityksissä tulisi miettiä, miltä tällaisen palkitsemisjärjestelmän uudistaminen näyttää ulospäin", Aino Tenhiälä sanoo.

Sama muutos, kolmenlaisia vaikutuksia

Aino Tenhiälä on tutkinut myös kolmessa suomalaisessa ministeriössä tehdyn palkkausuudistuksen vaikutuksia. Uuden järjestelmän myötä luovuttiin ikälisistä ja siirryttiin arviointiperusteiseen järjestelmään, jossa työntekijä keskustelee työn vaativuuden ja työsuorituksen arvioinnista esimiehen kanssa.

Palkkauudistuksen toteuttamiseen ministeriöissä oli kutakuinkin samanlainen palkkabudjetti. Uudistuksen vaikutukset kuitenkin koettiin yhdessä ministeriössä pääsääntöisesti positiiviseksi, toisessa neutraaliksi ja kolmannessa negatiiviseksi. Keskeinen selittävä tekijä kokemuksien erilaisuudelle oli palkkapolitiikka eli kuinka oikeudenmukaisena yksilö- ja yhteisötasolla palkkapäätökset koettiin. Reilulla ja oikeudenmukaisella johtamisella siis saavutettiin hyviä tuloksia ja sitoutettiin työntekijöitä.

Yritysstrategia on keskeisessä roolissa palkkahajonnan kokemuksissa. Vaikuttaa siltä, että tehokkuusorientoituneissa yrityksissä palkkaerot saavat enemmän hyväksyntää kuin innovatiivisissa yrityksissä. Innovatiivisissa yrityksissä koettiin kaikkien panoksen merkitsevän yhtä paljon ja tämän tulisi näkyä palkkauksessa. Tämän vuoksi suuret erot palkitsemisessa koettiin kielteisiksi. Myös tehokkuusorientoituneissa yrityksissä palkankorotusten ja bonusten tuli olla suhteessa yrityksen tulokseen. Mikäli tehdään hyvää tulosta, sen tulisi näkyä koko henkilöstön palkkauksessa eikä ainoastaan johtoportaassa.

Negatiiviseksi koetusta uudistuksesta voi seurata hyvääkin

Negatiivisena koetun muutoksen voisi kuvitella lisäävän henkilöstön vaihtuvuutta. Tenhiälä on tutkimuksessaan kuitenkin havainnut, ettei näin aina ole.

"Aiemmassa tutkimuksessani tein haastattelut muutoksen alussa sekä kahden vuoden kuluttua muutoksesta. Toisin kuin voisi olettaa, negatiivisena muutoksen kokeneet henkilöt eivät olleet irtisanoutuneet tavallista runsaammin joukoin vaan itse asiassa osallistuneet aiempaa enemmän organisaation päätöksentekoon. Negatiivisena koetun muutoksen ansiosta monissa organisaatioissa keskustelu ja osallistumisaktiivisuuden nousu lisäsivät yhteisöllisyyttä."

Teksti: Heidi Tetri
Henkilökuva: Aino Tenhiälä
Muut kuvat: Pixmac.fi

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »