Konsensuskokous: Kuolevan vanhuksen hoitotarpeisiin vastattava

Vanhuuskuolemaa käsittelevän konsensuskokouksen lausumassa painotetaan vanhusten yksilöllisyyttä. Kuolevien vanhusten hoidontarpeisiin tulee vastata ja hoidosta ja kuolemasta on käytävä avointa keskustelua. Vanhuksia tulee rohkaista hoitotahdon ilmaisemiseen. Laadukas elämän loppuvaiheen hoito on turvattava lisäämällä saattohoidon opetusta kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät 3.–5.2. monitieteellisen konsensuskokouksen, jonka aiheena oli vanhuuskuolema.

Vanhuusväestön määrän lisääntyessä myös vanhuuteen kuoleminen lisääntyy. Suomessa suurin osa kuolee vanhana, yhä useampi myöhäisvanhuudessa. Tällöin kuolema on usein seurausta hauraus- ja raihnausoireyhtymään liittyvästä yleisestä terveydentilan heikkoudesta ja monen elinjärjestelmän vähittäisestä samanaikaisesta pettämisestä eikä yhdestä nimenomaisesta taudista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tulee turvata kuolevan vanhuksen laadukas palliatiivinen eli oireenmukainen, tuskaa lievittävä, vähentävä sekä helpottava hoito ja saattohoito tämän omassa hoito- tai asuinpaikassa. Tämä edellyttää riittävää osaamista ja resursointia. Konsensuslausuman laatinut paneeli suosittaa, että yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opetusohjelmiin sisällytetään palliatiivisen ja saattohoidon opetusta ja tarjotaan erikoistumistutkintoon tähtäävää koulutusta.

Hoitotahto kannattaa laatia

Kuolevien vanhusten hoidossa tulee ottaa huomioon vanhusten yksilölliset tarpeet. Ikä ei kavenna itsemääräämisoikeutta, ja myös kuoleman lähestyessä vanhusta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Kuoleman lähestyessä potilaan, hänen läheistensä ja hoitohenkilökunnan välillä tulisi käydä hoitoneuvottelu ja laatia yhdessä hoitosuunnitelma.

Konsensuspaneelin mielestä vanhuksia tulisi rohkaista hoitotahdon ilmaisemiseen. Hoitotahto on suullinen tai kirjallinen tahdonilmaisu, johon tukeudutaan silloin kun henkilö ei enää itse pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Hoitotahto sitoo hoitohenkilöstöä. Kansalaisille tulisi jakaa tietoa hoitotahdon laatimisen mahdollisuuksista. Kuluvan vuoden syksystä alkaen potilas voi kirjata hoitotahtonsa kansalliseen sähköiseen terveysarkistoon.

Kuolevan vanhuksen arvostaminen tärkeää

Konsensuspaneeli on huolissaan suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta kielteisestä suhtautumisesta vanhuuteen.  Raihnaistuvaa vanhusta ei arvosteta. Vanhuuskuolemaa korkeassa iässä voisi kuitenkin pitää merkkinä onnistuneesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Vanhusten parissa työskentelevien ihmisarvoa kunnioittavalla asenteella on suuri merkitys kuolevan vanhuksen hyvinvoinnissa.

Vanhuksella tulisi olla oikeus kuolla pysyvässä hoitopaikassa ja tarpeettomia siirtoja hoitopaikkojen välillä elämän loppuvaiheessa tulisi välttää. Kotona saattohoidossa olevalle vanhukselle tulee varmistaa vaivaton pääsy tukiosastolle ilman tarvetta päivystykseen. Viihtyisä ympäristö on vanhukselle tärkeä, ja se tukee myös omaisten ja hoitohenkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista.

Konsensuslausuma on luettavissa osoitteessa www.duodecim.fi/konsensus

Konsensuskokouksessa eri alojen asiantuntijoista koottu paneeli laati kokouksessa pidettyjen alustusten ja yleisön esiin nostamien asioiden pohjalta konsensuslausuman, jossa vastataan ennakkoon esitettyihin konsensuskysymyksiin:

1. Mikä on vanhuuskuolema?
2. Mitä kuolemassa tapahtuu?
3. Mitkä ovat kuolevan vanhuksen tarpeet ja oikeudet?
4. Miten vanhuksen kuolinsyy on tutkittava?
5. Miten iäkkään ihmisen elämää ja kuolemaa arvostetaan?
6. Vanhuksen kuolintoive ja siihen vastaaminen.

Konsensuspaneelin puheenjohtajana toimi professori, ylilääkäri Tiina Saarto HUS:sta. Muut panelistit on lueteltu konsensuslausumassa.

Lähde: Duodecimin tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »