FI

MISU-akatemiaohjelman haku: rahoitus kansainvälisille hankkeille

1 Aug 2018

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) -akatemiaohjelmassa on avattu huhtikuun haun yhteyteen täydentävä haku kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tekeville. Rahoituksen tavoitteena on edistää pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä mineraalivarojen aihealueella sekä tukea tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistumista. Rahoituksen edellytyksenä on laadukas ja aito yhteistyösuhde ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Kansainvälisen yhteistyön kohdemaita ei ole rajattu. Haussa edellytetään, että ulkomainen yhteistyökumppani on varmistanut oman rahoituksensa yhteisessä hankkeessa muualta. Tässä haussa Akatemia edellyttää myös suomalaisen suorituspaikan yleisiä sitoutumisehtoja vahvempaa sitoutumista hankkeen rahoittamiseen.

Tästä syystä hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • kansainvälinen osapuoli tai osapuolet, se miten yhteistyö kansainvälisen osapuolen kanssa toteutetaan, mikä on työnjako, mihin toimintoihin rahoitusta haetaan
 • miten yhteistyö tuottaa lisäarvoa tutkimukselle sekä tukee osallistuvien tutkimusryhmien kehittymistä
 • miten hanke tukee hakijan suomalaisen tutkimusorganisaation strategisia kansainvälisiä kumppanuuksia ja miten suorituspaikka sitoutuu tukemaan hankkeen kansainvälistä yhteistyötä sen aikana ja päätyttyä (esimerkiksi lisärahoitus tutkimukseen, tutkija- tai opiskelijavaihto, tutkijakouluyhteistyö)
 • arvio tutkimuksen vaikuttavuudesta alan teollisuudelle tai yritystoiminnalle tulevaisuudessa

Hakemuksia toivotaan seuraavista mineraalivaroihin ja materiaalitehokkuuteen kohdistuvista tutkimusaiheista:

Kemialliset ja fysikaaliset prosessit kompleksisten mineraalien rikastuksessa

 • Kompleksisten primäärimineraalien rikastus sekä epäpuhtauksien hallinta prosessissa
 • Teemaan ulkopuolelle jäävät biopohjaiset prosessit sekä kierrätys.


Kaivosten jätealueiden hallinta

 • Uudet prosessit joiden avulla syntyy vähemmän jätettä ja/tai jätteet sopivat pienempään tilavuuteen
 • Olemassa olevien jätekasojen uudelleen hyödyntäminen
 • Jätekasojen uudet suojaus- ja patoamistekniikat.


Geofysikaalisten ja geokemiallisten menetelmien hyödyntäminen kaivossuunnittelussa

 • Uudet mittausmenetelmät ja niiden hyödyntämistä kaivosalueella (ei malmin etsintä)
 • Mittausmenetelmien uudenlaista hyödyntämistä kaivosalueella (ei malmin etsintä)
 • Mittausdatan prosessointi ja tulkinta kaivossuunnittelun apuna (esim. malmin suunnat, muutosvyöhykkeet)
 • Ympäristömittaukset (esim. jätealueiden kunto)


Huhtikuun 2018 hakuilmoitus on julkaistu ja haku päättyy 25.4. klo 16.15. Hankkeiden rahoituskausi on enintään kolme vuotta alkaen 1.10.2018. Kukin hanke voi hakea Akatemialta rahoitusta enintään 350 000 euroa. Akatemia varautuu rahoittamaan enintään neljä hanketta yhteensä miljoonalla eurolla.

Connect with us
Facebook  Twitter YoutubeLinkedInSlideshare
SWITCHBOARD +358 295 335 000
REGISTRY +358 295 335 049
FAX +358 295 335 299
   
EMAIL firstname.lastname@aka.fi
OFFICE HOURS Mon–Fri 8.00–16.15
   
STAFF DIRECTORY »
DATA PROTECTION »
CONTACTS & INVOICING »
QUESTIONS & FEEDBACK »