FI EN

De första finansieringsprogrammen för strategisk forskning klara för start

14.9.2015

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningsprojekt som kommer att ingå i RSF:s tre första finansieringsprogram. Projekten har bildat omfattande konsortier som består av sammanlagt 116 forskningsgrupper. Ungefär hälften av de deltagande forskarna arbetar vid universitet och drygt en tredjedel vid forskningsinstitut. Så gott som alla konsortier kommer att samarbete med företag. Den totala finansieringssumman uppgår till 52,5 miljoner euro för åren 2015–2017.

RSF beslutade den 14 september 2015 att välja 16 konsortier till de första finansieringsprogrammen för strategisk forskning. Konsortierna består av totalt 116 forskningsgrupper (se lista över finansierade projekt). Drygt hälften av forskarna (58 %) arbetar vid universitet och drygt en tredjedel (37 %) vid forskningsinstitut. I projekten deltar dessutom personer från yrkeshögskolor och andra organisationer. Till RSF:s utlysning år 2015 skickades 130 ansökningar. I dessa ansökningar deltog sammanlagt 800 forskningsgrupper, och den ansökta summan uppgick till drygt 410 miljoner euro.

Samtliga ansökningar bedömdes först i programspecifika relevanspaneler som skulle bedöma forskningens samhälleliga relevans och effektfullhet, kvaliteten av projektens interaktionsplaner samt projektens förenlighet med programmet i fråga. Relevanspanelerna bestod av både finländska och utländska experter inom forskning, forskningsfinansiering och kunskapsledning samt evidensbaserad policy.

Efter relevansbedömningen beslutade RSF den 15 juni att välja 56 ansökningar vidare till det andra steget, dvs. till den vetenskapliga bedömningen. I enlighet med Finlands Akademis vedertagna principer bestod de vetenskapliga panelerna enbart av utländska sakkunniga. I valet av bedömare betonades särskilt erfarenhet av mångvetenskapligt bedömningsarbete (se lista över panelmedlemmar).

Högklassiga och mångvetenskapliga ansökningar

Resultaten från den vetenskapliga bedömningen visade att både de sökande och ansökningarna höll hög kvalitet. RSF fattade sina beslut utifrån en helhetsbedömning med beaktande av både panelutlåtandena och finansieringsprogrammens mål och behov.

Tyngdpunkten i utformningen av finansieringsprogrammen låg på de utvalda projektens mångsidighet. I praktiken betydde detta att RSF inte kunde välja flera konsortier inom ett och samma ämnesområde. Exempelvis skogsforskning och service för barn och unga var två teman där det inkom fler högklassiga ansökningar än vad man kunde finansiera.

På grund av de målsättningar som ställts för finansieringsinstrumentet för strategisk forskning betonade RSF konsortiernas forskningsmässiga mervärde. Också bedömarna underströk betydelsen av forskningens mervärde. Delvis därför ratade RSF sådana konsortier som inte hade motiverat arbetsfördelningen mellan konsortieparterna eller vars forskningsplaner oändamålsenligt hängde på insatser av forskare från endast ett universitet eller forskningsinstitut.

Panelerna berömde bedömningsprocessen som sådan, men de tyckte också att själva ansökan tillsammans med bilagorna utgjorde en rätt tung helhet att behandla – både för bedömare och för sökande. Vid bedömningen av forskningens effektfullhet fäste bedömarna särskild uppmärksamhet vid interaktionsplanerna, vilka höll hög kvalitet överlag. Kännetecknande för de bästa planerna var en naturlig växelverkan, ett effektivt samarbete med intressentgrupper samt en hög nivå av innovativitet och konkretisering. Verkningsfull växelverkan kan betydligt bidra till att stärka ett forskningsprojekts samhälleliga genomslag. I fråga om forskningsplanerna uppmanade bedömarna att de sökande i fortsättningen särskilt skulle satsa på konkreta beskrivningar av forskningsmetoderna och -planen.

Finansieringssummorna bestäms i oktober

RSF fattade besluten enhälligt. I enlighet med Finlands Akademis etablerade praxis och förvaltningslagen fäste man särskild uppmärksamhet vid eventuella jäv hos rådets medlemmar. Storleken av konsortiernas enskilda bidrag bestäms i oktober. Före summorna fastslås ska konsortierna och RSF förhandla om konsortiernas exakta målsättningar för forskningen och interaktionen. Först efter dessa förhandlingar färdigställs uppgifterna om hur finansieringen exakt fördelas.

Efter att statsrådet beslutar 2016 års teman för den strategiska forskningen kan RSF börja bereda de följande utlysningarna. Det kan också hända att man beslutar att komplettera de nuvarande finansieringsprogrammen med ytterligare utlysningar. På basis av bedömarnas respons vill RSF också förenkla ansökningsprocessen inför kommande utlysningar.

Mer information

Information om RSF:s finansieringsprogram:

  • Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring: vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland: vetenskapsrådgivare Laura Kitti, tfn 0295 335 152
  • Jämlikhet i samhället: vetenskapsrådgivare Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 153 (fram till 2.10), och vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
Senast ändrad 6.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »