FI EN

Vetenskapsbarometern 2010: Finländarna hyser stort förtroende för vetenskapen

09.11.2010

Leena Peltonen-Palotie upplevs som vår mest prominenta vetenskapsidkare

Vetenskapen åtnjuter stort förtroende bland finländarna både som institution och inom specifika organisationer. Vetenskapen och forskningen i Finland anses hålla en hög nivå. Finländarna hyser ett djupt förtroende för vetenskapen och lyfter fram Leena Peltonen-Palotie som vårt lands mest prominenta vetenskapsidkare. Fler än tre av fyra intresserar sig för miljön och naturen. Det näst mest intressanta området är enligt finländarna samhälleliga frågor. Dessa uppgifter framgår av undersökningen Vetenskapsbarometern 2010, som kartlägger finländarnas förhållande till vetenskapen och den vetenskaplig-tekniska utvecklingen. Undersökningen publiceras i dag och har utförts på uppdrag av Forskningsinformation rf  (Tieteen tiedotus ry).

Majoriteten (57 %) av respondenterna uppger att de med intresse följer frågor som gäller vetenskap, forskning och teknologi. Även om intresset är stort har det minskat jämfört med den föregående undersökningen (andelen intresserade har minskat från 63 till 57 %). Vetenskapsbarometern 2010 är den fjärde delen av en forskningsserie som inleddes 2001.

Även om naturen, miljön och samhälleliga frågor fortfarande intresserar finländarna har intresset minskat något jämfört med tidigare. Resultaten går i samma riktning även i fråga om idrotten. Vilka områden som följs verkar vara klart könsbetingat. De största skillnaderna gäller kultur och konst samt idrott och ekonomi; kvinnor är mer intresserade av kultur och konst medan män är mer intresserade av idrott och ekonomi. Män har ett större intresse för vetenskap, forskning och teknologi än kvinnor.

Unga följer vetenskapliga frågor mer aktivt än äldre personer. De unga följer särskilt vetenskap, forskning, teknologi och underhållning, medan äldre i högre grad söker information om ekonomi och politik.

Mest intresserade av vetenskapen är personer med en akademisk utbildning; tre av fyra (75 %) uppger att de följer vetenskapliga frågor. Betraktat enligt utbildningsområden är intresset störst bland personer med en teknisk-naturvetenskaplig utbildning.

Medicin är den intressantaste disciplinen 

Sju av tio (71 %) uppger att de följer medicin och särskilt utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsformer. Andra högintressanta områden är vetenskapens allmänna utveckling samt forskningsrön om miljöns tillstånd (66 %). Något mindre intresse väcker historie- och kulturforskning (49 %), informationsteknik (46 %) samt genforskning och bioteknologi (43 %). Den minst intressanta disciplinen bland de jämförda områdena är rymdforskning (33 %).

Som mest avlägsna upplevs forskningsfinansieringen och utbildnings- och vetenskapspolitiken, även om det finns ett intresse av att följa den finländska vetenskapens internationella framgång.

Finländarna får största delen av sin information om vetenskap och forskning via de elektroniska medierna. Tv och radio (89 % anser dem vara åtminstone rätt viktiga) upplevs ha en större betydelse som vetenskapliga informationskällor än tidningar (77 %). Den tredje viktigaste informationskällan är internet. Internets och informationsnätens betydelse som informationskanaler har under de senaste tre åren ökat avsevärt (från 54 till 65 %). Ingen annan informationskälla har ökat i popularitet under samma tid. Internets ökade betydelse konstateras i undersökningen redan för tredje gången. Särskilt unga förlitar sig i hög grad på internet. Bland förlorarna kan nämnas tidningar, tv, radio och facklitteratur. Också vetenskapliga publikationer och vetenskaplig litteratur har långsamt börjat dala i popularitet.

Leena Peltonen-Palotie, Esko Valtaoja och Linus Torvalds de mest prominenta vetenskapsidkarna

I undersökningen, som beställts av Forskningsinformation rf, utreddes även i vilken utsträckning finländarna känner till vetenskapsidkare och rön inom den finländska vetenskapen. Som den mest prominenta vetenskapsidkaren anger de flesta Leena Peltonen-Palotie, som avled på våren. Stark tvåa är Esko Valtaoja, som placerat sig högt även på tidigare listor för kända personer inom vetenskapen. På tredje plats ligger Linus Torvalds.

Andra namn som nämns ofta är bland annat Kari Enqvist, Helena Ranta, Pekka Himanen och Ilkka Hanski samt Martti Ahtisaari, som finns med på listan i och med att han tilldelades Nobels fredspris. Bland de avlidna vetenskapsidkarna nämns oftast A.I. Virtanen, den enda finländska forskaren som belönats med Nobelpriset – samt även Leena Peltonen-Palotie. Peltonen-Paloties resultat skvallrar om hur känd och uppskattad hon är bland medborgarna samt hur hennes arbete lever vidare.

Det kändaste vetenskapliga rönet som åstadkommits i Finland är AIV-fodret (nämns sammanlagt 214 gånger). På andra plats ligger genforskning och genteknologi. Om tredje platsen konkurrerar xylitolen och mobiltelefonen.

Finländarna hyser ett starkt förtroende för institutioner och organisationer som utövar vetenskap och bedriver forskning. Högst på listan bland de vetenskapliga organisationerna står universitet och högskolor, som åtnjuter ett nästan lika stort förtroende som försvarsmakten. Endast polisen går förbi den sistnämnda. Bland de uppräknade vetenskaps- och forskningsorganisationerna litar finländarna mest på VTT.

Närmare information: Undersökningen Tiedebarometri 2010, Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen har utförts av Yhdyskuntatutkimus Oy på uppdrag av Forskningsinformation rf. Den skriftliga enkäten besvarades av totalt 1 031 personer. Vetenskapsbarometern 2010 finns på finska på Finlands Akademis webbplats på adressen www.aka.fi > Tiede yhteiskunnassa > Tulokset ja vaikutukset.

Närmare uppgifter ges av forskare Pentti Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy, tfn 03-367 7112 eller 040-545 8011 och av ordföranden för föreningen Forskningsinformation rf, professor Markku Löytönen, Helsingfors universitet, tfn 09-191 50781.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »