FI EN

 

Nordiskt forskningssamarbete ska ge svar på klimat- och energifrågor

22.11.2010

En stor nordisk forskningssatsning ska bidra till att svara på frågor om framtidens energilösningar och hanteringen av klimatförändringen. Det s.k. Toppforskningsinitiativet (TFI), som lanserades genom ett beslut av de nordiska statsministrarna år 2007, är en nordisk storsatsning med fokus på forskning inom områdena klimat, miljö och energi. Finländska forskargrupper har aktivt deltagit i de samnordiska spetsforskningsenheter och forskningsprojekt som har finansierats inom initiativet.

Toppforskningsinitiativet finansieras av nordiska forskningsfinansiärer och ministerier och det inbegriper sex delprogram, varav två fokuseras på forskning kring klimatförändringen och fyra på energiforskning. De finska finansiärerna är Finlands Akademi och undervisnings- och kulturministeriet.

Delprogrammen för forskning kring klimatförändringen omfattar hantering av och anpassning till klimatförändringen samt klimatförändringens växelverkan med kryosfären. Kryosfären är samlingsnamnet för alla områden på jordens yta där vattnet är i fast form. Kryosfären är karakteristisk för de arktiska och subarktiska regionerna och stora delar av Norden.

I TFI:s delprogram om hantering av och anpassning till klimatförändringen finansieras tre nya nordiska spetsforskningsenheter (Nordic Centres of Excellence). En av dessa enheter leds av Lauri Oksanen från Åbo universitet och Finnmark University College i Norge. I det projekt som Oksanen leder forskar man bl.a. kring hur man kan skydda tundran i och med ett varmare klimat. I enheten ingår dessutom forskargrupper från Åbo universitet, Lapplands universitet och Meteorologiska institutet. Grupperna leds av Pekka Niemelä (Åbo universitet), Bruce Forbes (Lapplands universitet), Jouni Pulliainen (Meteorologiska institutet), Erkki Korpimäki (Åbo universitet) och Jukka Käyhkö (Åbo universitet).

Två finländska forskargrupper deltar också i den nya spetsforskningsenheten om klimatförändringens effekter på nordiska marina ekosystem. Grupperna leds av Erik Bonsdorff (Åbo Akademi) och Marko Lindroos (Helsingfors universitet). I spetsforskningsenheten för nordisk strategisk anpassning deltar i sin tur Lasse Peltonens forskargrupp från Aalto-universitetet.

I TFI:s delprogram om klimatförändringens växelverkan med kryosfären finansieras likaså tre nya nordiska spetsforskningsenheter, varav en leds av Markku Kulmala (Helsingfors universitet). I Kulmalas forskningsprojekt undersöks hur aerosoler och sot (black carbon) inverkar på klimatet och kryosfären. I forskningen deltar grupper från Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (ledd av Ari Laaksonen) och Meteorologiska institutet (ledd av Gerrit de Leeuw).

I de andra spetsforskningsenheterna inom delprogrammet om klimatförändringens växelverkan med kryosfären bedrivs forskning kring förändringar i inlandsisen och permafrosten. Inlandsisforskningens grupper leds av Thomas Zwinger (CSC, IT-centret för vetenskap), Heikki Järvinen (Meteorologiska institutet) och John Moore (Arktiska centret/Lapplands universitet) och permafrostforskningens grupper av Pertti Martikainen (Östra Finlands universitet) och Timo Vesala (Helsingfors universitet).

Energieffektivitet, biobränslen och vindkraft

I TFI:s delprogram som fokuseras på energiforskning undersöks hur man med hjälp av nanoteknologi kan förbättra energieffektiviteten, hur man kan stödja utvecklingen av vindkraft och hur man kan ta fram hållbara biobränslen.

Inom forskningen kring energieffektivitet utvecklas bl.a. miljövänliga, pappersbaserade batterier och nanoytor med förbättrade strömledande egenskaper. De finländska deltagarna i dessa projekt är Maria Smolander och Lasse Makkonen från VTT (Statens tekniska forskningscentral) och Harri Lipsanen från Aalto-universitetet.

VTT deltar också i projekten inom delprogrammet för biobränslen. Tillsammans med CLEEN Oy, det strategiska centret för vetenskap, teknologi och innovation inom området energi och miljö, deltar VTT också i ett av de projekt som bedriver vindkraftsforskning. I projektet ska man förbättra förutsägbarheten av vindar, vågor och isläggning med tanke på användningen av vindkraft. Därtill ska ett delprogram undersöka koldioxidavskiljning och -lagring. 

www.toppforskningsinitiativet.org

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som vetenskaplig och forskningspolitisk expert samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Akademin finansierar forskningen med mer än 300 miljoner euro årligen.

Mer information:

- programchef Paavo-Petri Ahonen (hanterings av och anpassning till klimatförändringen), Finlands Akademi, tfn 040-189 6233, paavo-petri.ahonen(at)aka.fi

- vetenskapsrådgivare Harri Hautala (klimatförändringen och kryosfären), Finlands Akademi, tfn 040-180 4382, harri.hautala(at)aka.fi

- programchef Anssi Mälkki (energieffektivitet och nanoteknologi), Finlands Akademi, tfn 040-702 7921, anssi.malkki(at)aka.fi

 

Finlands Akademi
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »