FI

Hur påverkar olika stadsmiljöer barnens rörlighet?

15.4.2010

Forskningsprojektet ”Kids Out! – barns och ungdomars rörlighet i olika typers stadsmiljöer” ska ge ny kunskap om hur stadsmiljön påverkar barnens och de ungas fysiska aktivitet och övervikt. Det ska också ta fram beskrivningar av sådana stadsmiljöer som gynnar fysisk aktivitet. Projektet ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS) och finansieras av undervisningsministeriet.

Inom projektet ska man utveckla ett instrument för bedömning av stadsmiljöer med avseende på rörlighet och fysisk aktivitet. Projektet utvidgar den finländska hälsovetenskapens forskningsområde till att omfatta även miljön och skapar också intensivare kontakter med den internationella forskningen på området. Kartbaserade platsdata om den byggda miljön kombineras dels med data om skolelevernas fysiska aktivitet, dels med deras egna upplysningar om sin livsmiljö som de ger med hjälp av en internetbaserad ”mjuk” version av GIS-metoden.

Projektet väljer ut områden med olika typers samhällsstruktur från olika delar av Finland, eventuellt också från andra länder. Målgruppen är eleverna i årskurserna 5 och 8 (ca 11 resp. 14 år) i dessa områden. Genom att jämföra åldersgrupperna kan forskarna utreda om miljön påverkar barn respektive pubertetsungdomar på olika sätt.

Bara hälften av de unga rör sig tillräckligt

Omkring en femtedel av de unga i Finland är överviktiga. Bland pubertetsunga har de överviktigas andel tredubblats under de senaste trettio åren. En orsak kan vara den minskade fysiska aktiviteten i den åldern. Fetman och den obetydliga fysiska rörligheten kan senare leda till andra allvarliga folkhälsoproblem, såsom utbredd typ 2-diabetes.

Trots att andelen barn och unga som deltar i ledd idrott, t.ex. idrottsföreningars verksamhet, har vuxit under de senaste åren räknar man med att bara 40–50 procent av 12–14-åringarna rör sig tillräckligt mycket med tanke på hälsan. De undersökningar som hittills gjorts har inte tillräckligt väl kunnat beskriva skolelevernas sammantagna idrottsverksamhet och spontana fysiska aktivitet, såsom fysisk aktivitet under skolresan, oorganiserad aktivitet på fritiden, dvs. sådant som barnen och de unga inte upplever som vare sig ”gymnastik” eller ”idrott”. Särskilt lite vetenskapliga studier finns det om sambandet mellan fysisk aktivitet och byggd miljö. Dessutom är kunskaperna om effekterna av aktivitetsfrämjande interventioner knapphändiga.


För ytterligare information, kontakta:
• Ari Hynynen, tekn. dr, professor, Tammerfors tekniska universitet, Institutionen för arkitektur, EDGE-laboratoriet, enheten i Seinäjoki (ansvarig projektledare, delstudie 1), tfn 040-839 8643, e-post ari.hynynen@tut.fi
• Marketta Kyttä, fil. dr., ledande forskare, Aalto-universitetet, Forsknings- och utbildningscentralen för samhällsplanering (delstudie 2), tfn 050-512 4583, e-post marketta.kytta@tkk.fi
• Tommi Vasankari, med. dr, forskningsprofessor, direktör, UKK-institutet (delstudie 3), tfn 040-505 9157, e-post tommi.vasankari@uta.fi

 

Alla projekten på finska och på engelska 

 
Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Leena Vähäkylä
Tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »