FI EN

Finlands Akademi satsar 12 miljoner euro på forskningen kring klimatförändringen 

01.09.2010

De projekt som ska ingå i Finlands Akademis forskningsprogram om klimatförändringen (FICCA, FInnish research programme on Climate ChAnge) har valts ut. Akademin har beslutat att finansiera sammanlagt elva forskningskonsortier inom programmet. I ett senare skede kommer man även att finansiera internationella samprojekt, enligt planerna åtminstone med forskningsfinansiärer från Kina och Ryssland.

Akademins satsning på forskningsprogrammet uppgår till 12 miljoner euro. Det fyraåriga programmet inleds år 2011.

Forskningsprogrammet FICCA kommer att backas upp av nationellt samarbete med Tekes, som förbereder ett program inom klimatekonomi, och sektionen för hållbar utveckling vid statsrådets delegation för sektorsforskning, som ska genomföra en forskning kring klimatpolitik (SETUILMU). Forskningsprogrammet FICCA genomförs inom ramen av ERA-Net-projektet CIRCLE-2 (Climate Impact Research and Response Coordination for a Larger Europe, 2010–2014), ett nätverk för europeiska forskningsfinansiärer och forskningsprogram.

Forskningen ger kunskap som kan tillämpas

Klimatförändringen är en av de största och mest angelägna globala utmaningarna. Forskningen kring klimatförändringen som ett fenomen och dess konsekvenser pågår intensivt runt om i världen.

”Bakom det nya forskningsprogrammet ligger ett behov av mer forskning som bygger på samarbete mellan olika forskningsdiscipliner och olika vetenskapstraditioner. Vi behöver mer mångvetenskaplig forskning för att kunna koppla samman kunskap från olika områden och på så sätt få ökad insikt om klimatförändringen”, säger programchef Paavo-Petri Ahonen från Finlands Akademi. Forskningskunskap behövs också för att sätta fart på samhällsdebatten och stödja nationellt och internationellt beslutsfattande.

Forskningsprogrammet FICCAs mål är att ta fram kunskap om klimatförändringen, dess konsekvenser och hur den kan bemästras. Samtidigt vill man utöka det mångvetenskapliga kunnandet i Finland. ”Forskningens resultat ska gynna det finska samhället. Detta speglas delvis av att flera av de projekt som ingår i programmet faller inom områdena för strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation. På det internationella planet kommer programmet att främja klimatforskningen med olika samprojekt och genom att delta i det europeiska forskningsnätverket”, berättar Ahonen.

Siktet ställt på en interdisciplinär inställning till forskning

De projekt som ingår i forskningsprogrammet FICCA representerar en bred samling av olika forskningsområden och vetenskapliga discipliner och programmets temaområden har valts så att programmet lyckas täcka många olika samband mellan miljö och samhälle med avseende på klimatförändringen. Programmet kopplar till exempel samman dels pedagogik och miljöforskning, dels geovetenskaper och kulturforskning.

Konsortiet MARISPLAN är ett av de projekt som valts ut till forskningsprogrammet. Konsortiet ska forska i hur klimatet påverkar Östersjöns ekosystem och dess tjänster. Forskningen utnyttjar olika klimat-, havs-, avrinningsområdes- och ekosystemmodeller. I projektet ska man undersöka hur samhället kan anpassa sig till klimatförändringen och hur regionplaneringen i havsområden kunde utvecklas. Konsortiet för samman forskare från många olika områden såsom klimatförändring, avrinningsområden, havets fysik, kemi och biologi samt ekonomi, socioekonomi och miljöpolitik. Konsortieprojektet är ett samarbete mellan Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och Helsingfors stads miljöcentral. Konsortiet leds av forskningsprofessor Markku Viitasalo från Finlands miljöcentral.

Konsortieprojektet ECONADA tar fram ny forskningskunskap om hur skogar anpassar sig till klimatförändringen samt om olika sätt att förebygga klimatförändringen genom skogsvård. Med forskningen vill man identifiera de mest lönsamma behandlingsalternativen för gran, tall och björk som bidrar till anpassning till klimatförändringen. Projektet kombinerar realistiska, processbaserade ekologiska modeller för skogstillväxt först med olika prognoser om klimatförändringen och vidare med en ekonomisk optimering av skogsbehandling. Forskningen utförs vid Skogsforskningsinstitutet och Helsingfors universitet. Konsortiet leds av äldre forskare Raisa Mäkipää från Skogsforskningsinstitutet.

Förteckning över konsortier som beviljats finansiering www.aka.fi/ficca
(på finska)

Mer information:

programchef Paavo-Petri Ahonen, Finlands Akademi, tfn 040-189 6233, paavo-petri.ahonen(at)aka.fi
www.aka.fi/ficca


Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »