FI EN

Akademins oktoberutlysning närmar sig – preciseringar av utlysningskungörelsen

Finlands Akademis nya e-tjänst tas i bruk och oktoberutlysningen öppnar måndagen den 4 oktober 2010.

Ansökningstiden går ut fredagen den 29 oktober kl. 16.15. Till skillnad från tidigare kan de sökande inte längre komplettera sin ansökan i e-tjänsten efter att ansökningstiden gått ut utan att de först vänder sig till den kontaktperson som nämns i utlysningskungörelsen.

Nya finansieringsinstrument – en omsorgsfull forskningsplan mycket viktig

Akademins anvisningar om forskningsplanen har uppdaterats. Forskningsplanen ska också redogöra för forskarnas mobilitet och användning av forskningsinfrastrukturer. De sökande ska även noga beskriva forskningsmiljön (t.ex. stöd till forskargruppen, forskningsplatsen och dess egenskaper, samt nationellt och internationellt stöd), eftersom ansökan kommer att bedömas av internationella experter, som nödvändigtvis inte har en klar bild av den finska forskningsmiljön. Experterna motser dessutom välutformade metod- och materialbeskrivningar.

Ansvariga akademiprojektledarens lön finansieras endast i undantagsfall

I de undantagsfall då Akademin beviljar finansiering för den ansvariga projektledarens lön är det fråga om högst tolv månaders finansiering, som beviljas endast av särskilt vägande skäl. Om Akademin beviljar sådan finansiering, syns den i finansieringsbeslutet som ett tilläggsvillkor. Oberoende av detta kan den ansvariga projektledarens lön ingå i den del av projektets totalkostnader som finansieras av någon annan än Akademin. Lönen kan alltså ingå i den s.k. egenfinansieringsandelen. Om finansiering söks för att täcka lönen av den ansvariga projektledaren, ska skälen framföras i del 5 av forskningsplanen (Genomförande).

Forskningsplatsens finansieringsandel i ansökningar enligt totalkostnadsmodellen

Innan ansökan lämnas in ska de sökande ta reda på forskningsplatsens finansieringsandel och beräknade koefficienter från sin egen organisation, och avtala om dessa med den person som ger forskningsplatsens förbindelse. De koefficienter som uppges i ansökan kommer att vara i kraft under hela den tid som projektet genomförs. Forskningsplatsen förbinder sig till koefficienterna genom att ge sin egen förbindelse till projektet.

Forskaranställning som forskardoktor och akademiforskare

Finansieringen för forskardoktorer kan sökas av sådana forskare som har avlagt doktorsexamen för högst fyra år sedan (räknat från ansökningstidens utgång). Finansieringen för akademiforskare kan i sin tur sökas av sådana forskare som har avlagt doktorsexamen för 3–9 år sedan. En och samma sökande kan söka finansiering endast inom en av dessa finansieringsmöjligheter. Endast av särskilda skäl (moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, högst ett års vårdledighet, värnplikt, civiltjänst eller långvarig sjukdom) får det ha förflutit en längre tid sedan doktorsexamen än vad som anges i kungörelsen. Om dessa särskilda skäl är sekretessbelagda uppgifter (t.ex. i fråga om personlig hälsa) kan sökande vända sig till den kontaktperson som nämns i utlysningskungörelsen.

En forskardoktor som fått personlig finansiering och vars period som forskardoktor slutar den 31 december 2011 kan lämna in en ansökan om forskaranställning som akademiforskare i oktoberutlysningen 2010.

ESRC-samarbete i akademiprojekt

Trots att det i utlysningskungörelsen nämns att Akademins forskningsråd för kultur och samhälle och Economic and Social Research Council (ESRC, Storbritannien) har avtalat om samarbete gällande ansökningar om samprojekt, kommer samarbetet inte att genomföras inom ramen för denna oktoberutlysning (ESRC:s meddelande 16.9.2010). De forskare som har samarbete med brittiska forskare kan emellertid söka finansiering för ett akademiprojekt så att de brittiska forskarna i projektet söker finansiering hos sin egen finansiär.

Webbsidorna kompletterar kungörelsen

I oktober 2010 utlyser Akademin också finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2010). Ett memorandum som kompletterar utlysningstexten för FIRI 2010 har publicerats på Akademins webbplats. Sökande ska också lägga märke till att anvisningarna för konsortieansökan har preciserats. Finansiering för akademiprojekt kan sökas med endast en ansökan, antingen som en enskild ansökan eller som en del av ett konsortium.

Mer information:


Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »