FI EN

Finansiering för finländsk-brasilianska ekologiska samprojekt

Finlands Akademi och den brasilianska forskningsfinansiären FAPESP (São Paulo Research Foundation) finansierar fem finländsk-brasilianska samprojekt inom forskningsområdet naturens mångfald och hållbar användning av naturresurser. I projekten deltar sex finländska forskare som beviljades sammanlagt nästan tre miljoner euro.

Jani Heino (UU) och Janne Soininen (HU) samt Tadeu Siqueira (UNESP) leder ett projekt som forskar i effekterna av störningar på landskapsnivå i betadiversiteten hos bottendjur och kiselalger i Brasilien och Finland. Det forskningsarbete som utförs inom ramen för projektet är viktigt med tanke på utvecklingen av såväl tillämpad som teoretisk ekologi eftersom det ger ytterligare information om och aspekter på hur organismsamhällen byggs upp och hur de uppvisar bristande variation till följd av förändringar i miljöns tillstånd. I projektet modelleras utöver fenomen på organismsamhällsnivå även utbredningen av enskilda arter.

Syftet med Juha Hyyppäs (GI) och Antonio Maria Garcia Tommasellis (UNESP) projekt är att utveckla metoderna för kartläggning av förändringar av biodiversiteten. Med metoderna undersöks förändringar i biodiversiteten i Finland i Evo forskningsskog och i Brasilien i delstaten Sao Paulo i skogen Inside Atlantic Forest med träd i olika successionsstadier.

Otso Ovaskainens (HU) och Milton Cezar Ribeiros (UNESP) projekt syftar till att utveckla nya metoder för fältstudier och statistikanalys för tillämpning i forskning och uppföljning av den tropiska ekologin. Fyra nya teknologier ska utnyttjas i projektet: nätverk av digitaliska ljudbandspelare, små GPS-spårare, digitaliska radiotelemetriska observationsenheter och en harmonisk radar. Inom projektet utvecklas även en allmän Bayesiansk referensram för tillståndsrymdmodellering som gör det möjligt att kombinera rörlighetsmaterial på individnivå med material på populations- och artsamhällsnivå. Inom projektet tillämpas avancerade metoder på övergripande och långvariga material om tropiska fåglar, däggdjur, fladdermöss och bin. Projektet fokuserar på sådana frågor inom tillämpad ekologi som är av betydelse särskilt med tanke på den nya skogslagen i Brasilien.

Forskningsprojektet som leds av Kaarina Sivonen (HU) och Marli de Fatima Fiore (USP) utreder cyanobakteriernas diversitet i olika miljöer i Brasilien. I projektet isoleras cyanobakterier till odlingar och för vetenskapen nya bioaktiva ämnen samt gener och enzymer som svarar för deras biosyntes sållas fram. De mest lovande föreningarnas strukturer utreds och med hjälp av genteknologi försöker man förbättra deras produktion. Cyanobakterierna producerar starka gifter men de är även bra källor för enzymer och läkemedelssubstanser.

Hanna Tuomistos (TU) och Dilce de Fátima Rossettis (INPE) projekt har som mål att utreda fördelningen av biodiversiteten i Amazonas som är ett stort område som inte har utforskats mycket. Uppmärksamhet fästs såväl vid den nuvarande fördelningen av biologisk diversitet i Amazonas som vid den geologiska historien som utformat nuläget. I syfte att uppnå målet kombinerar projektet nya fjärrkartläggningsmetoder, ett exceptionellt omfattande och internt enhetligt terrängmaterial och djupa insikter om Amazonas-områdets geologiska historia och lämpliga signalarters ekologi. Den information som projektet ger är viktig av den orsaken att såväl skyddandet av den biologiska diversiteten och hållbart utnyttjande av skogarnas resurser förutsätter att nätverken av skyddsområden heltäckande representerar olika habitat och deras arter.

Mer information: 

  • Vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, enheten för biovetenskap och miljöforskning, tfn 0295 335 060, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Lista på finansierade projekt (på engelska) 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »