FI

Akademin utsåg projekt till forskningsprogrammet om framtidens lärande och kunnande

27.11.2013

Finlands Akademi har valt ut de projekt som ska ingå i forskningsprogrammet Lärande och kunnande i framtiden. Akademins budget för forskningsprogrammet är 10 miljoner euro och med den summan finansieras totalt 19 forskargrupper inom elva forskningsprojekt. Fem av de finansierade projekten är konsortieprojekt som innehåller flera forskargrupper. Grupperna är verksamma vid Jyväskylä, Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Östra Finlands och Uleåborgs universitet samt vid Tammerfors tekniska universitet och Aalto-universitetet. Forskning inom ramen för forskningsprogrammet kommer även att bedrivas vid Niilo Mäki -institutet och forskningscentrumet vid Stiftelsen för forskning i idrott och hälsa (Likes).

Forskningsprogrammet Lärande och kunnande i framtiden (TULOS) har som mål att ta fram ny kunskap om och förbättra förståelsen av de krav som samhällsutvecklingen ställer på lärande, kunnande och undervisning. Ett ytterligare mål är att utveckla metoder för inlärningsanalys och bedömning på många plan samt att främja utvecklingen av framtidens inlärningsmiljöer. Ett av programmets temaområden handlar om att skapa bättre individuella förutsättningar för lärande i olika åldersperioder.

Till programmets första utlysningssteg inkom sammanlagt 150 preliminära ansökningar, av vilka 50 ansökningar inkom av konsortier. Akademin valde 41 sökande vidare till utlysningens andra steg och 11 av dessa beviljades finansiering.

 

Nedan följer några exempel på finansierade projekt.

Professor Kati Mäkitalo-Siegl (Östra Finlands universitet) leder ett konsortium som ska forska i lärarutbildningens framtida utmaningar. I arbetslivet – och livet överlag – framhävs framgångsfaktorer såsom inlärnings-, problemlösnings- och samarbetsförmåga samt förmågan att utnyttja informations- och kommunikationsteknik. Mäkitalo-Siegls konsortium ska utreda hur man i lärarutbildningen kan främja dessa färdigheter, bl.a. genom att utnyttja undersökande lärande. Det fyraåriga forskningsprojektet kommer att koncentrera sig på nya lärarstuderande. Studerandenas utgångsnivå bedöms i början av projektet och sedan följer forskarna deras utveckling under studierna. Forskningsresultaten kan utnyttjas i utvecklingen av Finlands universitetsutbildning och särskilt lärarutbildningen. 

I framtiden kommer naturen av de matematiska färdigheter som krävs att ändras. I stället för att enbart tillämpa matematiska beräkningar snävt måste framtidens medborgare förstå hur olika ekonomiska, samhälleliga och teknologiska fenomen och arbetslivsprocesser kan beskrivas och modelleras matematiskt. Akademiprofessor Erno Lehtinen (Åbo universitet) leder ett forskningsprojekt som strävar efter att hitta sådana pedagogiska resurser och teknologiska inlärningsmiljöer som kopplar samman lärande i skolan och det vardagliga livet. På så sätt kan man lära barn och unga att i framtiden mer flexibelt utnyttja matematiska strategier i olika livssituationer.

I forskningsprogrammet Lärande och kunnande i framtiden finansieras också ett forskningskonsortium som ska undersöka hur motion och fysisk aktivitet kan främja kognitiva förutsättningar för lärande i olika livsfaser. Konsortiet leds av forskningsdirektör Tuija Tammelin (Likes) och det kombinerar neurobiologiska, neurovetenskapliga och epidemiologiska infallsvinklar för att undersöka samband mellan fysisk aktivitet, kondition och kognitiva förutsättningar för lärande. Målet är att utreda hur förändringar i den fysiska aktiviteten och konditionen inverkar på kognitiva funktioner och akademiska prestationer i livets olika faser. Ett ytterligare mål är att undersöka sambandet mellan en fysiskt aktiv eller inaktiv livsstil och viktiga hjärnfunktioner för exekutiva funktioner och minne. Konsortiets forskare ska också utforska i vilken utsträckning nedärvd fysisk kondition och motionsträning inverkar på kognition och vilka mekanismer som i sin tur påverkar detta. Forskningen ska ta fram ny kunskap som kan tillämpas av experter inom motion, utbildning och hälso- och sjukvård.

Se listan på alla projekt som finansieras inom forskningsprogrammet TULOS här.


Mer information:
programchef Risto Vilkko, tfn 0295 335 136, fornamn.efternamn(at)aka.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »