FI EN

Akademin fattade beslut på nya forskardoktorer och kliniska forskare inom hälsoforskning

5.6.2013

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har valt ut 20 nya forskardoktorer och åtta nya kliniska forskare. Inom septemberutlysningen 2012 mottog forskningsrådet 120 ansökningar om finansiering för anställning som forskardoktor och 34 ansökningar om finansiering för kliniska forskare.

Den treåriga finansieringen för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Internationalisering är av stor betydelse för unga forskare och de flesta av de finansierade forskardoktorerna ska utföra en del av sitt forskningsarbete utomlands.

Exempel på finansierade forskardoktorer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos finländska män. Prostatacancer vårdas med operation, strålbehandling, läkemedel och aktiv uppföljning. Existerande praxis för diagnostik och vård av cancer beaktar inte variationerna i sjukdomsförloppet. Ett förenklat handlingssätt leder till att en del av patienterna vårdas för aktivt, medan andra patienter får bristfällig vård. Ronald Borra (Åbo universitetscentralsjukhus) ska i sitt projekt bl.a. utveckla lösningar för individuella vårdbeslut genom att ta fram riskfria och tolerabla magnetröntgenmetoder. Dessa nya metoder kan hjälpa läkare att noggrannare välja ut patienter för prostatabiopsi, förbättra inriktningen av biopsiprov samt precisera klassificeringen av canceraggressivitet.

Levern spelar en avgörande roll i regleringen av kroppens ämnesomsättning och dess balans. Därför utgör fettbildning i levern ett allvarligt hot mot hälsan. Satu Pekkala (Jyväskylä universitet) ska utreda hur tarmmikroberna inverkar på fettvävnaden och hur förändringarna i fettvävnaden förmedlas vidare till levern. Pekkalas forskning tar fram ny kunskap om kronisk leversjukdom och bidrar till att förebygga fettbildning i levern.

Akademin stöder kliniska forskarkarriärer

Finansieringen för kliniska forskare är en riktad satsning av Finlands Akademis forskningsråd för hälsa. Den åttonde utlysningsomgången ordnades i september 2012. Målet med finansieringen är att stödja sådana forskare som är sysselsatta med kliniskt arbete genom att finansiera deras deltidsforskning med medel för avlöning och forskningskostnader. Målet är att uppmuntra de läkare som sysslar med kliniskt arbete att forska, så att forskarkarriären kunde fortsätta under specialiseringen och därefter vid sidan av det kliniska arbetet.

Resultatet efter septemberutlysningen 2012 var att forskningsrådet för hälsa valde ut åtta nya kliniska forskare. Beviljandegraden var 23,5 procent. Antalet sökande steg med 30 procent jämfört med året innan.

Exempel på finansierade kliniska forskare

Uppfattningen om ben som enbart ett strukturellt element har ändrats under de senaste åren. Riku Kiviranta (Åbo universitet) undersöker ben som ett dynamiskt organ som bl.a. reglerar energi- och mineralomsättningen i kroppen. I benmärgen utformas också en stor del av blodcellerna. Av benmärgens bindvävsceller är det i synnerhet osteoblasterna som är avgörande för stamcellers differentiering, benbildning och regleringen av ämnesomsättningen. Kiviranta ska utreda mekanismerna bakom osteoblasternas differentiering och funktionsreglering. Forskningens resultat kan bidra till att utveckla nya behandlingsmetoder för sjukdomar i benstommen och benmärgen.

Inom barnpsykiatrin och förebyggande psykiatrisk vård behövs snabbt mer effektiva arbetsmetoder. Marjaterttu Pajulo (Åbo universitetscentralsjukhus) leder ett projekt med fem delprojekt som ska forska kring och ta i bruk en ny intervention inom föräldraskapets kärnområde. Den grundar sig på stärkandet av förälderns s.k. mentaliseringsförmåga, dvs. förmågan att förstå sitt eget och andras beteende i termer av underliggande mentala tillstånd och intentioner. Mentalisering anses vara ett av de mest lovande områdena inom psykiatrin och utvecklingen av vård. En god mentaliseringsförmåga är kopplad till barnets tillgivenhet och positiva utveckling. Två av delprojekten fokuseras på gravida kvinnor med alkohol- eller drogberoende, två delprojekt på unga familjer, som fås från mödravårdscentraler, och ett delprojekt på utbildningen av personal inom den barnpsykiatriska specialiserade sjukvården. Projektet innehåller också internationellt samarbete för att testa och ta i bruk en ny blankettmetod för att bedöma förälderns tidiga mentaliseringsförmåga.

Atte-Pekka Meretoja (Helsingfors universitets centralsjukhus) utvecklar behandlingar för slaganfall. Meretoja ska undersöka om tranexamsyra, som har blödningshämmande effekt, hindrar hjärnblödning. Målet är att utveckla en blodprovsanalys för att pålitligt utesluta hjärnblödning och uppskatta begynnelsetidpunkten för slaganfallet. Detta kommer att möjliggöra en snabb trombolysbehandling för flera hjärninfarktpatienter, rädda hjärnvävnader från nekros och minska risken för invalidisering efter slaganfall. I forskningens experimentella del ska Meretoja utveckla en spontan modell för hjärnblödning för att undersöka dess mekanismer och identifiera lämpliga behandlingsobjekt. Meretoja ska utnyttja det nationella slaganfallsregistret för att bestämma de bästa behandlingsmodellerna och utreda kostnadseffektiviteten av nya behandlingsformer.

Mer information:

  • lista över finansierade forskardoktorer http://bit.ly/13B0vjP
  • lista över finansierade kliniska forskare http://bit.ly/193LydK
  • forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, tfn 029 533 5135, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • kliniska forskare: vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara, tfn 029 533 5070, fornamn.efternamn(at).aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »