FI EN

Utvärdering: finländska forskare har gjort banbrytande insatser inom ekologi och evolutionsbiologi

11.06.12

Finländska forskare har utfört banbrytande arbete på många områden inom ekologi och evolutionsbiologi. Flera finländska ekologer och evolutionsbiologer är välrenommerade inom sitt eget område och den finländska forskningen har en synlig roll internationella vetenskapliga tidskrifter. Också forskarutbildningen ligger på en god nivå. Det framgår av en färsk rapport av Finlands Akademi. I rapporten presenteras resultaten av en internationell utvärdering av forskningen i ekologi och evolutionsbiologi i Finland åren 2006–2010.

Utvärderingen omfattar 14 finländska forskningsenheter på området. Den internationella utvärderingspanelen hade som uppgift att analysera forskningens kvalitet, forskningsmiljöerna (inkl. infrastruktur), finansieringen och forskarutbildningen.

Panelen konstaterar att alla de utvärderade enheterna idkar högklassig forskning. Inom vissa områden är forskningen rentav världsledande. Panelen värdesätter överlag de resultat som nåtts inom den finländska forskningen i ekologi och evolutionsbiologi. ”Forskningen på området har stor betydelse för samhället, eftersom den förbättrar vår förståelse av hur vi kan upprätthålla både naturens och den mänskliga miljöns mångfald samt välfärden i en snabbt föränderlig värld”, skriver panelen.

Utvärderingspanelen tar också fram strategier med vilka Finland kunde vidareutveckla den ekologiska och evolutionsbiologiska forskningen. De utvärderade enheterna har enligt panelen inte fullt utnyttjat de samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning som finns på vissa nyckelområden. Samarbetet kunde ökas bl.a. inom forskning i myr- och skogsekosystem, teoretisk och populationsgenetik, teoretisk och kvantitativ ekologi, samt insjö- och havsekologi. På så sätt kunde man upprätthålla och även förbättra den finländska forskningens styrkor internationellt.

Panelen rekommenderar vidare att man ska utnyttja Finlands unika forskningstillgångar, såsom långa tidsserier. Dessa tidsserier kan anses vara en nationalförmögenhet som bör utvecklas och upprätthållas med besked. Också nätverket av museer och botaniska trädgårdar spelar en avgörande roll för den ekologiska och evolutionsbiologiska forskningen och deras verksamhetsförutsättningar måste därför tryggas. Forskare bör dessutom ha tillräckligt med administrativt stöd för att bereda projekt på EU- och internationell nivå, men också då projektet genomförs.

Panelen tar även ställning till den kommande reformen av forskarskolorna. Forskarutbildningen på området vilar på en god grund, men man måste även beakta förändringar i hur utbildningen organiseras. Den universitetscentrerade utbildningen ligger bra till, men den riskerar att gå miste om de unika fördelar som en nätverksbaserad nationell forskarutbildning erbjuder. Man borde därför säkra en långsiktig finansiering inom forskarutbildningen. Forskardoktorerna utgör en betydande del av forskningsenheternas verksamhet och man ska se till att systematiskt stödja utvecklingen och utnyttjandet av deras kunskaper och färdigheter.

Ordförande för den internationella utvärderingspanelen var professor Rober D. Holt. Panelmedlemmarna var professorerna Ray Callaway, Mari Källersjö, David A. MacLean, Anne Magurran, Allen J. Moore, Brian Moss, Bernt-Erik Sæther, Nina Wedell och Kathy Willis.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/sv > Akademin > Publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.


Mer information:
vetenskapsrådgivare Kyösti Lempa, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8248, fornamn.efternamn(at)aka.fi


informationschef  Riitta Tirronen
Finlands Akademi
tfn 09-7748 8369, 040 828 1724
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »